Compiance Helpline

LINKA POMOCI PRO DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

Představenstvo zavedlo proces, který má zajistit, aby zaměstnanci Společnosti a třetí strany měli možnost nahlásit podezření na všeobecné, provozní a finanční pochybení v rámci Společnosti.

Linka pomoci pro dodržování předpisů Iveco Group je řízena nezávislým dodavatelem třetí strany a je dostupná 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce. Oznámení lze podávat prostřednictvím speciálního webového portálu, prostřednictvím aplikace, telefonicky nebo přímo zástupci společnosti. Pokud to zákon povoluje, oznámení se mohou podávat anonymně. Kromě toho, vyžaduje-li to zákon, povaha vztahů může být omezena pouze na určité strany.


Odvetná opatření jsou v Iveco Group zakázána

Iveco Group zakazuje a nebude tolerovat žádnou formu odvetných opatření. Společnost zakazuje odvetná opatření vůči oznamovatelům (whistleblowerům), a to i v případě, že jejich obavy se nakonec po šetření prokážou jako neopodstatněné. Skupina Iveco se zavázala zajistit bezpečné prostředí pro podávání oznámení, které povzbuzuje a umožňuje oznamovatelům, aby mluvili, upozorňovali na problémy a vyjadřovali obavy, a to beze strachu, že by je za takové jednání čekal postih.


Tato služba není nouzovou linkou

Na Linku pomoci pro dodržování pravidel byste neměli nahlašovat obavy z bezprostřední hrozby fyzické újmy nebo škody na majetku (např. požár, povodeň). Pokud potřebujete pomoc v nouzi, obraťte se na místní policii nebo záchranné složky.

V případě všech ostatních stížností, které obsahují obvinění z nesprávného jednání, uveďte úplné, přesné a podrobné informace. Společnost včas posoudí všechna předložená oznámení a v případě potřeby přijme nápravná opatření.KATEGORIE OBVINĚNÍ

Účetnictví a vnitřní kontrola

Jako součást našeho závazku maximalizovat dlouhodobou hodnotu pro akcionáře udržujeme vysoké standardy finančního plánování a kontroly a využíváme účetní systémy, které jsou v souladu s platnými účetními zásadami a zákony. Příklady účetních a interních kontrolních úkonů, které nejsou v souladu s předpisy zahrnují: porušení účetních zásad, finančních zásad a příslušných zákonů; nelegální využití informací k obchodování; porušení povinnosti mlčenlivosti.


Obchodní chování

Zaměstnanci, vedoucí pracovníci a ředitelé musí dodržovat všechny platné zákony ve městech, státech a zemích, ve kterých skupina Iveco působí, jakož i zásady a postupy samotné společnosti. Příklady porušení obchodního chování zahrnují: nečestné nebo neetické chování (včetně zneužití nebo zpronevěry majetku společnosti); skutečné a zjevné střety zájmů; neposkytování informací, které vyžaduje Kodex chování; porušení příslušných zákonů o korupci, hospodářské soutěže/protimonopolních zákonů nebo jiných zákonů nebo zásad nebo postupů společnosti; a opomenutí okamžitého oznámení porušení Kodexu.


Pracovní postupy

V souladu s Deklarací lidských práv OSN a příslušnými úmluvami Mezinárodní organizace práce Iveco Group podporuje ochranu základních lidských práv a respektování všech jednotlivců, zajišťuje rovné zacházení a vylučuje jakoukoli formu diskriminace. Příklady nekonformních praktik zaměstnávání zahrnují: dětskou nebo nucenou práci, diskriminaci jakéhokoli druhu, sexuální obtěžování a odvetná opatření.


