Legal Notes

Právní informace

Přístupem na tuto www stránku vyjadřujete souhlas s následujícími podmínkami. Společnost IVECO S.p.A. a ostatní společnosti, které Iveco Group N. V. ovládá nebo jsou pod její společnou kontrolou, (dále jako „IVECO“) si vyhrazují právo kdykoliv a dle vlastního uvážení změnit podmínky obsažené v tomto dokumentu.

V případě, že bude některá z těchto podmínek shledána nezákonnou, neplatnou nebo neúčinnou, platnost a vynutitelnost zbývajících podmínek zůstane nedotčena.

Obchodní známky a autorská práva

Copyright © IVECO. Všechna práva vyhrazena.

Není-li výslovně stanoveno jinak, autorská práva k textu, obrázkům, grafickému nebo audiovizuálnímu obsahu zobrazenému na této stránce patří společnosti IVECO nebo se svolením třetích stran, a nelze je kopírovat, upravovat nebo používat bez předchozího písemného souhlasu vlastníka.

Není-li výslovně stanoveno jinak, veškerá loga, značky a ochranné známky použité na této stránce jsou ve vlastnictví společnosti IVECO nebo se svolením vlastníka a nesmí být kopírovány, upravovány nebo používány bez předchozího písemného souhlasu vlastníka.

Neoprávněné použití nebo distribuce jakéhokoliv materiálu z této stránky podléhá občanskoprávním nebo trestním sankcím dle platných zákonů. Společnost IVECO případně uplatní svá práva duševního vlastnictví v plném rozsahu.

Licenční práva

Tato www stránka ani jakýkoliv materiál obsažený v ní nelze interpretovat jako udělení licence k duševnímu vlastnictví společnosti IVECO.

Informace

Přestože byla při shromažďování a prezentování informací obsažených na této www stránce vynaložena přiměřená péče, společnost IVECO neposkytuje žádnou záruku, výslovnou ani předpokládanou, co se týče přesnosti, úplnosti, účelnosti nebo vhodnosti pro použití jakéhokoliv charakteru ze strany uživatelů, a tímto výslovně odmítá odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí. IVECO se nezavazuje aktualizovat informace nebo materiály na této www stránce. Tyto informace se mohou měnit kdykoli bez oznámení a budou začleněny do nových verzí této www stránky.

IVECO v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ať už přímé nebo nepřímé, náhradu škod s represivní funkcí, vedlejší škody, zvláštní škody, následné škody nebo škody vzniklé z nebo jakkoliv související s používáním nebo nemožností používat tuto www stránku nebo její obsah, ať už na základě smlouvy, přečinu, objektivní odpovědnosti nebo jinak, a to i přes upozornění na možnost vzniku takové škody.

Společnost IVECO má za to, že firemní a finanční údaje zveřejněné na této stránce jsou přesné ke dni podání k příslušnému regulačnímu úřadu, nebo ke dni původního zveřejnění u ostatních dokumentů.

Zveřejnění těchto informací na této stránce samo o sobě nezaručuje, že ode dne podání těchto informací nedošlo k žádné změně, nebo že informace jsou přesné a aktuální kdykoliv po datu, kdy byly podané nebo původně zveřejněné.

Záruka

Informace a popisy na této www stránce nepředstavují žádné ujištění ani záruku, a to výslovnou ani předpokládanou. Nepředstavují například žádné skryté ujištění nebo záruku týkající se stavu, prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo souladu se zákony a patenty.

Společnost IVECO za žádných okolností neodpovídá za žádnou přímou, nepřímou, vedlejší, následnou nebo exemplární škodu vzniklou z nedodržení nebo porušení zákona nebo předpisu členy sítě autorizovaného prodeje nebo poprodejního servisu IVECO nebo v souvislosti s ním.

Tato www stránka může obsahovat určitá progresivní prohlášení, která odrážejí pouze aktuální názory managementu ohledně budoucích událostí. Taková prohlášení podléhají rizikům a nejasnostem. Má se za to, že společnost IVECO nemá v úmyslu ani se nezavazuje průběžně aktualizovat jakékoliv progresivní prohlášení, které pouze odráží skutečnosti platné ke dni zveřejnění.

Přístup na www stránku a používání obsahu

IVECO nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k přístupu uživatelů na tuto www stránku a jejich používání obsahu této www stránky.

Odkazy na jiné stránky

Odkazy na jiné internetové stránky ve vlastnictví třetích stran jsou na této stránce uvedeny pouze pro pohodlí uživatele, a ve vztahu k těmto stránkám nebo jejich obsahu není poskytována žádná záruka, a jakákoliv odpovědnost ve vztahu k těmto stránkám je výslovně vyloučena.

Juridiske information

Anvendelse af dette websted indebærer godkendelse af følgende vilkår og betingelser. IVECO S.p.A. og andre selskaber, der kontrolleres af og/eller er under fælles kontrol af Iveco Group N.V. (herefter ”IVECO”) forbeholder sig retten til når som helst og efter eget skøn at ændre vilkårene og betingelserne heri.

Hvis nogen af disse vilkår viser sig at være ulovlige eller ugyldige, påvirker eller forringer det på ingen måde de øvrige vilkårs gyldighed og håndhævelse.

Varemærker og ophavsret

Copyright Iveco. Alle rettigheder forbeholdes.

Medmindre andet specifikt er anført, indehaves ophavsretten til tekst, billeder, grafisk og audiovisuelt indhold, der vises på dette websted, af IVECO eller vises med tredjeparts tilladelse, og må ikke kopieres, ændres eller bruges uden forudgående skriftligt samtykke fra ejeren.

Medmindre andet specifikt er anført, er alle logoer, mærker og varemærker, som bruges på dette websted, IVECO’s ejendom eller anvendes med tredjeparts tilladelse, og disse må ikke kopieres, ændres eller bruges uden forudgående skriftligt samtykke fra ejeren.

Uautoriseret brug eller distribution af materiale fra dette websted kan have civilretlige såvel som strafferetlige følger i henhold til gældende lovgivning. IVECO vil håndhæve sine immaterielle rettigheder i videst muligt omfang.

Ingen licensrettigheder

Hverken denne webside eller noget indhold på siden skal på nogen måde betragtes som tildeling af licens til den intellektuelle ejendomsret tilhørende IVECO.

Information

Selv om der er blevet udvist rimelig omhu ved indsamling og præsentation af oplysningerne på dette websted, giver IVECO ingen garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende, for deres nøjagtighed, fuldstændighed, anvendelighed eller egnethed til brug af nogen art for brugerne og fraskriver sig hermed udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser. IVECO påtager sig ikke nogen forpligtelse til at opdatere oplysningerne eller materialet på dette websted. Ændringer i oplysningerne kan foretages når som helst uden varsel og vil blive indarbejdet i de nye udgaver af webstedet.

IVECO kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for skader, herunder direkte eller indirekte skader, pønalt begrundede, hændelige og særskilte skader, følgeskader eller andre skader, der måtte opstå som følge af eller på nogen måde forbundet med brugen eller manglende brugbarhed af dette websted eller dets indhold, uanset om der er tale om ansvar i eller uden for kontraktforhold, objektivt ansvar eller andet, og heller ikke selv om der er informeret om muligheden for sådanne skader.

IVECO anser de virksomhedsoplysninger og økonomiske oplysninger der offentliggøres på denne webside, for nøjagtige på den dato, hvor de blev indgivet til den relevante tilsynsmyndighed eller, for andre dokumenters vedkommende, på den dato, hvor de oprindeligt blev offentliggjort.

Offentliggørelse af sådanne oplysninger på denne hjemmeside er ikke i sig selv nogen garanti for, at der ikke er foretaget ændringer siden den dato, hvor oplysninger blev indgivet, eller for at oplysningerne på en hvilken som helst dato efter den dato, hvor de blev indgivet eller oprindeligt offentliggjort, er nøjagtige eller opdaterede.

Ingen garanti

Oplysningerne og beskrivelserne på dette websted udgør ikke nogen form for forsikring eller garanti, det være sig udtrykkelig eller underforstået. For eksempel udgør de ingen underforstået forsikring eller garanti vedrørende beskaffenheden, salgbarheden, egnetheden til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af love og patenter.

IVECO kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for nogen direkte, indirekte eller hændelig skade, følgeskade eller pønalt begrundet skade, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med enhver manglende overholdelse eller overtrædelse af nogen love eller regler begået af medlemmer af IVECO’s net af autoriserede forhandlere og værksteder.

Dette websted kan indeholde visse fremadrettede udsagn, der udelukkende afspejler ledelsens aktuelle synspunkter med hensyn til fremtidige begivenheder. Sådanne udsagn er underlagt risici og usikkerheder. Det er endvidere underforstået, at IVECO ikke har til hensigt eller påtager sig nogen forpligtelse til løbende at opdatere nogen fremadrettet erklæring, som udelukkende afspejler omstændighederne på offentliggørelsestidspunktet.

Adgang til siden og brug af indhold

IVECO påtager sig intet ansvar af nogen art i forhold til brugernes adgang til dette websted eller for deres brug af websidens indhold.

Links til andre websteder

Links til andre websteder, der ejes af tredjepart, stilles udelukkende til rådighed på dette websted som en service for brugerne, og der gives ingen garanti af nogen art i forhold til disse websteder eller deres indhold, ligesom ethvert ansvar i forhold til disse websider udtrykkeligt fraskrives.

