​Povolenie k technickej alebo formálnej prestavbe vozidla registrovaného v SR

​Povolenie možno vydať na vozidlo za podmienky splnenia pravidiel podrobne opísaných v príručke pre nadstavbárov pre príslušný výrobný rad a za predpokladu, že montáž novej nadstavby vykoná nadstavbár, ktorý má autorizáciu MD.

Rešpektovanie technických a legislatívnych limitov a záruka za spojenie nadstavby s podvozkom je zodpovednosťou nadstavbára. Niektoré nadstavby na nedajú umiestniť na súčasný podvozok, nutnosť predlžovať rázvor vozidla je potrebné uviesť v žiadosti. Dodávky/vany Daily nemožno prestavovať na nadstavby valníkového typu alebo na samostatné skrine. Žiadosť o povolenie k prestavbe na stiahnutie.
Úplne vyplnenú žiadosť doručte k vášmu najbližšiemu autorizovanému dealerovi, viď Dealer Locator. Po zaplatení manipulačného poplatku 150,- € priamo u dealera bude žiadosť poslaná na schválenie importérovi. Vybavenie mailom a poštou do 3 týždňov priamo do rúk žiadateľa. Informácie žiadajte u dealera na základe prideleného čísla žiadosti. 


                Žiadosť na vystavenie certifikátu