Pressmeddelande

Dow Jones hållbarhetsindexen

Fiat Industrial erkänt som branschledande i hållbarhetsindexen Dow Jones Sustainability World och Europe

Första året som börsnoterat bolag toppar Fiat Industrial som branschledare de båda hållbarhetsindexen Dow Jones Sustainability (DSJI) World och Europe. Fiat Industrial bedömdes av investeringsgruppen SAM, som är specialiserad på hållbara investeringar, och fick en poäng på 81/100 jämfört med ett genomsnitt på 49/100 för samtliga bolag i samma sektor (Industrial Engineering).
 
De prestigefyllda aktieindexen DJSI World och DJSI Europe tar endast med de företag som bedöms tillhöra de bästa i fråga om hållbar företagsledning utifrån såväl ett ekonomiskt och socialt som miljömässigt perspektiv.
99 företag från sektorn Industrial Engineering bjöds in att delta i DJSI World och endast 13 kom med. I DJSI Europe fick 33 företag en förfrågan om att delta, och här togs bara 9 med.

Fiat Industrials styrelseordförande, Sergio Marchionne, säger: ”Det är ett viktigt erkännande av vårt arbetssätt. Det ger oss ett utgångsläge som ytterligare stärker vår övertygelse om att det endast är genom löpande förbättringar av inte bara de ekonomiska, men också av de miljömässiga och sociala aspekterna av vårt företag, som det är möjligt att uppnå viktiga och hållbara resultat på lång sikt.”

Hållbarhet är faktiskt ett av de bärande elementen i Fiat Industrials affärskoncept. Upptagningen i DJSI-indexen är ett bevis på de betydande resultat som koncernen redan åstadkommit.

Exempelvis fortsatte CNH sitt fokus på miljöområdet 2010 med ett omfattande utbud av produkter som alla uppfyller Tier 4-kraven.
Iveco lanserade Eurocargo Hybrid, som är det första diesel-elektriska nyttofordon av hybridtyp som marknadsförts i Europa, och har dessutom en lång rad diesel- och naturgasdrivna fordon som uppfyller de hårdaste miljökraven.

FPT Industrial presenterade den exklusiva ”SCR Only”-teknologin, som möjliggör uppfyllande av Euro VI-utsläppsnormen, och som förutom att reducera NOx- och partikelutsläppen även visar fantastiska resultat när det gäller bränsleekonomi.

Samtidigt arbetar koncernen på att minska produktionsprocessernas miljömässiga konsekvenser. Vid utgången av 2010 hade koncernen totalt 45 stycken ISO 14001-certifierade anläggningar, vilka står för över 80 % av industriomsättningen.

På det sociala området var i slutet av 2010 54 anläggningar (som sysselsätter mer än 90 % av koncernens anställda) certifierade enligt OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System.

Fiat Industrial har även med stor ansvarskänsla försökt minska effekterna av den globala ekonomiska krisen för de anställda och arbetar på att i största möjliga mån mildra de sociala konsekvenserna av det besvärliga ekonomiska klimatet.

Ytterligare information finns på:
http://www.fiatindustrial.com/en-US/sustainability/Pagine/homepage.aspx

Urvalskriterier
DJSI:s urvalskriterier bygger på en rad indikatorer i var och en av de tre dimensioner (ekonomisk, miljömässig och social) som hållbarhetsbegreppet baseras på. Den ekonomiska dimensionen omfattar en analys av företagsledning, riskhantering, etiska regler, kundrelationer och innovationsprocesser. En analys av den miljömässiga dimensionen innefattar miljörapportering, miljöpolicy och miljöstyrning, ansvarsfull produktstyrning, strategier för klimatförändringar och utsläppsreduktion samt effektivt energiutnyttjande. Den sociala dimensionen avser utvecklig och förvaltning av mänskligt kapital, välgörenhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt leverantörsstyrning.

Ytterligare information finns på:
www.sustainability-indexes.com
 
Iveco

Iveco, ett bolag i Fiat Industrial-koncernen, utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett spektrum av lätta, medeltunga och tunga yrkesfordon, entreprenadfordon, bussar för stads- och linjetrafik samt specialfordon för brandbekämpning, terränguppgifter, militär och civilförsvar.

Iveco har ca 25 000 anställda och 24 produktionsföretag i 10 länder över hela världen och tillämpar den senaste teknologin, utvecklad vid 6 forskningscenter. 

Förutom i Europa finns Iveco i Kina, Ryssland, Australien och Latinamerika. Ca 5 000 försäljningskontor och servicecenter i över 160 länder garanterar teknisk support överallt på jorden där en Iveco-lastbil är i arbete.
Turin, 8 september 2011