Legal Notes

Access to this internet site implies acceptance of the following terms and conditions. IVECO S.p.A. and other companies controlled by and/or under common control of Iveco Group N.V. (hereinafter “IVECO”) may reserve the right at any time and at their own sole discretion to change the terms and conditions contained herein.

If any of these terms are found to be unlawful, invalid, or void, the validity and the enforceability of the remaining terms shall in no way be affected or impaired thereby.

Trademarks and copyright

Copyright © IVECO. All rights reserved.

Except where specifically stated to the contrary, copyright for the text, images, graphic or audiovisual content displayed on this site is held by IVECO or by permission of third parties and may not be copied, modified or used without the prior written consent of the owner.

Except where specifically stated to the contrary, all logos, brands and trademarks used on this site are the property of IVECO or by permission of third parties and may not be copied, modified or used without the prior written consent of the owner.

Unauthorized use or distribution of any material from this site may be subject to civil as well as criminal sanctions under the applicable laws. IVECO, as the case may be, will enforce its intellectual property rights to the fullest extent.

No license rights

Neither this internet site, nor any material contained therein shall in any way be considered as the granting of a license on the intellectual property of IVECO.

Information

While reasonable care has been used in collecting and presenting the information contained on this internet site, IVECO provides no guarantee, either express or implied, as to its accuracy, completeness, usefulness, or its suitability for use of any kind by users and hereby expressly rejects responsibility for any errors or omissions. IVECO makes no commitment to update the information or materials on this internet site. Changes may at any time without notice be made to the information and will be incorporated in new editions of this internet site.

IVECO shall in no event be liable for any damages, direct or indirect, punitive, incidental, special, consequential, or other damages arising out of or in any way connected with the use of or inability to use this internet site or its content whether based on contract, tort, strict liability or otherwise, even if advised of the possibility of any such damages.

IVECO believes the corporate and financial information published on this site to be accurate on the date filed with the relevant regulatory authority or, for other documents, on the date originally published.

Publication of such information on this site does not per se guarantee that no change has been made since the date the information was filed or that, at any date subsequent to the date it was filed or originally published, the information is accurate or up to date.

No warranty

The information and descriptions on this internet site do not represent any kind of assurance or guarantee either expressed or implied. By way of example, they do not represent any implied assurance or guarantee concerning the condition, the marketability, adequacy for a particular purpose or non-infringement of laws and patents.

Under no circumstances shall IVECO be liable for any direct, indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising out of or in connection with any incompliance with or breach of any laws or regulations by the members of IVECO authorized dealer or after sales network.

This internet site may contain certain forward-looking statements that reflect only management's current views with respect to future events. Such statements are subject to risks and uncertainties. It remains understood that IVECO do not intend or assume any obligation to continuously update any forward-looking statement, which solely reflects the circumstances on the day of publication.

Access to the site and use of content

IVECO assumes no responsibility of any nature whatsoever in relation to access of this internet site by users or to their use of the site's content.

Links to other sites

Links to other internet sites owned by third parties are provided on this site solely for the user's convenience and no guarantee of any nature is given in relation to those sites or their contents and any responsibility in relation to those sites is expressly denied.

Aviso legal

El acceso a este sitio de internet implica la aceptación de los siguientes términos y condiciones. IVECO S.p.A. y otras compañías controladas por y/o bajo el control común de Iveco Group N.V. (en adelante, “IVECO”) pueden reservarse el derecho, en cualquier momento y a su exclusivo criterio, de modificar los términos y condiciones aquí contenidos.

Si se determina que alguno de estos términos es ilegal, inválido o nulo, la validez y la aplicabilidad de los términos restantes no se verá afectadas ni perjudicada.

Marcas registradas y derechos de reproducción

Copyright © IVECO. Todos los derechos reservados.

Salvo que se indique específicamente lo contrario, los derechos de reproducción del texto, imágenes, gráficos o del contenido audiovisual que se muestran en este sitio son titularidad de IVECO o cuentan con el permiso de terceros y no pueden ser copiados, modificados o utilizados sin el previo consentimiento escrito del titular.

Salvo que se indique específicamente lo contrario, todos los logotipos, marcas y marcas registradas utilizadas en este sitio son propiedad de IVECO o cuentan con el permiso de terceros y no pueden copiarse, modificarse ni utilizarse sin el previo consentimiento escrito del titular.

El uso no autorizado o la distribución de cualquier material de este sitio puede estar sujeta a sanciones civiles y penales según las leyes aplicables. IVECO hará valer sus derechos de propiedad intelectual en toda su extensión.

Derechos de licencia

Ni este sitio de Internet ni ningún material contenido en él, podrá ser considerado en modo alguno como la concesión de una licencia sobre la propiedad intelectual de IVECO.

Información

Si bien se ha tenido un cuidado razonable al recopilar y presentar la información contenida en este sitio de internet, IVECO no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad, utilidad o idoneidad para cualquier tipo de uso por los usuarios y por la presente rechaza expresamente responsabilidades por cualquier error u omisión. IVECO no se compromete a actualizar la información o los materiales de este sitio de Internet. Pueden realizarse cambios en la información en cualquier momento sin previo aviso, incorporándose en las nuevas ediciones de este sitio de Internet.

IVECO no será en ningún caso responsable de los daños, directos o indirectos, punitivos, incidentales, especiales, consecuenciales o de otro tipo que surjan o que puedan guardar cualquier tipo de conexión con el uso o la imposibilidad de uso este sitio de Internet o de su contenido, ya sea basados en un contrato, agravio, responsabilidad estricta o de otro tipo, incluso si se le advierte de la posibilidad de tales daños.

IVECO cree que la información corporativa y financiera publicada en este sitio web es precisa en la fecha de presentación ante la autoridad reguladora pertinente o, para otros documentos, en la fecha de publicación original.

La publicación de dicha información en este sitio no garantiza per se que no se haya realizado ningún cambio desde la fecha en que se presentó la información o que, en cualquier fecha posterior a la fecha en que se presentó o publicó originalmente, la información sea precisa o esté actualizada.

Exclusión de garantía

La información y las descripciones en este sitio de Internet no representan ningún tipo de seguridad o garantía, ya sea expresa o implícita. A modo de ejemplo, no representan ninguna seguridad o garantía implícita con respecto a la condición, la comerciabilidad, la idoneidad para un propósito particular o la no infracción de leyes y patentes.

Bajo ninguna circunstancia IVECO será responsable por los daños directos, indirectos, incidentales, consecuenciales o ejemplarizantes que deriven o estén relacionados con el incumplimiento de cualquier ley o reglamento por parte de los miembros de la red IVECO de distribución o de asistencia posventa.

Este sitio de Internet puede contener ciertas declaraciones prospectivas que reflejan solo las opiniones actuales de la gerencia con respecto a eventos futuros. Tales declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres. Queda entendido que IVECO no asume ni tiene intención de asumir ninguna obligación de actualizar continuamente ninguna declaración prospectiva, que refleja únicamente las circunstancias del día de su publicación.

Acceso al sitio web y uso del contenido

IVECO no asume responsabilidad alguna en relación con el acceso de los usuarios a este sitio de Internet o con el uso que hagan de los contenidos del sitio.

Enlaces a otros sitios web

Los enlaces a otros sitios de internet propiedad de terceros que se proporcionan en este sitio son únicamente para la conveniencia del usuario y no se otorga garantía alguna de ninguna naturaleza en relación a los mismos o a sus contenidos, negándose expresamente cualquier responsabilidad en relación con dichos sitios.

Juriidilised märkused

Juurdepääs sellele veebisaidile tähendab järgmiste tingimustega nõustumist. IVECO S.p.A ja teised ettevõtted, mida Iveco Group N.V (edaspidi „IVECO“) kontrollib ja/või mis on ühise kontrolli all, võivad jätta endale õiguse igal ajal ja oma äranägemisel muuta siin sisalduvaid tingimusi.

Kui mõni neist tingimustest osutub ebaseaduslikuks või kehtetuks, ei mõjuta ega kahjusta see ülejäänud tingimuste kehtivust ega jõustatavust.

Kaubamärgid ja autoriõigused

Kõik õigused kaitstud. Autoriõigus Iveco.

Välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti, kuuluvad sellel saidil kuvatava teksti, piltide, graafilise või audiovisuaalse sisu autoriõigused IVECO-le või kolmandatele isikutele ning neid ei tohi kopeerida, muuta ega kasutada ilma omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Sellel saidil oleva materjali volitamata kasutamise või levitamise eest võidakse kohaldatavate seaduste alusel kohaldada nii tsiviil- kui ka kriminaalsanktsioone. IVECO rakendab vastavalt olukorrale oma intellektuaalomandi õigusi täies ulatuses.

Litsentsiõiguseid pole

Seda veebisaiti ega seal sisalduvat materjali ei käsitleta mingil viisil IVECO S.p.A. või mõne tema sidusettevõtte intellektuaalomandi litsentsi andmisena.

Informatsioon

Kuigi sellel saidil sisalduva teabe kogumisel ja esitamisel on kasutatud mõistlikku hoolt, ei anna IVECO ei otsest ega kaudset garantiid selle täpsuse, täielikkuse, kasulikkuse ega selle sobivuse kohta kasutajatele mis tahes kasutamiseks ning keeldub käesolevaga sõnaselgelt vastutusest mis tahes vigade või puuduste eest. IVECO ei võta endale kohustust uuendada sellel veebisaidil olevat teavet või materjale. Teavet võidakse igal ajal ette teatamata muuta ja need lisatakse selle veebisaidi uutesse väljaannetesse.

