Tlacove Spravy

Iveco a FPT Industrial oznamujú zavedenie jedinečnej technológie SCR na splnenie emisných noriem Euro VI

Iveco a FPT Industrial oznamujú svoju pripravenosť na splnenie novej smernice Euro VI prostredníctvom unikátnej technológie SCR (selektívna katalytická redukcia), ktorá bude zavedená vo dvoch nových radoch motorov Cursor a Tector pre ťažké nákladné vozidlá a autobusy.Nové motory, vybavené technológiou „SCR only“ (v preklade výhradne SCR) od FPT Industrial, sa budú vyznačovať optimalizovaným systémom spaľovania a systémom následnej úpravy tak, aby si vozidlá Iveco zachovali špičkovú úsporu palív s väčším ohľadom na životné prostredie pomocou prelomovej patentovanej technológie riadenia, v ktorej je dosiahnutá veľmi vysoká účinnosť premeny NOx – (viac než 95 % oproti 80 – 85 % u našich najväčších konkurentov).

Generálny riaditeľ FPT Industrial, Giovanni Bartoli, hovorí: „Naša činnosť je zameraná na neustále zvyšovanie produktivity zákazníkov a znižovanie emisií; preto berieme do úvahy každé riešenie, ktoré nám umožní dosiahnutie týchto cieľov. Prístup 'SCR Only' je dôkazom nášho technologického vedúceho postavenia a odhodlania uspokojiť potreby stále náročnejšieho trhu.“

Generálny riaditeľ Iveco, Alfredo Altavilla, uviedol: „Boli sme prví, ktorí oznámili stratégiu našej technológie motorov Euro VI už v apríli 2010 na stretnutí Dňa analytikov a investorov v Turíne. Povedal som vtedy, že splníme normy Euro VI bez Recirkulácie výfukových plynov (EGR). EGR ako technológia má svoje miesto v odvetví dopravy, ale pre ťažké nákladné vozidlá, ktoré môžu výrazne prekročiť viac než jeden milión kilometrov v priebehu svojej životnosti je technológia, ktorá znižuje spotrebu paliva a ďalšie prevádzkové náklady na minimum, správnou technickou voľbou. Následná úprava výfukových plynov 'SCR Only' od FPT Industrial spĺňa túto dôležitú potrebu. Je jasné, že vozidlá Euro VI budú drahšie; technológia má svoju cenu a hodnotu. Predstavíme vhodne vybavené vozidlá, pokiaľ nás o to naši zákazníci požiadajú.“

Scenár nového Euro VI

Nové emisné predpisy Euro VI, ktorých platnosť je plánovaná pre všetky nové ťažké úžitkové vozidlá a autobusy registrované od 1. januára 2014, zavádzajú významné zníženie povolených výfukových emisií a ďalších prevádzkových hľadísk.

Najmä:

• Nové celosvetové testovacie cykly prechodového a ustáleného stavu vrátane komponentov studeného štartu a normálnej prevádzkovej teploty. Prechodný cyklus bude rozdelený do dvoch častí; na časť, v ktorej sa používa studený motor, a na druhú časť nasledujúcu po dobe státia v pokoji.

• Emisie NOx znížené o 80 % v porovnaní s Euro V.

• Veľké zníženie emisií tuhých častíc (PM) o 66 % v porovnaní s Euro V a zavedenie ďalšieho limitu zníženia PM, ktoré povedie k celkovému zníženiu PM o 95 %.

• Zavedenie limitu emisií amoniaku.

• Začlenenie emisií kľukovej skrine, pokiaľ sa nepoužíva uzatvorený systém.

• Zvýšené emisné požiadavky na životnosť až na 700 000 km alebo 7 rokov pre najťažšie vozidlá.

• Ďalšie zvýšenie výkonu systému On Board Diagnostics (Palubná Diagnostika)

Zavedenie noriem Euro VI je dôležitým medzníkom vo vývoji svetových emisných štandardov, pretože je prvýkrát používaný Svetový harmonizovaný testovací cyklus pre certifikáciu motora.

Naša voľba, technológia „SCR Only“

Iveco má významnú históriu technických inovácií zameraných na znižovanie prevádzkových nákladov, a spotreba paliva dlho tvorila ich podstatný bod. Pre normu emisií Euro IV/V zavedenú v roku 2005 si Iveco zvolilo cestu SCR. Tento výber bol zvolený výhradne z pohľadu „cost of ownership“, teda úhrny nákladov na vlastníctvo a prevádzku vozidla a dovoľuje motorom, aby boli nastavené na plne optimalizovanú účinnosť spaľovania a teda na účinnosť paliva, a to na úkor vypúšťaných emisií NOx, ktoré môžu byť znížené následnou úpravou SCR.