Vnější vztahy

Zavázali jsme se vést a zlepšovat naše vztahy se všemi zúčastněnými stranami, jednat v dobré víře, s loajalitou, spravedlností, transparentností a zároveň respektovat naše základní etické hodnoty definované v Kodexu chování. Obvinění mohou souviset s jakýmikoli obavami týkajícími se mimo jiné: chování externího poradce, nezávislého dodavatele nebo politického/vládního činitele; nebo dohody společnosti s externími poradci nebo nezávislými dodavateli nebo politickými/vládními činiteli (včetně politických příspěvků).


Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Uznáváme zdraví a bezpečnost na pracovišti jako základní právo zaměstnanců a klíčový prvek úsilí skupiny Iveco o udržitelnost. Snažíme se také zajistit špičkové pracovní podmínky v odvětví, v souladu se zásadami průmyslové ergonomie a jednotlivých organizačních a provozních procesů. Příklady neshodných zákonů o zdraví, bezpečnosti a životním prostředí zahrnují: porušení platných zákonů o životním prostředí nebo firemních zásad nebo postupů, pokud jde, mimo jiné, o manipulaci a likvidaci nebezpečných materiálů nebo o zdraví a bezpečnost jednotlivců; obavy o kvalitu výrobků; a činy nebo opomenutí, které mají negativní vliv na místní komunity nebo společnost.JAK HLÁSIT PORUŠENÍ

Pokud jste si vědomi okolností nebo činností, které porušují nebo se zdá, že porušují Kodex chování skupiny Iveco, zásady společnosti nebo zákon, můžete porušení nahlásit na Linku pomoci pro dodržování pravidel skupiny pomocí webového formuláře k odeslání prostřednictvím kanálu pro podezření na porušení „Raise a Concern to Iveco Group“ na: https://ivecogroup.speakup.report/raiseaconcerntoivecogroup.

Pokyny nebo vyjasnění záležitostí týkajících se dodržování a etického programu Společnosti lze poskytnout prostřednictvím kanálu pro kladení otázek „Ask a question“ na: https://ivecogroup.speakup.report/it/askaquestion/home.

V těch zemích, kde zákon stanoví, že každá právnická osoba s více než 249 zaměstnanci musí mít svůj vlastní kanál pro podávání oznámení, lze oznámení podávat buď na Linku pomoci pro dodržování pravidel skupiny nebo na příslušnou linku pomoci pro dodržování pravidel právnické osoby. V druhém případě je možné podávat zprávy pomocí webového formuláře prostřednictvím kanálu pro podezření na porušení „Raise a concern“ na: https://ivecogroup.speakup.report/it/raiseaconcern/home. Rozhodnete-li se uplatnit své právo podat oznámení na úrovni právnické osoby, ústřední zástupci pro etiku se nebudou podílet na vyřizování daného oznámení a nebudou mít přístup k obsahu obvinění, pokud se to netýká více právnických osob nebo nepředstavuje pro Skupinu závažný problém. Případ budou místo toho řídit jmenované osoby pro dotyčnou právnickou osobu.


Jak mluvit přes aplikaci jako oznamovatel?

Postupujte podle pokynů zdeJak mluvit po telefonu jako oznamovatel?

Postupujte podle pokynů zde
Kontaktní údaje správců Linku pomoci pro dodržování pravidel pro Iveco Czech Republic, a. s.:

Iva Bursová (iva.bursova@ivecogroup.com)

Giulio Bergadano (giulio.bergadano@ivecogroup.com)
Externí podávání zpráv

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vyžaduje, aby interní postupy oznamování právnických osob v soukromém sektoru poskytovaly informace i o postupech externího oznamování. Tato část poskytuje informace o postupech vnějšího podávání oznámení příslušným orgánům členských států. Cílem je zajistit, aby oznamovatel učinil informované rozhodnutí o tom, zda, jak a kdy podat oznámení příslušným orgánům.


Co je externí oznámení?

Externí oznámení znamená ústní nebo písemné oznámení informací o porušeních příslušným orgánem


Kdo může využívat externí oznámení?

