Tiskové zprávy

Pravidla soutěže

(dále jen „soutěž“ nebo „akce“),


Tato pravidla se vztahují k soutěži pořádané na sociálních sítích. (dále jen „Pravidla“).

1. Pořadatel

Pořadatelem soutěže je společnost IVECO Czech Republic, a.s. zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B936/KSHK, IČ 48171131, DIČ CZ48171131 se sídlem: Dobrovského 74, 566 01 Vysoké Mýto (dále jen „Pořadatel").

2. Doba a místo konání soutěže

2.1. Soutěž probíhá vždy v časovém období, které je definováno u soutěžního příspěvku.

2.2. Soutěž bude probíhat výlučně na území České republiky a bude zveřejněna na profilu pořadatele založeného na sociální síti Facebook https://www.facebook.com/ivecoczech, a Instagram https://instagram.com/iveco_cz?igshid=YmMyMTA2M2Y=

3. Podmínky účasti v soutěži

3.1 Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba, která je v době konání soutěže starší 18 let a je svéprávná ve smyslu příslušných ust. zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále je „Obč. Z“) a má na území České republiky platnou adresu pro doručování, pokud splní podmínky soutěže stanovené těmito Pravidly a s těmito Pravidly vysloví souhlas (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“ případně „výherce“). Každý soutěžící, který se do soutěže zapojí, je výhradně odpovědný za splnění veškerých v těchto Pravidlech uvedených podmínek soutěže. Jeden soutěžící smí k jednomu zakoupenému produktu vložit vždy jen jedno hodnocení, v případě, že soutěžící zakoupil více produktů, smí se do soutěže zapojit opakovaně (v rámci jednoho hodnocení pro každý jeden zakoupený produkt). Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři, a osoby těmto osobám blízké ve smyslu příslušných ustanovení Obč.Z. V případě, že jakékoliv podmínky této soutěže nebudou ze strany soutěžících splněny, je pořadatel oprávněn uplatnit svá práva v bodě 6. 5. až 6.7 těchto Pravidel.

3.2 Podmínkou účasti v soutěži je být k okamžiku, kdy se zájemce o účast v soutěži chce soutěže zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel na síti Facebook/Instagram.

3.3 Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook/Instagram. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze s jednou fotografií, videem, textem, kresbou nebo jiným výtvorem a sdělením (dále jen „Vložený materiál"). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi, Pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

3.4 Vložený materiál nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).

4. Průběh soutěže

4.1 Soutěžící vstupem do soutěže – publikací vloženého materiálu spolu s níže uvedenými náležitostmi - potvrzuje, že:

Je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu, nebo že má řádný souhlas (spolu)autorů vloženého materiálu.

Má řádné souhlasy od všech osob zachycených na Vloženém materiálu.

Má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém materiálu, to vše k užití Vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly a s pravidly sítě Facebook/Instagram. 

Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrad vyloučena.

4.3 Výherce bude vybrán komisí ustanovenou pořadatelem soutěže

4.4 Výherci budou kontaktováni v soukromé zprávě na Facebooku/Instagramu, kde výherci obdrží výzvu k zaslání svých kontaktních doručovacích údajů a dalších informací nezbytných k zaslání výhry.

Pokud výherce kontaktní informace podle pokynů ve výzvě nedoručí 7 pracovních dnů, ztrácí nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele, který vybere dalšího vítěze.

Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit Pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, Pořadateli, Organizátorovi nebo třetím osobám.

Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

5. Výhra

Výhra je vždy uvedena u soutěžního příspěvku na konkrétní sociální sítí.

6. Práva pořadatele a organizátora soutěže

6.1. Odpovědnost pořadatele a organizátora soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

6.2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo Pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit, či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže.

6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo, výhru uvedenou těchto Pravidlech, nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů, které nespočívají na straně pořadatele, nebude možné danou výhru získat či předat bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

6.4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Věcné ceny nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele soutěže.

6.5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly této soutěže (viz bod 3. Pravidel) nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být ze soutěže vyřazeny, čímž ztrácí nárok na další účast v soutěži a na případnou výhru, která tímto propadá ve prospěch pořadatele (dále také jako „neoprávněný soutěžící“ či „neoprávněný výherce“).  Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené skutečnosti stala výhercem, výhra jí nebude vydána, došlo-li však již k jejímu vydání, považuje se za bezdůvodné obohacení neoprávněného výherce dle příslušných ust. Obč.Z. Neoprávněný výherce je povinný předmět bezdůvodného obohacení bezodkladně vydat zpět pořadateli. V takovém případě si pořadatel soutěže vyhrazuje právo na vylosování náhradního výherce, takové právo však pořadatel nemusí využít.