IVECO ei vastuta mitte mingil juhul otseste või kaudsete, karistuslike, juhuslike, eriliste ega muude kahjude eest, mis tulenevad selle veebisaidi või selle sisu kasutamisest või suutmatusest kasutada või on mis tahes viisil sellega seotud lepingu või delikti rangel vastutusel või muul viisil, isegi kui teile teatatakse selliste kahjude võimalikkusest.

IVECO usub, et sellel saidil avaldatud ettevõtte- ja finantsteave on õige asjaomasele reguleerivale asutusele esitamise kuupäeval või muude dokumentide puhul algse avaldamise kuupäeval.

Sellise teabe avaldamine sellel saidil ei garanteeri iseenesest, et pärast teabe esitamise kuupäeva ei ole tehtud muudatusi või et teave on igal kuupäeval pärast selle esitamise või algse avaldamise kuupäeva õige või ajakohane.

Puudub garantii

Sellel veebisaidil olev teave ja kirjeldused ei kujuta endast ei otsest ega kaudset tagatist ega garantiid. Näiteks ei anna need mingit kaudset tagatist ega garantiid seisukorra, turustatavuse, teatud otstarbeks sobivuse või seaduste ja patentide mitterikkumise kohta.

IVECO SpA ega selle sidusettevõtted ei vastuta mitte mingil juhul otseste, kaudsete, juhuslike või näilike kahjude eest, mis tulenevad Iveco volitatud edasimüüja liikmete mis tahes seaduste või määruste mittejärgimisest või rikkumisest või pärast müügivõrku.

See veebisait võib sisaldada teatud tulevikku suunatud avaldusi, mis kajastavad ainult juhtkonna praegusi seisukohti tulevaste sündmuste kohta. Sellised avaldused on seotud riskide ja ebakindlusega. Jääb arusaadavaks, et Iveco Group N.V., nagu ka selle tütarettevõtted, ei kavatse ega võta endale kohustust pidevalt ajakohastada ühtegi tulevikku suunatud avaldust, mis kajastab üksnes avaldamise päeva asjaolusid.

Juurdepääs saidile ja sisu kasutamine

IVECO ei võta endale mingit vastutust seoses kasutajate juurdepääsuga sellele veebisaidile või saidi sisu kasutamisega.

Lingid teistele saitidele

Lingid teistele kolmandatele isikutele kuuluvatele saitidele on sellel veebisaidil esitatud ainult kasutaja mugavuse huvides ning nende saitide või nende sisu suhtes ei anta mingit garantiid ning igasugusest vastutusest nende saitide ees on sõnaselgelt keeldutud.

Oikeudelliset ilmoitukset

Käyttäjä hyväksyy seuraavat ehdot käyttäessään tätä verkkosivustoa. IVECO S.p.A:lla ja muilla Iveco Group N.V:n hallinnassa ja/tai yhteisessä määräysvallassa olevilla yrityksillä (jäljempänä ”IVECO”) on oikeus muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa harkintansa mukaan.

Jos jokin näistä ehdoista todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai mitättömäksi, se ei vaikuta millään tavalla muiden ehtojen pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen tai heikennä sitä.

Tavaramerkit ja tekijänoikeus

Copyright © IVECO. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jollei erikseen toisin mainita, IVECOlla on tekijänoikeus tällä sivustolla näkyvään tekstiin, kuviin ja graafiseen tai audiovisuaaliseen sisältöön tai niitä käytetään kolmansien osapuolten luvalla, eikä niitä saa kopioida, muuttaa tai käyttää ilman omistajan ennalta antamaa kirjallista suostumusta.

Jollei erikseen toisin mainita, kaikki tällä sivustolla käytettävät logot, tuotemerkit ja tavaramerkit ovat IVECOn omaisuutta tai niitä käytetään kolmansien osapuolten luvalla, eikä niitä saa kopioida, muuttaa tai käyttää ilman omistajan ennalta antamaa kirjallista suostumusta.

Tällä sivustolla olevan materiaalin luvaton käyttö tai jakaminen voi johtaa sovellettavan lainsäädännön mukaisiin siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. IVECO panee tapauksen mukaan immateriaalioikeutensa täytäntöön täysimittaisesti.

Ei lisenssioikeuksia

Tämän verkkosivuston tai siihen sisältyvän materiaalin ei voida millään tavalla tulkita antavan lupaa IVECOn immateriaalioikeuksien käyttämiseen.

Tiedot

Vaikka tällä verkkosivustolla olevat tiedot on kerätty ja esitetty kohtuullista huolellisuutta noudattaen, IVECO ei anna minkäänlaisia nimenomaisia tai epäsuoria takeita niiden virheettömyydestä, täydellisyydestä, käyttökelpoisuudesta tai soveltuvuudesta käyttäjien käyttöön. IVECO kieltäytyy täten nimenomaisesti mahdollisiin virheisiin tai puutteisiin liittyvästä vastuusta. IVECO ei sitoudu päivittämään tällä verkkosivustolla olevia tietoja tai materiaalia. Tietoja voidaan milloin tahansa muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, ja muutokset sisällytetään verkkosivuston uuteen versioon.

IVECO ei ole missään tilanteessa vastuussa tämän verkkosivuston tai sen sisällön käytöstä tai käyttökyvyttömyydestä aiheutuvista tai niihin millään tavoin liittyvistä välittömistä, epäsuorista, välillistä tai liitännäisvahingoista tai muista vahingoista tai rankaisevista tai erityisvahingonkorvauksista riippumatta siitä, onko perusteena sopimus, rikkomus, ankara vastuu tai jokin muu, vaikka IVECOlle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

IVECO katsoo tällä sivustolla julkaistujen yritys- ja taloustietojen pitävän paikkansa päivänä, jona ne on toimitettu asianomaiselle sääntelyviranomaiselle, ja muiden asiakirjojen päivänä, jona ne on alun perin julkaistu.

Tällaisten tietojen julkaiseminen tällä sivustolla ei sinänsä takaa, ettei tietojen toimituspäivän jälkeen ole tehty muutoksia tai että tiedot pitävät paikkansa tai ovat ajan tasalla milloin tahansa tietojen toimituspäivän tai alkuperäisen julkaisupäivän jälkeen.

Ei takuita

Tällä verkkosivustolla olevat tiedot ja kuvaukset eivät merkitse minkäänlaisia nimenomaisia tai epäsuoria vakuutuksia tai takeita, esimerkiksi kuntoa, markkinoitavuutta, tiettyyn tarkoitukseen sopivuutta, lakien noudattamista tai patenttien loukkaamattomuutta koskevia epäsuoria vakuutuksia tai takeita.

IVECO ei ole missään tilanteessa vastuussa mistään välittömistä, epäsuorista, välillistä tai liitännäisvahingoista tai rankaisevista vahingonkorvauksista, jotka ovat seurausta siitä tai liittyvät siihen, että IVECOn verkostoon kuuluva valtuutettu jälleenmyyjä tai jälkimarkkinointipalvelujen tarjoaja on jättänyt noudattamatta tai rikkonut lakeja tai määräyksiä.

Tällä verkkosivustolla voi olla tiettyjä ennakoivia lausumia, jotka kuvastavat ainoastaan yhtiön johdon nykyisiä näkemyksiä tulevista tapahtumista. Tällaisiin lausumiin liittyy riskejä ja epävarmuuksia. IVECOlla ei ole aikomusta eikä velvollisuutta päivittää jatkuvasti mitään ennakoivaa lausumaa, joka kuvastaa ainoastaan sen julkaisupäivän olosuhteita.

Sivuston ja sen sisällön käyttö

IVECO ei ole millään tavalla vastuussa siitä, miten käyttäjät käyttävät tätä verkkosivustoa tai sen sisältöä.

Linkit muihin sivustoihin

Tällä sivustolla olevat linkit kolmansien osapuolten omistamiin muihin verkkosivustoihin on tarkoitettu ainoastaan käyttäjän avuksi, eikä kyseisistä sivustoista tai niiden sisällöstä anneta minkäänlaisia takeita. IVECO kieltäytyy nimenomaisesti kyseisiin sivustoihin liittyvästä vastuusta.

Mentions légales

L’accès au présent site internet vaut acceptation des termes et conditions ci-après. IVECO S.p.A. et ses sociétés affiliées contrôlées par Iveco Group N.V (désignées ci-après « IVECO ») peuvent, à leur entière discrétion, se réserver le droit de modifier les termes et conditions contenus dans les présentes.

Si l’un quelconque des termes est déclaré illicite, nul ou inopposable, le caractère valable et exécutoire des autres termes n’en saurait être affecté.

Marques, droits d’auteur et de copyright

Copyright © IVECO. Tous droits réservés. Site protégé par les droits d’auteur et de copyright d’IVECO.

Sauf stipulation expresse contraire, les droits d’auteur et de copyright attachés aux textes, images, contenus graphiques ou audiovisuels affichés sur le présent site appartiennent à IVECO ou à des tiers l’autorisant à les utiliser. Ils ne sauraient être copiés, modifiés ni utilisés sans l’accord écrit préalable du titulaire.

Sauf stipulation expresse contraire, l’ensemble des logos, marques et marques commerciales utilisés sur le présent site appartiennent à IVECO ou à des tiers l’autorisant à les utiliser. Ils ne sauraient être copiés, modifiés ni utilisés sans l’accord écrit préalable du titulaire.