Oznamovatel může podat externí oznámení, když se dozví o porušení na svém současném nebo bývalém pracovišti – nebo na pracovišti, kde má nebo měl podobné pracovní činnosti, jako poradenství nebo poskytování služeb. To znamená, že není možné externě sdělovat informace o věcech, o kterých se někdo dozví například jako občan obce. Mezi osoby, které mohou nahlásit externě, patří například zaměstnanec, bývalý zaměstnanec, dodavatel, konzultant, klient, uchazeč o zaměstnání atp.


Kdy může oznamovatel použít externí ohlašování?

Oznamovatel může využít externí ohlašování v případě, že neexistují interní kanály nebo že byly použity, ale nefungovaly správně, například proto, že se s nahlášením nezabývalo pečlivě nebo v přiměřeném časovém rámci, nebo nebyla přijata žádná vhodná opatření k vyřešení porušení navzdory výsledkům souvisejícího interního vyšetřování potvrzujícího existenci porušení. Některé země mohou akceptovat oznámení, i když tyto podmínky nejsou splněny. Oznamovatel by si měl před externím předložením zprávy ověřit podmínky stanovené příslušným orgánem každého členského státu.


O čem může oznamovatel informovat?

Ne všechny druhy záležitostí lze nahlásit externím orgánům, je však možné nahlásit mimo jiné i porušení právních předpisů EU, jako jsou bezpečnost a dodržování právních předpisů EU, předcházení praní peněz a financování terorismu, bezpečnost dopravy, ochrana životního prostředí, veřejné zdraví atp. Oblasti použití jsou uvedeny ve směrnici EU o oznamovatelích. Některé země mohou akceptovat i zprávy o jiných záležitostech za předpokladu, že se jedná o vážné záležitosti. Oznamovatel by měl ověřit záležitosti obdržené příslušným orgánem každého členského státu předtím, než externě předloží oznámení. Mimo rozsah externího oznámení budou obecně patřit následující: konflikty mezi dvěma nebo více zaměstnanci a porušení triviální povahy. Specifické spory mezi zaměstnanci by měly být řešeny na pracovišti nebo v oborovém systému.


Kdy je oznamovatel chráněn?

Osoba, která může využívat externí ohlašování – a sděluje informace, na které se vztahuje směrnice – je obecně chráněna jako oznamovatel. Aby však mohl být chráněn jako oznamovatel, musí být v „dobré víře“ o správnosti informací. Oznamovateli se neposkytuje žádná ochrana, pokud například úmyslně nahlásí nesprávné informace.


Jak je oznamovatel chráněn?

Oznamovatel nebude odpovědný za získání nahlášených informací, pokud způsob jejich získání není trestný. Bude tomu tak v případě, pokud se informace získaly například vloupáním, nátlakem, výhrůžkami, hackerstvím, nelegálním nahráváním atp. Oznamovatel, který sdělí informace v dobré víře, nebude odpovědný za porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti v souvislosti s oznámenými informacemi, pokud se odůvodněně domníval, že oznámení odhalilo skutečnost uvedenou v části „O čem může oznamovatel informovat?“. Oznamovatel je chráněn před odvetnými opatřeními – včetně hrozby odvety nebo pokusu o odvetné opatření . Oznamovateli se také nesmí bránit nebo zabraňovat v podání oznámení. Ve zkratce to znamená, že například pracoviště nesmí oznamovatele žádným způsobem postihovat, pokud oznámení podává v dobré víře. Pokud pracoviště přesto vystaví oznamovatele v souvislosti s oznámením odvetným opatřením, má nárok na náhradu následků odvetného opatření, pokud prokáže, že oznámení bylo učiněno v souladu se zákonem.


Příslušné orgány

Je na každém členském státě, aby určil příslušný orgán pro přijímání a vyřizování oznámení. Externí zpravodajský kanál v České republice provozuje Ministerstvo spravedlnosti ČR od 18. prosince 2021. Tento kanál je dostupný všem zaměstnancům veřejných, ale i soukromých organizací.