Spoločnosť Iveco rozčlenila svoj systém vedenia spoločnosti a zvolila model organizácie, riadenia a kontroly, ktorý predpokladá, že všetci zamestnanci, orgány spoločnosti a ostatné subjekty, ktoré konajú v jej mene, budú dodržiavať pravidlá.

Súbor Organizačný model Iveco SpA, ktorý je v súlade s legislatívnym výnosom 231/2001, obsahuje model organizácie, riadenia a kontroly pre Iveco SpA, aktualizovaný podľa smerníc Fiat SpA a schválený správnou radou 17. septembra 2007.

Okrem toho spoločnosť v súlade s odstavcom 301 amerického federálneho zákona Sarbanes-Oxley zaviedla postup vybavovania sťažností, týkajúcich sa údajných porušení etických princípov.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 0a65f29e-39d1-8089-37b2-ce78a648f403.