L’utilisation ou la distribution non autorisée d’un quelconque élément provenant du présent site est passible de sanctions civiles et pénales conformément à la législation applicable. IVECO fera valoir ses droits de propriété intellectuelle dans toute la mesure du possible.

Droits de licence

Ni le présent site Internet ni les éléments contenus dans celui-ci ne sauraient être réputés octroyer une licence relative aux droits et objets de droits de propriété intellectuelle d’IVECO.

Informations

La collecte et la présentation des informations contenues dans le présent site internet ont fait l’objet d’un soin particulier, pour autant IVECO ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude, leur exhaustivité, leur utilité ou leur adéquation à un usage quelconque par les utilisateurs et décline expressément toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions. IVECO ne s’engage pas à mettre à jour les informations ou éléments contenus dans le présent site Internet. Les informations sont sujettes à modification sans préavis. Le cas échéant, les informations ainsi modifiées seront incorporées aux nouvelles versions du présent site Internet.

IVECO ne saurait être tenue responsable en cas de dommage, direct ou indirect, punitif, accessoire, spécial, consécutif ou autre, découlant de l’utilisation du présent site Internet ou de son contenu ou de l’impossibilité d’utiliser le présent site Internet ou son contenu, que ce soit sur un fondement contractuel, délictuel, extracontractuel ou autre, même si elle a été informée de la possibilité que de tels dommages se produisent.

IVECO estime que les informations sociales et financières publiées sur le présent site sont exactes à la date de leur dépôt auprès de l’autorité réglementaire compétente ou, en ce qui concerne les autres documents, à la date de leur première publication.

La publication de ces informations sur le présent site ne garantit pas en soi qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune modification depuis leur date de dépôt ni que, à une date postérieure à celle de leur dépôt ou première publication, ces informations sont exactes ou à jour.

Absence de garantie

Les informations et descriptifs figurant sur le présent site Internet ne sauraient être réputés octroyer un quelconque type d’assurance ou de garantie, expresse ou implicite. À titre d’exemple, elles n’octroient aucune assurance ou garantie implicite quant à l’état, à la qualité marchande, à l’adéquation à un usage particulier ou à l’absence de violation de toutes lois et tous brevets.

IVECO ne saurait être tenue responsable des dommages directs, indirects, accidentels, consécutifs ou exemplaires causés par le non-respect ou la violation d’une quelconque loi ou réglementation, ou en découlant, commis par un membre du réseau de concessionnaires ou de service après-vente IVECO.

Le présent site Internet est susceptible de contenir certaines déclarations prévisionnelles qui reflètent uniquement l’opinion actuelle de la direction concernant des événements futurs. Ces déclarations sont subordonnées à certains risques et incertitudes. Il demeure entendu qu’IVECO n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre continuellement à jour les déclarations prévisionnelles, qui reflètent uniquement les circonstances au jour de la publication.

Accès au site et utilisation du contenu

IVECO décline toute responsabilité eu égard à l’accès au présent site Internet par les utilisateurs ou à leur utilisation de son contenu.

Liens vers d’autres sites

Des liens vers d’autres sites internet appartenant à des tiers sont fournis sur le présent site pour la seule commodité de l’utilisateur. IVECO de donne aucune garantie concernant ces sites ou leur contenu et décline expressément toute responsabilité à l’égard de ces sites.

Note legali

L'accesso a questo sito internet implica l'accettazione dei seguenti termini e condizioni. IVECO S.p.A. e altre società controllate e/o sotto il comune controllo di Iveco Group N.V. (di seguito "IVECO") si riservano il diritto di modificare in qualsiasi momento e a propria esclusiva discrezione i termini e le condizioni qui contenute.

Se uno di questi termini risulterà illecito, non valido o nullo, la validità e l'applicabilità dei restanti termini non sarà in alcun modo influenzata o compromessa.

Marchi e diritto d’autore

Copyright © IVECO. Tutti i diritti riservati.

Salvo ove diversamente indicato, il diritto d’autore relativo ai testi, alle immagini e ai contenuti grafici o audiovisivi presenti in questo sito sono di IVECO o utilizzati con il permesso di terzi e ne è vietata la riproduzione, la modifica o l’utilizzo senza previo consenso scritto del titolare.

Salvo ove diversamente indicato, tutti i loghi, i brand e i marchi presenti in questo sito sono di IVECO o utilizzati con il permesso di terzi e ne è vietata la riproduzione, la modifica o l’utilizzo senza previo consenso scritto del titolare.

L'utilizzo o la distribuzione non autorizzata di qualsiasi materiale presente in questo sito potrà comportare azioni di tipo civile o penale, così come previsto dalle leggi applicabili. IVECO farà valere i suoi diritti di proprietà intellettuale nella massima misura possibile.

Nessun diritto di licenza

Né il presente sito internet, né qualsiasi materiale in esso contenuto, potrà in alcun modo essere considerato una concessione di licenza sulla proprietà intellettuale di IVECO.

Informazioni

Sebbene sia stata usata ragionevole cura nel raccogliere e presentare le informazioni contenute in questo sito internet, IVECO non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la loro accuratezza, completezza, utilità o la loro idoneità per qualsivoglia utilizzo da parte degli utenti e, con la presente, rigetta espressamente ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni. IVECO non assume alcun impegno ad aggiornare le informazioni o i materiali presenti su questo sito internet. In qualsiasi momento e senza preavviso potranno essere apportate modifiche alle informazioni, che saranno poi incorporate all’interno di nuove versioni di questo sito internet.

IVECO non sarà in alcun caso responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, punitivi, incidentali, speciali, consequenziali o per qualsiasi danno derivante o connesso all'utilizzo o all'impossibilità di utilizzare questo sito internet o il suo contenuto, a prescindere dal fatto che si tratti di responsabilità contrattuale, extracontrattuale, oggettiva o qualsiasi altra forma di responsabilità, anche qualora dovesse essere stata avvisata della possibilità di tali danni.

IVECO ritiene che le informazioni societarie e finanziarie pubblicate su questo sito siano accurate alla data di deposito presso la competente autorità di regolamentazione o, per altri documenti, alla data in cui sono stati originariamente pubblicati.

La pubblicazione di tali informazioni su questo sito non garantisce di per sé che non siano intercorsi cambiamenti dalla data in cui le informazioni sono state depositate o che, in qualsiasi data successiva alla data in cui sono state depositate o pubblicate originariamente, le informazioni siano accurate o aggiornate.

Nessuna garanzia

Le informazioni e le descrizioni contenute in questo sito internet non rappresentano alcun tipo di assicurazione o garanzia espressa o implicita. A titolo esemplificativo, esse non rappresentano alcuna assicurazione o garanzia circa le condizioni, la commerciabilità, l'adeguatezza per uno scopo particolare o la non violazione di leggi e brevetti.

In nessun caso IVECO sarà responsabile per eventuali danni diretti, indiretti, incidentali, consequenziali o punitivi derivanti o connessi a qualsiasi inosservanza o violazione di qualsiasi legge o regolamento da parte della rete di concessionari autorizzati o post-vendita IVECO.

Questo sito internet può contenere dichiarazioni previsionali che riflettono esclusivamente le opinioni della direzione rispetto a eventi futuri. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze. Le dichiarazioni rispecchiano esclusivamente le circostanze del giorno della loro pubblicazione e resta inteso che IVECO non si assume alcun obbligo di aggiornare tali dichiarazioni.

Accesso al sito e utilizzo del contenuto

IVECO non si assume alcun genere di responsabilità circa l'accesso degli utenti a questo sito o l'utilizzo dei materiali in esso contenuti.

Collegamenti ad altri siti

I collegamenti/link a siti internet di titolarità di terzi presenti su questo sito sono forniti esclusivamente per la comodità dell'utente. IVECO non garantisce alcun tipo di garanzia su tali siti o sui loro contenuti. Qualsiasi tipo di responsabilità collegata o derivante da tali siti e contenuti è espressamente esclusa.

Teisinės pastabos

Prieiga prie šios interneto svetainės reiškia, kad sutinkate su šiomis sąlygomis ir nuostatomis. „IVECO S.p.A.“ ir kitos „Iveco Group N.V.“ kontroliuojamos ir (ar) bendrai kontroliuojamos bendrovės (toliau - IVECO) gali pasilikti teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti čia pateiktas sąlygas.

Jei kuri nors iš šių sąlygų bus pripažinta neteisėta, negaliojančia ar niekine, tai neturės jokios įtakos likusių sąlygų galiojimui ir vykdytinumui.

Prekių ženklai ir autorių teisės

Autorinės teisės © IVECO. Visos teisės saugomos.

Išskyrus atvejus, kai konkrečiai nurodyta kitaip, šioje svetainėje pateikiamo teksto, vaizdų, grafinio ar audiovizualinio turinio autorių teisės priklauso IVECO arba trečiųjų šalių leidimu ir jų negalima kopijuoti, keisti ar naudoti be išankstinio raštiško savininko sutikimo.

Išskyrus atvejus, kai konkrečiai nurodyta kitaip, visi šioje svetainėje naudojami logotipai, prekės ženklai ir prekių ženklai yra IVECO nuosavybė arba priklauso trečiosioms šalims, ir jų negalima kopijuoti, keisti ar naudoti be išankstinio raštiško savininko sutikimo.