S Euro VI sa nezmenila ani stratégia spoločnosti Iveco, ani dopyt našich zákazníkov po vozidlách s vysokou efektivitou využitia paliva. S ohľadom na všeobecne platný názor, že požadované hodnoty emisií NOx a PM nie je možné dosiahnuť v spaľovacej komore, ponúka Iveco svojim zákazníkom technologické riešenie FPT Industrial, ktoré je výsledkom vývoja a dlhoročných skúseností s technológiou SCR. To viedlo k plne patentovanému systému riadenia SCR, ktorý umožňuje dosiahnutie bezprecedentného znižovania emisií znečisťujúcich látok pri zachovaní efektivity spaľovania paliva. Výsledkom je technológia „SCR Only“ pre motory stredných a ťažkých vozidiel.

Technológia následnej úpravy „SCR Only“ je unikátna v tom, že je schopná dodržať extrémne prísne limity NOx pomocou systému katalytickej redukcie sama bez nutnosti doplnenia systému na znižovanie emisií o recirkuláciu výfukových plynov.

Realizácia tohto vysoko efektívneho systému SCR je dosiahnutá hlavne vďaka systému riadenia, v ktorom sú dávkovanie AdBlue a tepelné vlastnosti systému následnej úpravy starostlivo a presne riadené. Systém „SCR Only“ zavádza novú generáciu hardvéru následnej úpravy, ktorá je výsledkom intenzívnych výskumných aktivít FPT Industrial chránených radom významných patentovaných riešení:

• Modelovanie prúdenia tekutín pomocou počítačov na optimalizovanie vstrekovania AdBlue do katalyzátora SCR.

• Logika ovládania umožňujúca presné a rýchle dávkovanie AdBlue v súlade s prichádzajúcimi informáciami o aktuálnych emisiách NOx.

• Technológia presného merania množstva amoniaku a NOx snímačmi výfukových plynov umožňujúca adaptívne dávkovanie AdBlue, aby sa dosiahla čo najdlhšia životnosť katalyzátora SCR.

• Technológia izolovaného rúrkového turbulentného zmiešavača, ktorá umožňuje homogénnu hydrolýzu syntetickej močoviny a jej dokonalejšie zmiešanie s výfukovými plynmi, čo vedie k zvýšeniu účinnosti SCR katalyzátora.

Táto kombinácia vyššie uvedených patentov umožňuje efektivitu zníženia NOx presahujúcu 95 %, za určitých podmienok úroveň veľmi blízku 100 %.

Nové Euro VI Motory Tector a Cursor

Cestou nepretržitého technického vývoja motorov Tector a Cursor, zavedenie Euro VI umožňuje vozidlám Iveco udržať si ich prvotriednu hospodárnosť využitia paliva.

Kľúčom optimalizácie efektivity spaľovania je vysoko-efektívne preplňovanie valcov a vysoké vstrekovacie tlaky paliva. Na dosiahnutie týchto cieľov boli urobené dôležité zmeny v konštrukcii bloku motora a hlavy valcov na zvýšenie tuhosti, zvýšenie prietoku chladiacej kvapaliny a zvýšenie zdvihového objemu.

Oba motory Tector a Cursor získali najnovšiu generáciu zariadenia viacbodového Common Rail vstrekovania paliva, s maximálnym tlakom vstrekovania až 2200 bar.

Nová elektronická riadiaca jednotka bola zavedená pre riadenie ako parametrov motora, tak i presného riadenia systému následnej úpravy výfukových plynov. Nová riadiaca jednotka bola navrhnutá s cieľom optimalizovať a plne integrovať riadenie motora, ako aj funkcií SCR a DPF. Pre verzie motora Cursor, ktoré používajú meniteľnú geometriu turbodúchadla (VGT), bolo zavedené elektronické ovládanie pre optimalizáciu citlivosti zaťaženia pri nízkych otáčkach a pre zvýšenie výkonu motorovej brzdy. Okrem toho budú všetky motory vybavené výfukovou brzdou s klapkovým ventilom s cieľom podporiť pasívnu regeneráciu DPF a zvýšiť výkon motorovej brzdy až o 30 % v porovnaní so súčasnými motormi Euro V.

