​Povolenie na montáž ťažného zariadenia na vozidlo registrované v SR

​Ťažné zariadenie musí rešpektovať špecifikáciu uvedenú v základnom technickom opise modelu vozidla, podľa ktorého bolo vozidlo schválené.

Ďalej musí rešpektovať interné smernice Iveco definujúce kombináciu modelu – motora – prevodovky – stáleho prevodu pre možnosť inštalovať ťažné zariadenie. Technická a legislatívna hmotnosť súpravy je definovaná v ZTO a platí pre najvýkonnejšiu prevodovku v prípade radu EuroCargo a Daily. Pri ostatných radoch pre všetky prevodovky okrem Allison. Podrobné informácie vám poskytne obchodné oddelenie vášho najbližšieho dealera Iveco. Pre vzduchom ovládaný vlek je pri niektorých modeloch potrebná úprav brzdového okruhu. V tomto prípade treba požiadať o povolenie: Žiadosť na montáž k stiahnutiu.
Úplne vyplnenú žiadosť doručte k vášmu najbližšiemu autorizovanému dealerovi, viď Dealer Locator. Po zaplatení manipulačného poplatku 90,- € priamo u dealera bude žiadosť poslaná na schválenie importérovi. Vybavenie mailom a poštou do 3 týždňov priamo do rúk žiadateľa. Informácie žiadajte u dealera na základe prideleného čísla žiadosti. 


                Žiadosť na vystavenie certifikátu