Neteisėtai naudojant ar platinant bet kokią šios svetainės medžiagą gali būti taikomos civilinės ir baudžiamosios sankcijos pagal galiojančius įstatymus. IVECO, priklausomai nuo konkretaus atvejo, maksimaliai gins savo intelektinės nuosavybės teises.

Nėra licencijos teisių

Nei ši interneto svetainė, nei jokia joje esanti medžiaga jokiu būdu negali būti laikoma IVECO intelektinės nuosavybės licencijos suteikimu.

Informacija

Nors renkant ir pateikiant šioje interneto svetainėje esančią informaciją buvo elgiamasi pakankamai rūpestingai, IVECO nesuteikia jokių aiškių ar numanomų garantijų dėl jos tikslumo, išsamumo, naudingumo ar tinkamumo naudoti bet kokio pobūdžio naudotojams ir aiškiai atsisako atsakomybės už bet kokias klaidas ar praleidimus. IVECO neįsipareigoja atnaujinti šioje interneto svetainėje esančios informacijos ar medžiagos. Informacija gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo ir bus įtraukta į naujus šios interneto svetainės leidimus.

IVECO jokiu būdu neatsako už bet kokią žalą, tiesioginę ar netiesioginę, baudinę, atsitiktinę, specialią, netiesioginę ar kitokią žalą, atsirandančią dėl šios interneto svetainės ar jos turinio naudojimo ar negalėjimo ja naudotis, arba bet kokiu būdu susijusią su šios interneto svetainės ar jos turinio naudojimu ar negalėjimu juo naudotis, nepriklausomai nuo to, ar ji pagrįsta sutartimi, deliktu, griežta atsakomybe ar kitais pagrindais, net jei buvo pranešta apie tokios žalos galimybę.

IVECO mano, kad šioje svetainėje skelbiama įmonės ir finansinė informacija yra tiksli tą dieną, kurią ji buvo pateikta atitinkamai reguliavimo institucijai, o kiti dokumentai – tą dieną, kurią buvo pirmą kartą paskelbti.

Tokios informacijos paskelbimas šioje svetainėje savaime negarantuoja, kad nuo tos dienos, kai informacija buvo pateikta, ji nebuvo pakeista arba kad bet kurią kitą dieną po jos pateikimo ar pirminio paskelbimo ši informacija yra tiksli ar aktuali.

Garantija netaikoma

Šioje interneto svetainėje pateikta informacija ir aprašymai nėra joks aiškiai išreikštas ar numanomas užtikrinimas ar garantija. Pavyzdžiui, jie nereiškia jokio numanomo patikinimo ar garantijos dėl būklės, tinkamumo parduoti, tinkamumo konkrečiam tikslui ar įstatymų ir patentų nepažeidimo.

IVECO niekada neatsako už jokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, netiesioginę, pasekminę ar pavyzdinę žalą, atsiradusią dėl to, kad IVECO įgaliotojo atstovo ar garantinio aptarnavimo tinklo nariai nesilaiko įstatymų ar taisyklių arba juos pažeidžia.

Šioje interneto svetainėje gali būti tam tikrų į ateitį orientuotų teiginių, kurie atspindi tik dabartinę vadovybės nuomonę apie būsimus įvykius. Tokie teiginiai yra susiję su rizika ir neapibrėžtumu. IVECO neketina ir neįsipareigoja nuolat atnaujinti jokių į ateitį orientuotų teiginių, kurie atspindi tik paskelbimo dieną esančias aplinkybes.

Prieiga prie svetainės ir turinio naudojimas

IVECO neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su naudotojų prieiga prie šios interneto svetainės ar svetainės turinio naudojimu.

Nuorodos į kitas svetaines

Nuorodos į kitas trečiosioms šalims priklausančias interneto svetaines šioje svetainėje pateikiamos tik vartotojo patogumui, todėl nesuteikiama jokių garantijų, susijusių su šiomis svetainėmis ar jų turiniu, ir aiškiai atsisakoma bet kokios su šiomis svetainėmis susijusios atsakomybės.

Juridiskās piezīmes

Piekļuve šai vietnei nozīmē piekrišanu šādiem noteikumiem un nosacījumiem. IVECO SpA un citi uzņēmumi, kurus kontrolē un/vai kas atrodas Iveco Group N.V. kopīgā kontrolē, (turpmāk “IVECO”) var paturēt tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem mainīt šeit ietvertos noteikumus un nosacījumus.

Ja kāds no šiem noteikumiem tiek atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai spēkā neesošu, tas nekādā veidā neietekmēs vai nepasliktinās atlikušo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.

Preču zīmes un autortiesības

Visas tiesības ir aizsargātas. Autortiesības IVECO.

Ja vien nav īpaši norādīts pretējais, autortiesības uz šajā vietnē attēloto tekstu, attēliem, grafisko vai audiovizuālo saturu pieder IVECO vai arī šie elementi tiek izmantoti ar trešo pušu atļauju, un tos nedrīkst kopēt, modificēt vai izmantot bez īpašnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

Ja nav īpaši norādīts pretējais, visi šajā vietnē izmantotie logotipi, zīmoli un preču zīmes ir IVECO īpašums vai arī šie elementi tiek izmantoti ar trešo pušu atļauju, un tos nedrīkst kopēt, modificēt vai izmantot bez īpašnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

Neatļauta izmantošana vai jebkura materiāla izplatīšana no šīs vietnes var tikt pakļauta civiltiesiskām, kā arī kriminālas vajāšanas sankcijām saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. IVECO SpA vai tā saistītie uzņēmumi, atkarībā no gadījuma, pilnībā īstenos savas intelektuālā īpašuma tiesības.

Licences tiesības

IVECO SpA vai kāds no tā saistītajiem uzņēmumiem nekādā veidā nepiešķir licences nedz šai tīmekļa vietnei, nedz tajā ietvertiem materiāliem.

Informācija

Lai gan šajā vietnē esošās informācijas apkopošanā un pasniegšanā ir ievērota saprātīga piesardzība, IVECO nesniedz ne tiešu, ne netiešu garantiju par tās precizitāti, pilnīgumu, lietderību vai piemērotību jebkāda veida lietošanai lietotājiem, un ar šo to nepārprotami noraida atbildību par jebkādām kļūdām vai izlaisto informāciju. IVECO neuzņemas saistības atjaunināt informāciju vai materiālus šajā tīmekļa vietnē. Informācijā jebkurā laikā bez brīdinājuma var tikt veiktas izmaiņas, un tās tiks iekļautas šīs tīmekļa vietnes atjauninātajos izdevumos.

IVECO nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem, nejaušiem, īpašiem, izrietošiem vai citiem zaudējumiem, nedz arī par jebkādām soda sankcijām, kas radās vai ir jebkādā veidā saistīti ar šīs tīmekļa vietnes vai tās satura izmantošanu vai nespēju to izmantot, neatkarīgi no tā, vai to pamatā ir līgums, civiltiesību pārkāpums, stingra atbildība vai jebkas cits, pat ja tiek paziņots par šādu zaudējumu iespējamību.

IVECO uzskata, ka šajā vietnē publicētā korporatīvā un finanšu informācija ir precīza tajā attiecīgajā datumā, kad to iesniedza attiecīgajai regulatīvajai iestādei, vai attiecībā uz citiem dokumentiem sākotnējās publicēšanas datumā.

Šādas informācijas publicēšana šajā vietnē pati par sevi negarantē, ka kopš informācijas iesniegšanas datuma nav veiktas nekādas izmaiņas vai ka jebkurā datumā pēc tās iesniegšanas vai sākotnējās publicēšanas informācija ir precīza vai atjaunināta.

Garantija netiek sniegta

Informācija un apraksti šajā tīmekļa vietnē neliecina par pārliecību vai garantiju ne tiešā, ne netiešā veidā. Piemēram, netiek sniegta nekāda netieša pārliecība vai garantija attiecībā uz stāvokli, realizējamību, piemērotību noteiktam mērķim vai likumu un patentu nepārkāpšanu.

IVECO SpA vai tā saistītie uzņēmumi nekādā gadījumā nav atbildīgi par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai izņēmuma kārtā radušiem zaudējumiem, kas radušies IVECO pilnvarotā izplatītāja dalībnieku vai pēcpārdošanas noteikumu neievērošanas vai pārkāpuma dēļ vai ir saistīti ar to tīklu.

Šī tīmekļa vietne var saturēt noteiktus uz nākotni vērstus paziņojumus, kas atspoguļo tikai vadības pašreizējos uzskatus par nākotnes notikumiem. Šādi paziņojumi ir pakļauti riskiem un neskaidrībām. Jāsaprot, ka IVECO Group N.V., kā arī tā meitasuzņēmumi neplāno vai neuzņemas nekādu pienākumu pastāvīgi atjaunināt jebkuru uz nākotni vērstu paziņojumu, kas atspoguļo tikai apstākļus publicēšanas dienā.

Piekļuve vietnei un satura izmantošana

IVECO neuzņemas nekādu atbildību par lietotāju piekļuvi šai interneta vietnei vai vietnes satura izmantošanu.

Saites uz citām vietnēm

Saites uz citām vietnēm, kas pieder trešajām personām, šajā tīmekļa vietnē tiek nodrošinātas tikai lietotāja ērtībām, un netiek sniegta nekāda veida garantija attiecībā uz šīm vietnēm vai to saturu, un jebkāda atbildība saistībā ar šīm vietnēm ir skaidri liegta.

