Bedrijfsprofiel

IVECO België
A.Gossetlaan 28A bus 3
17202 Groot-Bijgaarden – België​
Tel: +32 2 467 12 11​
E-mail: active @ivecogroup.com
Juridische info​


De toegang tot deze website impliceert de aanvaarding van de volgende voorwaarden. IVECO S.p.A. en andere bedrijven die worden gecontroleerd door en/of onder gemeenschappelijke controle staan van Iveco Group N.V. (hierna "IVECO") kunnen zich het recht voorbehouden om op elk moment en naar eigen goeddunken de hierin opgenomen algemene voorwaarden te wijzigen.​

Als een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of nietig wordt bevonden, zal de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige voorwaarden hierdoor op geen enkele manier worden aangetast of aangetast.​

Handelsmerken en auteursrecht​

Auteursrecht © IVECO. Alle rechten voorbehouden.​

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding, berust het auteursrecht op de tekst, afbeeldingen, grafische of audiovisuele inhoud die op deze site wordt weergegeven, bij IVECO of met toestemming van derden en mag het niet worden gekopieerd, gewijzigd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.​

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding, zijn alle logo's, merken en handelsmerken die op deze site worden gebruikt eigendom van IVECO of met toestemming van derden en mogen ze niet worden gekopieerd, gewijzigd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.​

Ongeoorloofd gebruik of verspreiding van materiaal van deze site kan onderworpen zijn aan zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke sancties volgens de toepasselijke wetgeving. IVECO zal, in voorkomend geval, haar intellectuele eigendomsrechten ten volle doen gelden.​

Geen licentierechten​

Noch deze website, noch enig materiaal dat zich daarin bevindt, kan op enigerlei wijze worden beschouwd als het verlenen van een licentie op de intellectuele eigendom van IVECO.​

Informatie​

Hoewel redelijke zorg is besteed aan het verzamelen en presenteren van de informatie op deze internetsite, geeft IVECO geen garantie, expliciet noch impliciet, voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid of geschiktheid voor gebruik van welke aard dan ook door gebruikers en wijst hierbij uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten of weglatingen. IVECO verplicht zich er niet toe de informatie of het materiaal op deze internetsite bij te werken. Wijzigingen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht aan de informatie en zullen worden opgenomen in nieuwe edities van deze internetsite.​

IVECO is in geen geval aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, punitief, incidenteel, speciaal, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van of de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze internetsite of de inhoud daarvan, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

IVECO is van mening dat de bedrijfs- en financiële informatie die op deze site wordt gepubliceerd accuraat is op de datum die is ingediend bij de relevante regelgevende instantie of, voor andere documenten, op de datum waarop deze oorspronkelijk is gepubliceerd.

De publicatie van dergelijke informatie op deze site garandeert op zich niet dat er geen wijzigingen zijn aangebracht sinds de datum waarop de informatie werd ingediend of dat, op een datum na de datum waarop de informatie werd ingediend of oorspronkelijk werd gepubliceerd, de informatie accuraat of up-to-date is.​

Geen garantie​

De informatie en beschrijvingen op deze internetsite vertegenwoordigen geen enkele vorm van zekerheid of garantie, expliciet noch impliciet. Bij wijze van voorbeeld vertegenwoordigen ze geen impliciete garantie of waarborg betreffende de staat, de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op wetten en patenten.​

IVECO kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of schadevergoeding als gevolg van of in verband met het niet naleven of overtreden van wetten of voorschriften door de leden van het IVECO-netwerk van erkende dealers of aftersalescentra.​

Deze internetsite kan bepaalde toekomstgerichte uitspraken bevatten die uitsluitend de huidige visie van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen weerspiegelen. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Het blijft duidelijk dat IVECO niet de intentie of verplichting heeft om toekomstgerichte uitspraken voortdurend te actualiseren, aangezien deze uitsluitend de omstandigheden op de dag van publicatie weergeven.​

Toegang tot de site en gebruik van de inhoud​

IVECO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid van welke aard dan ook met betrekking tot de toegang tot deze internetsite door gebruikers of tot hun gebruik van de inhoud van de site.​

Koppelingen naar andere sites​

Links naar andere internetsites die eigendom zijn van derden worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker op deze site aangeboden en er wordt geen enkele garantie gegeven met betrekking tot deze sites of de inhoud ervan en elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze sites wordt uitdrukkelijk afgewezen.​