Tiskové zprávy

Fiat Industrial lídrem svého sektoru evropského i světového indexu udržitelnosti Dow Jones

Fiat Industrial již podruhé v řadě uznán lídrem svého sektoru v rámci evropského i světového indexu udržitelnosti Dow Jones 

Už podruhé za sebou byl Fiat Industrial uveden coby lídr sektoru na seznamu Dow Jonesova indexu udržitelnosti (DJSI) ve světě (DJSI World) i v Evropě (DJSI Europe). Na základě nejnovějších hodnocení Skupina získala skóre 85/100 – pro porovnání, průměr všech společností v oblasti průmyslového inženýrství hodnocených skupinou SAM, specialistou na trvale udržitelné investice, činil 51/100.

Světový i evropský DJSI, nejprestižnější akciové indexy zaměřené na trvalou udržitelnost, se skládají ze společností, které byly vyhodnoceny jako nejlepší ve své třídě z hlediska jejich výkonů a chování ve sféře ekonomické, sociální i sféře ochrany životního prostředí. U světového DJSI bylo k účasti na hodnotícím procesu přizváno 95 společností z oblasti průmyslového inženýrství, z nichž pouze 12 bylo nakonec do indexu přijato. K účasti na hodnocení pro evropský DJSI bylo přizváno 29 společností a 8 z nich bylo přijato.

Předseda Fiat Industrial Sergio Marchionne vysvětluje: „Neúnavné zdůrazňování problematiky udržitelného rozvoje bylo přijato coby klíčový podnikatelský přístup Fiat Industrial, jehož hnací silou je princip zodpovědného řízení rizik a příležitostí na poli ekonomického, environmentálního i sociálního rozvoje. Na opakované umístění naší Skupiny mezi lídry v Dow Jonesových indexech udržitelnosti jsme skutečně hrdí a tento fakt je dalším hmatatelným výsledkem našich neustále rostoucích snah směřujících k trvale udržitelnému rozvoji.”

Umístění v DJSI odráží výjimečné výsledky, kterých Skupina dosáhla v řadě oblastí. Skupina Fiat Industrial dosáhla nejvyššího skóre v zásadních oblastech analýzy na poli ochrany životního prostředí (environmentální politika, reporting, rizika pro vodní zdroje) a na poli sociálním (rozvoj a řízení lidských zdrojů, filantropie, lidská práva, reporting), stejně tak jako v oblasti rizikového a krizového řízení a řízení dodavatelského řetězce.

Například v environmentální oblasti měla značka CNH v roce 2011 na trhu největší nabídku produktů vyhovujících směrnici Tier 4A/Stage IIIB. Iveco bylo jedním z prvních evropských výrobců nabízejících těžké užitkové vozidlo s pohonem na zkapalněný zemní plyn. Tímto vozidlem je Stralis LNG Natural Power, u kterého je výrazně redukována hladina emisí. Skupina FPT Industrial představila svoji exkluzivní technologii High Efficiency SCR – inovativní odpověď na regulační normu Euro VI a na potřebu zákazníků snižovat spotřebu paliva a provozní náklady.

Fakt, že skupina Fiat Industrial prokázala schopnost vyvíjet inovativní řešení, ocenila i Evropská investiční banka, která nedávno poskytla Skupině 350 miliónů Euro na financování projektů zaměřených na zvyšování energetické hospodárnosti produktů a na snižování emisí CO2.

Skupina Fiat Industrial současně také pokračovala v aktivitách směřujících ke zvýšení efektivity a trvalé udržitelnosti výrobních procesů. V roce 2011 zvýšily výrobní závody Skupiny využití obnovitelných zdrojů energie o 42% ve srovnání s rokem předešlým.

V sociální oblasti skupina Fiat Industrial i nadále investovala do projektů zaměřených na bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Na konci roku 2011 používalo 57 výrobních závodů Skupiny (což představuje více než 70% zaměstnanců v závodech Skupiny po celém světě) na pracovišti systém řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci certifikovaný dle normy OHSAS 18001.  

Skupina také i nadále pracovala na tom, aby si i její dodavatelé byli vědomi důležitosti odpovědného řízení, a to prostřednictvím postupného zavádění klauzulí o udržitelném rozvoji do nových smluv.

Během roku společnost také posilovala svoje závazky vůči místním komunitám a do různých projektů a iniciativ zaměřených na ekonomický, sociální a kulturní rozvoj celkem přispěla 4,8 miliónů Euro.

Fiat Industrial je také členem několika dalších předních indexů trvalé udržitelnosti včetně indexů MSCI World ESG, MSCI World ex USA ESG, MSCI EAFE ESG, MSCI Europe ESG, STOXX Global ESG Environmental Leaders, STOXX Global ESG Social Leaders, STOXX Global ESG Leaders, ECPI Developed Ethical+ Equity, ECPI Ethical EMU Equity, FTSE ECPI Italia SRI Benchmark a FTSE ECPI Italia SRI Leaders a Carbon Disclosure Leadership Index v CDP Italy 100 Report.

K dalším oceněním patřilo zařazení do indexu ASPI Eurozone, ke kterému došlo začátkem září. Tento index se skládá ze 120 společností eurozóny, které jsou vybírány na základě průzkumu prováděného skupinou Vigeo, evropským lídrem v hodnocení společností na základě jejich postupů a výkonů v oblasti sociální, environmentální a v oblasti řízení a kontroly. Toto je další uznání, kterého společnost Fiat Industrial na poli udržitelného rozvoje dosáhla. Zároveň se jedná o ocenění trvalých závazků, které Skupina přijímá vůči svým akcionářům a vůči společnosti obecně.

Pro další informace navštivte:
www.fiatindustrial.com/en-US/sustainability/Pages/homepage.aspx


Kritéria výběru

Kvalifikace výběru do DJSI vychází z řady výběrových kritérií v každé ze tří hlavních oblastí (ekonomické, environmentální a sociální), z kterých vychází koncept trvalé udržitelnosti. Při analýze ekonomické oblasti je nahlíženo na správu a řízení společnosti, rizikové a krizové řízení, obchodní řád, antimonopolní politiku, řízení vztahů se zákazníky, inovační procesy, řízení dodavatelského řetězce a na strategii objevování a získávání trhů. Oblast environmentální analýzy pokrývá environmentální reporting, politiku a řízení, eko-efektivitu provozu, dohled nad produkty, strategie vedoucí ke snižování emisí a klimatických změn a rizika pro vodní zdroje. V oblasti sociální se posuzují faktory jako např. sociální reporting, rozvoj a řízení lidských zdrojů, lidská práva, „korporátní občanství“ (odpovědnost korporace vůči občanské společnosti) a filantropie a pracovní bezpečnosti a zdraví. 

Pro další informace navštivte:
www.sustainability-indexes.com