Juridiske merknader

Tilgang til dette nettstedet innebærer aksept av følgende vilkår og betingelser. IVECO S.p.A. og andre selskaper kontrollert av og/eller under felles kontroll av Iveco Group N.V. (heretter “IVECO”) kan til enhver tid og etter eget skjønn forbeholde seg retten til å endre vilkårene og betingelsene her.

Hvis noen av disse vilkårene viser seg å være ulovlige eller ugyldige, skal gyldigheten og håndhevelsen av de resterende vilkårene på ingen måte påvirkes eller svekkes av disse.

Varemerker og opphavsrett

Copyright ©IVECO. Alle rettigheter forbeholdt.

Bortsett fra der det spesifikt er angitt det motsatte, innehas opphavsretten til tekst, bilder, det grafiske eller audiovisuelle innholdet som vises på denne siden, av IVECO eller med tillatelse fra tredjeparter, og kan ikke kopieres, modifiseres eller brukes uten skriftlig forhåndssamtykke fra eieren.

Bortsett fra der det er spesifikt angitt det motsatte, er alle logoer, merker og varemerker som brukes på denne siden, eiendommen til IVECO eller med tillatelse fra tredjeparter og kan ikke kopieres, modifiseres eller brukes uten skriftlig forhåndssamtykke fra eieren.

Uautorisert bruk eller distribusjon av materiale fra dette nettstedet kan være underlagt sivile så vel som strafferettslige sanksjoner i henhold til gjeldende lover. IVECO, avhengig av tilfellet, vil håndheve sine immaterielle rettigheter i størst mulig grad.

Ingen lisensrettigheter

Verken denne nettsiden eller noe materiale på den skal på noen måte anses som tildeling av en lisens på immaterielle rettigheter fra IVECO.

Informasjon

Selv om rimelig forsiktighet er blitt brukt ved innsamling og presentasjon av informasjonen på dette nettstedet, gir IVECO ingen garanti, verken uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til nøyaktighet, fullstendighet, nytte eller egnethet for bruk av noe slag av brukere, og avviser herved uttrykkelig. ansvar for eventuelle feil eller mangler. IVECO forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen eller materialet på denne nettsiden. Endringer kan når som helst uten varsel gjøres i informasjonen og vil bli innlemmet i nye utgaver av denne nettsiden.

IVECO skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, straffbare, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller andre skader som oppstår som følge av eller på noen måte er forbundet med bruken av eller manglende evne til å bruke denne nettsiden eller innholdet på den, enten det er basert på kontrakt, erstatningsansvar, objektivt ansvar eller på annen måte, selv om det ble informert om muligheten for slike skader.

IVECO mener at selskaps- og finansinformasjonen som er publisert på dette nettstedet, er nøyaktig på datoen lagret av den relevante reguleringsmyndigheten eller, for andre dokumenter, på datoen opprinnelig publisert.

Publisering av slik informasjon på dette nettstedet garanterer ikke i seg selv at det ikke er blitt gjort endringer siden dato da informasjonen ble lagret, eller at informasjonen, på en hvilken som helst dato etter lagring eller opprinnelig publisert, er nøyaktig eller oppdatert.

Ingen garanti

Informasjonen og beskrivelsene på denne nettsiden representerer ingen form for forsikring eller garanti, verken uttrykt eller underforstått. For eksempel representerer de ingen underforstått forsikring eller garanti angående tilstanden, omsetteligheten eller tilstrekkeligheten for et bestemt formål eller ikke-brudd på lover og patenter.

Under ingen omstendigheter skal IVECO være ansvarlige for noen direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader eller eksemplariske skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med manglende overholdelse av eller brudd på lover eller forskrifter fra medlemmer av Iveco-autoriserte forhandlere eller ettermarkedsnettverk.

Denne nettsiden kan inneholde visse fremtidsrettede uttalelser som kun gjenspeiler ledelsens nåværende synspunkter med hensyn til fremtidige hendelser. Slike uttalelser er gjenstand for risiko og usikkerhet. Det forblir forstått at IVECO ikke har til hensikt eller påtar seg noen forpliktelse til kontinuerlig å oppdatere noen fremtidsrettede uttalelser, som utelukkende gjenspeiler omstendighetene på publiseringsdagen.

Tilgang til nettstedet og bruk av innhold

IVECO påtar seg intet ansvar av noen som helst art i forhold til tilgang til denne nettsiden av brukere eller for deres bruk av nettstedets innhold.

Lenker til andre nettsteder

Lenker til andre nettsteder som eies av tredjeparter, er gitt på denne internettsiden utelukkende for brukerens bekvemmelighet, og det gis ingen garanti av noen art i forhold til disse sidene eller innholdet, og ethvert ansvar i forhold til disse sidene er uttrykkelig avvist.

Informacje prawne

Wyświetlenie tej witryny internetowej jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. IVECO S.p.A. oraz inne firmy kontrolowane przez i/lub będące pod wspólną kontrolą Iveco Group N.V. i podmiotów z nią stowarzyszonych (zwanych dalej „IVECO”), zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w każdej chwili i według własnego uznania.

Gdyby któryś z niniejszych warunków okazał się niezgodny z prawem lub nieważny, w żaden sposób nie zmienia to ani nie osłabia ważności ani możliwości egzekwowania pozostałych warunków.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © IVECO.

O ile nie wskazano wprost inaczej, prawa autorskie do tekstu, obrazów i zdjęć, grafiki oraz treści audiowizualnych wyświetlanych w niniejszej witrynie należą do IVECO lub są eksploatowane za zgodą stron trzecich, a elementów tych nie wolno kopiować, modyfikować ani wykorzystywać bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela.

O ile nie wskazano wprost inaczej, wszystkie logo, marki i znaki towarowe użyte w niniejszej witrynie są własnością IVECO lub są eksploatowane za zgodą stron trzecich, a elementów tych nie wolno kopiować, modyfikować ani wykorzystywać bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela.

Nieuprawnione wykorzystywanie lub dystrybucja materiałów z niniejszej witryny mogą podlegać sankcjom cywilnym i karnym na podstawie właściwych przepisów prawa. IVECO, w zależności od sytuacji, będzie egzekwować prawa własności intelektualnej w najdalszym zakresie.

Brak licencji

Niniejszej witryny internetowej ani żadnego zamieszczonego w niej materiału nie można w żaden sposób traktować jako udzielenia licencji na własność intelektualną IVECO.

Informacje

Chociaż przy gromadzeniu i prezentowaniu informacji zawartych w niniejszej witrynie internetowej dołożono należytej staranności, IVECO nie udziela gwarancji, ani wyraźnej, ani dorozumianej, co do ich dokładności, kompletności, użyteczności ani przydatności do wykorzystania przez użytkowników w jakimkolwiek celu, oraz niniejszym wyraźnie odrzuca odpowiedzialność za ewentualne błędy lub pominięcia. IVECO nie zobowiązuje się do aktualizacji informacji ani materiałów zamieszczanych w niniejszej witrynie internetowej. Informacje te mogą ulec zmianie w każdej chwili i bez zapowiedzi, a zmiany te będą wprowadzane w nowych edycjach witryny.

IVECO w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, moralne, następcze, szczególne, wtórne ani inne szkody wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z tej witryny lub zamieszczonej w niej treści, lub związane z takim korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania, niezależnie od tego, czy miałaby to być odpowiedzialność umowna, deliktowa czy na zasadzie ryzyka, nawet jeżeli IVECO była poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

IVECO wyraża przekonanie, że informacje korporacyjne i finansowe publikowane w niniejszej witrynie są dokładne na dzień ich zgłoszenia we właściwym organie regulacyjnym lub, w przypadku innych dokumentów, na dzień ich pierwszej publikacji.

Opublikowanie takich informacji w niniejszej witrynie nie jest samo w sobie gwarancją, że od dnia złożenia tych informacji nie zaszły żadne zmiany, ani że po dniu złożenia lub pierwszej publikacji informacji są one wciąż dokładne lub aktualne.

Brak gwarancji

Informacje i opisy zamieszczane w niniejszej witrynie internetowej nie stanowią żadnego zapewnienia ani gwarancji, udzielonych wprost ani dorozumianych. Na przykład nie stanowią one żadnego dorozumianego zapewnienia ani gwarancji co do stanu, przydatności handlowej, zdatności do określonego celu ani nienaruszania praw lub patentów.

W żadnych okolicznościach IVECO nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, następcze, wtórne szkody ani nawiązki wynikające z nieprzestrzegania lub naruszenia jakichkolwiek przepisów ustawowych lub wykonawczych przez personel autoryzowanego dealera lub sieć obsługi posprzedażnej IVECO, lub mające związek z takim nieprzestrzeganiem lub naruszeniem.

Niniejsza witryna internetowa może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które odzwierciedlają wyłącznie aktualne opinie kierownictwa w odniesieniu do przyszłych zdarzeń. Takie stwierdzenia są obarczone ryzykiem i niepewnością. Zrozumiałe jest, że IVECO, nie planuje ani nie zobowiązuje się do ciągłej aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości, które odzwierciedlają okoliczności aktualne wyłącznie na dzień publikacji danej informacji.

Dostęp do witryny i korzystanie z treści

IVECO nie ponosi żadnej odpowiedzialności w żadnym trybie w odniesieniu do wyświetlania niniejszej witryny internetowej przez użytkowników ani korzystania przez nich z treści znajdujących się w niniejszej witrynie.

