​Sistem Uprave Iveco Korporacije

Iveco je svoj sistem Uprave Korporacije načinio na osnovu skice Modela Organizacije, Upravljanja i Kontrole koji obuhvata pravila i procedure koje moraju poštovati svi zaposleni i organi korporacije, kao i svi ostali subjekti koji nastupaju u ime ili na strani kompanije.

Codice di Condotta

Iveco SpA Organizacioni Model  je u skladu sa Zakonskim aktom i sadrži Model Organizacije, Upravljanja i Kontrole za Iveco SpA koji je dopunjen Fiat SpA smernicama i koji je potvrdio Upravni odbor direktora 17. septembra 2007. godine.

Modello ex D.lgs 231/01

Pored toga, prema poglavlju 301 Zakona Sarbanes-Oxley iz 2002. godine, ustanovljena je procedura za postupanje po prigovorima koji se odnose na kršenje etičkih principa.

Procedura denunce