ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ως εταιρεία με ηγετική θέση στον τομέα των οχημάτων μεταφοράς επιβατών, η IVECO BUS αποτελεί έναν ισχυρό υποστηρικτή της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η δέσμευση αυτή υλοποιείται από την εταιρεία με ποικίλους τρόπους: από την προώθηση μιας συνεχώς πιο βιώσιμης κινητικότητας έως τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούν οι διαδικασίες παραγωγής και από τις πρωτοβουλίες που αφορούν το δίκτυο πωλήσεων έως εκείνες που παρέχουν οφέλη για τις τοπικές κοινότητες.

Η χρήση των δημοσίων συγκοινωνιών από περισσότερους ανθρώπους σημαίνει λιγότερος θόρυβος και λιγότερες εκπομπές CO2 κατά κεφαλήν, για ένα μέλλον άνεσης και βιωσιμότητας. Για τον λόγο αυτό, η μείωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων των οχημάτων μας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους συνιστά μια πολύ σημαντική στρατηγική για την εταιρεία μας. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, οι ερευνητικές δραστηριότητες της εταιρείας εστιάζουν στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που αποβλέπουν στη μείωση της ρύπανσης και του θορύβου, αυξάνοντας τον βαθμό ανακυκλωσιμότητας του προϊόντος. Μέσω της αποδοτικής χρήσης των φυσικών πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ορθολογική χρήση του νερού και της ενέργειας, καθώς επίσης στη μείωση και στην καλύτερη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, η IVECO BUS προτίθεται να μειώσει ακόμη περισσότερο τις επιπτώσεις των διαδικασιών ανάπτυξης και παραγωγής που εφαρμόζει.

Για να αναπτύξει διαδικασίες και προϊόντα με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να διατηρήσει αμετάβλητα τα υψηλά επίπεδα της παραγωγικής της υπεροχής, η IVECO BUS εφαρμόζει τις αρχές του World Class Manufacturing, της καινοτόμου ιαπωνικής μεθόδου που βασίζεται στη φιλοσοφία της διαρκούς βελτίωσης. Η IVECO BUS εφαρμόζει από το 2007 τη μέθοδο World Class Manufacturing σε όλα τα εργοστάσιά της.