Linki do innych witryn

Linki do innych witryn internetowych należących do podmiotów zewnętrznych są umieszczane w niniejszej witrynie wyłącznie dla wygody użytkownika i bez gwarancji co do tych witryn i zawartych tam treści, a wszelka odpowiedzialność w odniesieniu do tych witryn zostaje wprost odrzucona.

Notas Legais

O acesso a este website implica a aceitação dos seguintes termos e condições. A IVECO S.p.A. e outras empresas controladas por e/ou sob controlo comum do Iveco Group N.V. (doravante "IVECO") podem reservar-se o direito de alterar os termos e condições aqui contidos a qualquer momento e a seu exclusivo critério.

Se alguma destas condições for considerada ilegal, inválida ou nula, a validade e a isso.

Marcas registadas e direitos de autor

Copyright © IVECO. Todos os direitos reservados.

Salvo indicação específica em contrário, os direitos de autor do texto, imagens, conteúdos gráficos ou audiovisuais exibidos neste website são detidos pela IVECO ou por autorização de terceiros e não podem ser copiados, modificados ou utilizados sem o consentimento prévio por escrito do proprietário.

Salvo indicação específica em contrário, todos os logótipos, marcas e marcas comerciais utilizadas neste website são propriedade da IVECO ou por autorização de terceiros e não podem ser copiadas, modificadas ou utilizadas sem o consentimento prévio por escrito do proprietário.

A utilização ou distribuição não autorizada de qualquer material deste website pode ser sujeita a sanções civis e penais ao abrigo das leis aplicáveis. A IVECO, conforme o caso, fará valer os seus direitos de propriedade intelectual em toda a sua extensão.

Sem direitos de licença

Nem este website, bem como qualquer material nele contido será de modo algum considerado como a atribuição de uma licença sobre a propriedade intelectual do IVECO.

Informação

Embora com o devido cuidado na recolha e apresentação das informações contidas neste website da Internet, a IVECO não dá qualquer garantia, expressa ou implícita, quanto à sua exatidão, integralidade, utilidade, ou adequação para utilização de qualquer tipo por parte dos utilizadores e rejeita expressamente a responsabilidade por quaisquer erros ou omissões. A IVECO não se compromete a atualizar as informações ou materiais contidos neste website. As alterações podem ser feitas a qualquer momento sem aviso prévio e serão incorporadas em novas edições deste site da Internet.

A IVECO não será em caso algum responsável por quaisquer danos, diretos ou indiretos, punitivos, incidentais, especiais, consequenciais, ou outros danos resultantes ou de alguma forma relacionados com a utilização ou incapacidade de utilização deste site da Internet ou do seu conteúdo, quer baseados em contrato, delito, responsabilidade estrita ou de outra forma, mesmo que avisada da possibilidade de tais danos.

A IVECO acredita que as informações empresariais e financeiras publicadas neste website são exatas na data arquivada junto da autoridade reguladora relevante ou, para outros documentos, na data originalmente publicada.

A publicação de tais informações neste website não garante por si só que nenhuma alteração tenha sido feita desde a data em que as informações foram arquivadas ou que, em qualquer data posterior à data em que foram arquivadas ou originalmente publicadas, as informações sejam exatas ou atualizadas.

Sem garantia

As informações e descrições neste website não representam qualquer tipo de garantia ou garantia, expressa ou implícita. A título de exemplo, não representam qualquer garantia ou garantia implícita relativa à condição, à comercialização, à adequação a um determinado fim ou à não violação de leis e patentes.

Em nenhuma circunstância a IVECO será responsável por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, consequentes ou exemplares decorrentes de ou em conexão com qualquer incumprimento ou violação de quaisquer leis ou regulamentos por parte dos membros do concessionário autorizado IVECO ou da rede após venda.

Este website pode conter certas declarações prospetivas que refletem apenas as opiniões atuais da administração em relação a eventos futuros. Tais declarações estão sujeitas a riscos e incertezas. Fica entendido que a IVECO não pretende nem assume qualquer obrigação de atualizar continuamente qualquer declaração prospetiva, que reflete unicamente às circunstâncias no dia da publicação.

Acesso ao site e utilização do conteúdo

A IVECO não assume qualquer responsabilidade de qualquer natureza em relação ao acesso dos utilizadores a este website ou à sua utilização do conteúdo do site.

Ligações a outros sites

As ligações a outros sites da Internet pertencentes a terceiros são fornecidas neste site apenas para conveniência do utilizador e não é dada qualquer garantia de qualquer natureza em relação a esses sites ou ao seu conteúdo e é expressamente negada qualquer responsabilidade em relação a esses sites.

Note juridice

Accesul la acest site de internet implică acceptarea următorilor termeni și condiții. IVECO S.p.A. și alte societăți controlate de și/sau aflate sub control comun al Iveco Group N.V. (denumiți, în continuare, “IVECO”) își pot rezerva dreptul, în orice moment și la libera lor alegere, de a schimba termenii și condițiile cuprinse în aceste note.

Dacă oricare dintre acești termeni se dovedește a fi nelegal, invalid sau nul, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalți termeni nu vor fi afectate in niciun fel.

Mărci înregistrate și copyright

Copyright © IVECO. Toate drepturile rezervate.

În afara cazurilor în care este specificat în mod clar contrariul, copyright-ul pentru texte, imagini, elemente grafice sau conținut audiovizual publicate pe acest site aparține IVECO sau, cu acordul IVECO, unor terțe părți și nu pot fi copiate, modificate sau folosite fără consimțământul prealabil scris al proprietarului.

În afara cazurilor în care este specificat în mod clar contrariul, toate logo-urile, mărcile și mărcile înregistrate utilizate pe acest site sunt proprietatea IVECO sau, cu acordul IVECO, a unor terțe părți și nu pot fi copiate, modificate sau folosite fără consimțământul prealabil scris al proprietarului.

Utilizarea sau distribuirea neautorizată a oricărui material de pe acest site poate fi subiectul unor sancțiuni civile sau penale, în conformitate cu legislația aplicabilă. Dacă va fi cazul, IVECO își va proteja întru totul drepturile de proprietate intelectuală.

Fără drept de licență

Nici acest site de internet, nici orice alt material pe care îl conține nu poate fi considerat a acorda o licență în ceea ce privește proprietatea intelectuală a IVECO.

Informare

Deși a fost acordată o atenție rezonabilă colectării și prezentării informațiilor cuprinse în acest site de internet, IVECO nu oferă nicio garanție, directă sau indirectă, în ceea ce privește acuratețea, totalitatea, utilitatea sau adecvarea acestora pentru utilizarea de orice fel de către utilizatori și nu este responsabil pentru orice eroare sau omisiune. IVECO nu își ia niciun fel de angajament de actualizare a informațiilor și materialelor de pe acest site de internet. Informațiile pot suferi modificări neanunțate, în orice moment, și vor fi încorporate în noi ediții ale acestui site de internet.

IVECO nu va fi în niciun caz răspunzător pentru orice prejudicii, directe sau indirecte, punitive, accidentale, speciale, rezultante sau alte prejudicii derivând din sau în conexiune cu utilizarea sau cu imposibilitatea de a utiliza acest site de internet sau conținutul acestuia, indiferent că se bazează pe un contract, un delict, o răspundere strictă sau de altă natură, chiar dacă este informat de posibilitatea apariției unor astfel de prejudicii.

IVECO consideră că informațiile despre companie și cele financiare publicate pe acest site sunt corecte la data înregistrată la autoritatea de reglementare competentă sau, pentru alte documente, la data publicării inițiale.

Publicarea acestui tip de informații pe acest site nu garantează în sine că nu au survenit modificări de la data publicării informației sau că, la orice altă dată ulterioară datei publicării, originale, informațiile sunt exacte și actualizate.

Nicio garanție

Informațiile și descrierile de pe acest site de internet nu reprezintă niciun fel de asigurare sau garanție expresă sau implicită. De exemplu, acestea nu reprezintă nicio asigurare sau garanție implicită privind starea, posibilitatea de a comercializa, adecvarea pentru un anumit scop, sau pentru neîncălcarea unor legi sau brevete.

IVECO nu va fi în niciun caz răspunzător pentru orice prejudicii, directe sau indirecte, accidentale, rezultante sau exemplare derivând din sau în conexiune cu orice neconformitate sau încălcare a oricăror legi sau reglementări de către membrii dealerilor autorizați IVECO sau ai rețelei de servicii post-vânzare.

Acest site de internet poate conține anumite declarații anticipative care reflectă numai viziunile curente ale managementului în privința unor evenimente viitoare. Astfel de declarații pot fi supuse riscurilor și incertitudinilor. Se înțelege că IVECO nu intenționează și nu își asumă nicio obligație de a actualiza continuu orice declarație anticipativă, care reflectă doar circumstanțele de la data publicării.

Accesul la site și utilizarea conținutului

IVECO nu își asumă nicio răspundere de nicio natură în privința accesării acestui site de internet de către utilizatori sau în privința modului în care aceștia utilizează conținutul site-ului.

Linkuri către alte site-uri

Linkurile către alte site-uri de internet aparținând terțelor părți sunt publicate pe acest site numai pentru beneficiul utilizatorului și nu se oferă garanții de nicio natură în ceea ce privește site-urile respective sau conținutul acestora, iar orice răspundere în relație cu aceste site-uri este respinsă în mod expres.

