Informacje prawne

Wyświetlenie tej witryny internetowej jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. IVECO S.p.A. oraz inne firmy kontrolowane przez i/lub będące pod wspólną kontrolą Iveco Group N.V. i podmiotów z nią stowarzyszonych (zwanych dalej „IVECO”), zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w każdej chwili i według własnego uznania.

Gdyby któryś z niniejszych warunków okazał się niezgodny z prawem lub nieważny, w żaden sposób nie zmienia to ani nie osłabia ważności ani możliwości egzekwowania pozostałych warunków.


Znaki towarowe i prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © IVECO.

O ile nie wskazano wprost inaczej, prawa autorskie do tekstu, obrazów i zdjęć, grafiki oraz treści audiowizualnych wyświetlanych w niniejszej witrynie należą do IVECO lub są eksploatowane za zgodą stron trzecich, a elementów tych nie wolno kopiować, modyfikować ani wykorzystywać bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela.

O ile nie wskazano wprost inaczej, wszystkie logo, marki i znaki towarowe użyte w niniejszej witrynie są własnością IVECO lub są eksploatowane za zgodą stron trzecich, a elementów tych nie wolno kopiować, modyfikować ani wykorzystywać bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela.

Nieuprawnione wykorzystywanie lub dystrybucja materiałów z niniejszej witryny mogą podlegać sankcjom cywilnym i karnym na podstawie właściwych przepisów prawa. IVECO, w zależności od sytuacji, będzie egzekwować prawa własności intelektualnej w najdalszym zakresie.


Brak licencji

Niniejszej witryny internetowej ani żadnego zamieszczonego w niej materiału nie można w żaden sposób traktować jako udzielenia licencji na własność intelektualną IVECO.


Informacje

Chociaż przy gromadzeniu i prezentowaniu informacji zawartych w niniejszej witrynie internetowej dołożono należytej staranności, IVECO nie udziela gwarancji, ani wyraźnej, ani dorozumianej, co do ich dokładności, kompletności, użyteczności ani przydatności do wykorzystania przez użytkowników w jakimkolwiek celu, oraz niniejszym wyraźnie odrzuca odpowiedzialność za ewentualne błędy lub pominięcia. IVECO nie zobowiązuje się do aktualizacji informacji ani materiałów zamieszczanych w niniejszej witrynie internetowej. Informacje te mogą ulec zmianie w każdej chwili i bez zapowiedzi, a zmiany te będą wprowadzane w nowych edycjach witryny.

IVECO w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, moralne, następcze, szczególne, wtórne ani inne szkody wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z tej witryny lub zamieszczonej w niej treści, lub związane z takim korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania, niezależnie od tego, czy miałaby to być odpowiedzialność umowna, deliktowa czy na zasadzie ryzyka, nawet jeżeli IVECO była poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

IVECO wyraża przekonanie, że informacje korporacyjne i finansowe publikowane w niniejszej witrynie są dokładne na dzień ich zgłoszenia we właściwym organie regulacyjnym lub, w przypadku innych dokumentów, na dzień ich pierwszej publikacji.

Opublikowanie takich informacji w niniejszej witrynie nie jest samo w sobie gwarancją, że od dnia złożenia tych informacji nie zaszły żadne zmiany, ani że po dniu złożenia lub pierwszej publikacji informacji są one wciąż dokładne lub aktualne.


Brak gwarancji

Informacje i opisy zamieszczane w niniejszej witrynie internetowej nie stanowią żadnego zapewnienia ani gwarancji, udzielonych wprost ani dorozumianych. Na przykład nie stanowią one żadnego dorozumianego zapewnienia ani gwarancji co do stanu, przydatności handlowej, zdatności do określonego celu ani nienaruszania praw lub patentów.

W żadnych okolicznościach IVECO nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, następcze, wtórne szkody ani nawiązki wynikające z nieprzestrzegania lub naruszenia jakichkolwiek przepisów ustawowych lub wykonawczych przez personel autoryzowanego dealera lub sieć obsługi posprzedażnej IVECO, lub mające związek z takim nieprzestrzeganiem lub naruszeniem.

Niniejsza witryna internetowa może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które odzwierciedlają wyłącznie aktualne opinie kierownictwa w odniesieniu do przyszłych zdarzeń. Takie stwierdzenia są obarczone ryzykiem i niepewnością. Zrozumiałe jest, że IVECO, nie planuje ani nie zobowiązuje się do ciągłej aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości, które odzwierciedlają okoliczności aktualne wyłącznie na dzień publikacji danej informacji.


Dostęp do witryny i korzystanie z treści

IVECO nie ponosi żadnej odpowiedzialności w żadnym trybie w odniesieniu do wyświetlania niniejszej witryny internetowej przez użytkowników ani korzystania przez nich z treści znajdujących się w niniejszej witrynie.


Linki do innych witryn

Linki do innych witryn internetowych należących do podmiotów zewnętrznych są umieszczane w niniejszej witrynie wyłącznie dla wygody użytkownika i bez gwarancji co do tych witryn i zawartych tam treści, a wszelka odpowiedzialność w odniesieniu do tych witryn zostaje wprost odrzucona.