6.6. S ohledem na výše uvedené si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže neoprávněného soutěžícího (potažmo nevydat výhru neoprávněnému výherci) v případě:

a) vícenásobné účasti soutěžícího v soutěži při zakoupení pouze jednoho produktu (např. přidáním více než jednoho hodnocení k jednomu zakoupenému produktu)

b) zapojení zaměstnance pořadatele soutěže nebo jeho osoby blízké

c) kdy pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních Pravidel

6.7.  Pořadatel si vyhrazuje právo odpovídajícím způsobem ověřit způsobilost soutěžícího k účasti na soutěži, potažmo výherce pro vyhodnocení soutěže v souladu s těmito Pravidly (např. předložením dokladu totožnosti soutěžícího).

6.8. Pořadatel nehradí soutěžícím žádné náklady, ani neplní žádné jiné povinnosti, které jim případně vzniknou z důvodu jejich účasti v soutěži resp. v souvislosti s výhrou v soutěži.

7. Ochrana a zpracování osobních údajů

7.1. Účastník soutěže svou účastí v soutěži vyjadřuje v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“) souhlas ke zpracování osobních údajů (dále jen „osobní údaje“), které budou pořadateli v rámci účasti v soutěži ze strany soutěžícího poskytnuty, a to v rozsahu: oslovení, jméno, příjmení, kontaktní adresa, kontaktní tel. číslo a email, a to až do uplynutí stanovené doby jejich uchovávání, nebo do doby písemného odvolání takového souhlasu soutěžícím zaslaného pořadateli písemně poštou doporučeně na adresu sídla pořadatele, nebo emailem na ivecoczsk@gmail.com.  Osobní údaje, které byli pořadateli ze strany každého soutěžícího v rámci účasti na soutěži předány, budou ze strany pořadatele použity výlučně za účelem realizace soutěže (zaslání výhry, případně ověření věku soutěžícího, vyhlášení výherce na internetových stránkách www.iveco.com/czech případně na příslušných účtech pořadatele na sociálních sítích). Poskytnuté osobní údaje budou pořadatelem v případě výherce uchovávány po dobu 36 měsíců od okamžiku odevzdání výhry, následně dojde k jejich výmazu v souladu s příslušnými právními předpisy.

7.2. Po odvolání souhlasu není však další účast v soutěži možná. Pořadatel tímto informuje soutěžícího, že poskytnutí osobních údajů soutěžícím je dobrovolné. Soutěžící, který poskytl osobní údaje, odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a pravdivé a je oprávněn je pořadateli ke zpracování v souladu s nařízením poskytnout. Soutěžící zapojením se do soutěže potvrzuje, že jsou mu známy všechny potřebné informace podle nařízení, zejména identifikační údaje pořadatele jako správce, účel zpracování osobních údajů (realizace soutěže), seznam zpracovávaných osobních údajů (oslovení, jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail a kontaktní telefonní číslo), že byl poučen o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů, době platnosti uděleného souhlasu, jakož i skutečnost, že byl poučen o svých právech jako dotčené osoby ve smyslu nařízení (uvedené informace jsou dostupné na internetové stránce pořadatele www.iveco.com/czech). Účastí v soutěži soutěžící rovněž vyjadřuje souhlas s bezúplatným zveřejněním osobních údajů ve sdělovacích prostředcích, a to na internetu, a to v případě, že se stane výhercem výhry. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou být zpracovávány elektronicky. Správcem ve smyslu nařízení je pořadatel soutěže. Soutěžící, který poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 odst. 1 nařízení), tj. právo požadovat bezplatné poskytnutí informací o osobních údajích, které o něm pořadatel zpracovává a další práva dle nařízení, pokud například zjistí, že pořadatel porušuje své povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení, a má právo požadovat opravu nesprávných osobních údajů (čl. 16 nařízení), jakož i právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení) a na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 nařízení) pořadatelem, který bude postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy (včetně předpisů o archivech a archivář). Pokud jste zpracovávané osobní údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 nařízení.

7.3 Ve výše uvedených případech nebo v případě dotazů nebo stížností se každý soutěžící může písemně nebo prostřednictvím e-mailu obrátit na odpovědnou osobu ve vztahu k ochraně osobních údajů. Pokud máte podezření, že zpracování Vašich osobních údajů, které se Vás týká, je v rozporu s nařízením nebo došlo k porušení Vašich práv při zpracovávání osobních údajů, můžete podat Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

7.4 Odpovědnou osobu pořadatele pro oblast ochrany osobních údajů můžete kontaktovat elektronicky na e-mailové adrese ivecoczsk@gmail.com nebo písemně na adrese sídla společnosti uvedené v bodě 1. těchto Pravidel.

Za účelem bezpečného zpracování osobních údajů a zajištění souladu zpracování s nařízením a Zákonem o zpracování osobních údajů dohlíží odpovědná osoba. Kontaktní údaje na odpovědnou osobu jsou:

Adresa: IVECO Czech Republic a. s. , Dobrovského 74, 566 01 Vysoké Mýto

Tel. kontakt: +420 224 806 111

E-mail: ivecoczsk@gmail.com

 

8.  Závěrečné ustanovení

Pořadatel soutěže neodpovídá za žádné škody, které vzniknou výherci v důsledku s přijatými výhrami.

Tato pravidla jsou účinná od 1.1.2023.