Právne informácie

Prístupom na túto www stránku vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi podmienkami. Spoločnosť IVECO S.p.A. a ostatné spoločnosti, ktoré Iveco Group N. V. ovláda alebo sú pod jej spoločnou kontrolou, (ďalej ako „IVECO“) si vyhradzujú právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky obsiahnuté v tomto dokumente.

V prípade, že bude niektorá z týchto podmienok označená za nezákonnú, neplatnú alebo neúčinnú, platnosť a vynútiteľnosť zostávajúcich podmienok nebude nijak ovplyvnená.

Obchodné známky a autorské práva

Copyright © IVECO. Všetky práva vyhradené.

Ak nie je výslovne stanovené inak, autorské práva k textu, obrázkom, grafickému alebo audiovizuálnemu obsahu zobrazenému na tejto stránke patria spoločnosti IVECO alebo so súhlasom tretej strany, a nemožno ich kopírovať, upravovať alebo používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka.

Ak nie je výslovne stanovené inak, všetky logá, značky a ochranné známky použité na tejto stránke sú vo vlastníctve spoločnosti IVECO alebo so súhlasom vlastníka a nesmú sa kopírovať, upravovať ani používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka.

Neoprávnené použitie alebo distribúcia akéhokoľvek materiálu z tejto stránky podlieha občianskoprávnym alebo trestným sankciám podľa platných zákonov. Spoločnosť IVECO prípadne uplatní svoje práva duševného vlastníctva v plnom rozsahu.

Licenčné práva

Táto www stránka ani akýkoľvek materiál obsiahnutý v nej nie je možné interpretovať ako udelenie licencie k duševnému vlastníctvu spoločnosti IVECO.

Informácie

Hoci bola pri zhromažďovaní a prezentovaní informácií obsiahnutých na tejto www stránke vynaložená primeraná starostlivosť, spoločnosť IVECO neposkytuje žiadnu záruku, výslovnú ani implicitnú, čo sa týka presnosti, úplnosti, účelnosti alebo vhodnosti pre použitie akéhokoľvek charakteru zo strany užívateľov, a týmto výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za chyby alebo opomenutia. IVECO sa nezaväzuje aktualizovať informácie alebo materiály na tejto www stránke. Tieto informácie sa môžu meniť bez oznámenia a budú začlenené do nových verzií tejto www stránky.

IVECO v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu, či už priamu alebo nepriamu, náhradu škody s represívnou funkciou, vedľajšie škody, zvláštne škody, následné škody alebo škody vzniknuté z alebo akokoľvek súvisiace s používaním alebo nemožnosťou používať túto www stránku alebo jej obsah, či už na základe zmluvy, prečinu, objektívnej zodpovednosti alebo inak, a to aj napriek upozorneniu na možnosť vzniku takejto škody.

Spoločnosť IVECO sa domnieva, že firemné a finančné údaje zverejnené na tejto stránke sú presné ku dňu podania na príslušnom regulačnom úrade, alebo ku dňu pôvodného zverejnenia v prípade ostatných dokumentov.

Zverejnenie týchto informácií na tejto stránke samo o sebe nezaručuje, že odo dňa podania týchto informácií nedošlo k žiadnej zmene, alebo že informácie sú presné a aktuálne kedykoľvek po dátume, kedy boli podané alebo pôvodne zverejnené.

Záruka

Informácie a popisy na tejto www stránke nepredstavujú žiadne uistenie ani záruku, a to výslovnú ani implicitnú. Nepredstavujú napríklad žiadne skryté uistenie alebo záruku týkajúcu sa stavu, predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo súladu so zákonmi a patentmi.

Spoločnosť IVECO za žiadnych okolností nezodpovedá za žiadnu priamu, nepriamu, vedľajšiu, následnú alebo exemplárnu škodu vzniknutú z nedodržania alebo porušenia zákona alebo predpisu členmi siete autorizovaného predaja alebo popredajného servisu IVECO alebo v súvislosti s ním.

Táto www stránka môže obsahovať určité progresívne vyhlásenia, ktoré odrážajú iba aktuálne názory manažmentu ohľadom budúcich udalostí. Také vyhlásenia podliehajú rizikám a nejasnostiam. Má sa za to, že spoločnosť IVECO nemá v úmysle ani sa nezaväzuje priebežne aktualizovať akékoľvek progresívne vyhlásenie, ktoré iba odráža skutočnosti platné ku dňu zverejnenia.

Prístup na www stránku a používanie obsahu

IVECO nenesie žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k prístupu užívateľov na túto www stránku a ich používanie obsahu tejto www stránky.

Odkazy na iné stránky

Odkazy na iné internetové stránky vo vlastníctve tretích strán sú na tejto stránke uvedené len pre pohodlie užívateľa, a vo vzťahu k týmto stránkam alebo ich obsahu nie je poskytovaná žiadna záruka, a akákoľvek zodpovednosť vo vzťahu k týmto stránkam je výslovne vylúčená.

Juridisk information

Användning av denna webbplats innebär godkännande av följande villkor. IVECO S.p.A. och andra företag som kontrolleras av och/eller kontrolleras gemensamt av Iveco Group N.V. (nedan kallat ”IVECO”) förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra villkoren som återfinns här.

Om något av dessa villkor visar sig vara rättsstridigt eller ogiltigt, påverkar eller reducerar det inte på något sätt de övriga villkorens giltighet och verkställbarhet.

Varumärken och upphovsrätt

Copyright © IVECO. Alla rättigheter förbehållna.

Om inget annat uttryckligen anges innehas upphovsrätten till text, bilder, grafiskt eller audiovisuellt innehåll som visas på denna webbplats av IVECO eller med tredje parts medgivande och innehållet får inte kopieras, förändras eller användas utan föregående skriftligt tillstånd från ägaren.

Om inget annat uttryckligen anges är alla logotyper, märken och varumärken som används på denna webbplats IVECOs egendom eller används med tredje parts medgivande och får inte kopieras, förändras eller användas utan föregående skriftligt tillstånd från ägaren.

Obehörig användning eller distribution av något material på denna webbplats kan resultera i både civilrättsliga och straffrättsliga påföljder enligt tillämplig lagstiftning. IVECO kommer, allt efter omständigheterna, att hävda sina immateriella rättigheter i största möjliga utsträckning.

Inga licensrättigheter

Varken denna webbplats eller något material som ingår häri ska på något sätt betraktas som beviljandet av en licens på immateriella rättigheter tillhörande IVECO.

Information

Trots rimlig omsorg vid insamlingen och presentationen av informationen på denna webbplats lämnar IVECO ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, för dess riktighet, fullständighet, användbarhet eller dess lämplighet att nyttjas på något sätt av användare och avsäger sig härmed uttryckligen ansvaret för eventuella fel eller utelämnanden. IVECO åtar sig inte att uppdatera informationen eller materialet på denna webbplats. Ändringar i informationen kan göras när som helst utan varsel och kommer att tas med i nya utgåvor av denna webbplats.

IVECO ansvarar under inga omständigheter för några skador, direkta eller indirekta skador, straffrelaterade skador, oförutsedda skador, särskilda skador, följdskador eller andra skador som uppstår till följd av eller på något sätt i samband med användningen av eller oförmågan att använda denna webbplats eller dess innehåll oavsett om det är på grundval av avtal, felaktigt handlande, strikt ansvar eller annat, även om information lämnats om risken för att sådana skador skulle kunna uppstå.

IVECO anser att företagsinformationen och den finansiella informationen som publiceras på denna webbplats var korrekt den dag då den registrerades hos den berörda tillsynsmyndigheten eller, i fråga om andra dokument, den dag då den ursprungligen publicerades.

Publicering av sådan information på denna webbplats är i sig ingen garanti för att inga ändringar gjorts sedan den dag då informationen registrerades eller för att informationen, när som helst efter registreringen eller den ursprungliga publiceringen, är korrekt eller aktuell.

Ingen garanti

Informationen och beskrivningarna på denna webbplats utgör ingen som helst försäkran eller garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd. Som exempel utgör de ingen underförstådd försäkran eller garanti beträffande beskaffenhet, säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål eller icke-överträdelse av lagar och patent.

IVECO ansvarar inte under några omständigheter för direkta, indirekta eller oförutsedda skador, följdskador eller straffrelaterade skador som uppstår på grund av eller i samband med bristande efterlevnad eller överträdelse av lagar eller förordningar hos medlemmar av IVECOs nätverk av auktoriserade återförsäljare eller eftermarknadsnätverk.

Denna webbplats kan innehålla vissa framåtblickande uttalanden som endast återspeglar företagsledningens aktuella syn på framtida händelser. Sådana uttalanden är föremål för risker och ovisshet. IVECO avser eller förbinder sig inte heller att löpande uppdatera framåtblickande uttalanden som enbart utgår ifrån de omständigheter som råder vid datumet för publicering.

Tillgång till webbplatsen och användning av innehåll

IVECO tar inget ansvar av något slag beträffande användarnas tillgång till denna webbplats eller deras användning av webbplatsens innehåll.

Länkar till andra webbplatser

Länkar till andra webbplatser som ägs av tredje part tillhandahålls på denna webbplats endast för användarens bekvämlighet och ingen garanti av något slag ges beträffande sådana webbplatser eller deras innehåll och IVECO avsäger sig uttryckligen allt ansvar beträffande sådana webbplatser.