Pre lepšiu ochranu životného prostredia boli motory Tector a Cursor vybavené odvzdušňovacími systémami uzatvorených okruhov motora dokonca i na úrovni Euro IV/V a táto funkcia je zachovaná aj pre Euro VI. Aby sa predišlo olejovej hmle prenášanej v plynoch z kľukovej skrine motora, sú zavedené vysoko výkonné systémy odlučovania oleja, ktoré znižujú na absolútne minimum spaľovanie oleja s následnou kontamináciou DPF. Pre motory Cursor sa používa oleofóbne odstredivé odlučovanie oleja, zatiaľ čo pre motor Tector, sa používa veľmi výkonný filter a koalescentný typ kondenzátora plynov z kľukovej skrine integrovaného do veka ventilov.

Zavedenie nových kompatibilných motorov Euro VI zdôrazňuje snahu spoločností Iveco a FPT Industrial dlhodobo uspokojovať potreby zákazníkov, splňovať najprísnejšie ekologické normy pri súčasnom znižovaní prevádzkových nákladov.

Pomocou optimalizovaného spaľovacieho režimu sú emisie častíc už aj tak nízke, čo znamená, že nútená regenerácia DPF nie je nutná, čo je dôležitý aspekt týkajúci sa využitia paliva a intervalov pravidelnej údržby. Navyše, pretože motor dýcha len čistý filtrovaný vzduch, namiesto recirkulovaných výfukových plynov, je opotrebovanie motora udržované na veľmi nízkej úrovni a sú zachované vysoké intervaly výmeny oleja (až 150.000 km). To tiež prináša výhody z hľadiska prevádzkových nákladov a zníženia prestojov z dôvodu nutnej pravidelnej údržby.


Systém následnej úpravy

Jedným zo základných aspektov spaľovania motorovej nafty je emisia oxidov dusíka a pevných častíc z motora, ktoré je spoločne veľmi ťažké odstrániť v spaľovacej komore. Motorová nafta neobsahuje ani dusík ani kyslík, a tak tvorba NOx je spôsobená  chemickými zmenami vzduchu v spaľovacom priestore pri vysokých tlakoch a teplotách v priebehu spaľovacieho procesu. Techniky zníženia NOx priamo v spaľovacom priestore motora zahrňujú opatrenia na zníženie maximálnych teplôt horenia a tlakov vo valcoch, ktoré paradoxne zvyšujú tvorbu častíc a znižujú účinnosť spaľovania vedúce k zvýšenej spotrebe paliva. Ak je nutná následná úprava výfukových plynov, je nevyhnutné, aby systém spaľovania fungoval tak intenzívne, ako je to len možné, a aby neboli zbytočne riešené kompromisy v spaľovaní. V spoločnosti Iveco a FPT Industrial sa rozhodli zvýšiť efektívnosť spaľovania, čim sa znížili emisie častíc (PM) na absolútne minimum, pričom sa nútene zvýšili hodnoty emisií NOx. Zavedenie technológie „SCR Only“ vo výfukovom systéme umožňuje následné zníženie NOx na požadovanú úroveň. Prípadné emisie PM sú ďalej znížené na potrebnú úroveň pomocou plnoprietokového filtra pevných častíc, ktorého kontinuálna regenerácia je zabezpečená vďaka vysokému podielu NOx a vysokej teplote výfukových plynov. Nútená regenerácia filtra PM nebude za normálnych okolností nutná.

Jedná sa o novú generáciu Zeolite kompaktného SCR systému následnej úpravy výfukových plynov so všetkými integrovanými komponentmi s cieľom optimalizovať zástavbu do vozidla a minimalizovať hmotnosť systému. Nová kompaktná jednotka obsahuje DOC (Oxidačný Katalyzátor), DPF (filter pevných častíc), SCR katalyzátor a CUC (Clean-Up katalyzátor). Všetky tieto komponenty sú inštalované s extrémnou kompaktnosťou, čím sa dosahuje najvyššia možná efektivita premeny všetkých znečisťujúcich látok. V tej istej jednotke je integrované zariadenie na vstrekovanie AdBlue, ako aj všetky snímače výfukových plynov, ktorých informácie sú nutné na riadenie vysoko-efektívneho zníženia emisií.

To umožňuje celkovú následnú úpravu výfukových plynov tak, aby bola obsiahnutá v kompaktnej, plne uzatvorenej štruktúre a nebránila tak montáži nadstavieb a prístupu k častiam podvozku pre bezproblémový servis a údržbu vozidla.

Splnenie noriem výfukových emisií Euro VI bolo dosiahnuté s ohromným inžinierskym nasadením a využitím inovatívnych konštrukčných riešení, dôsledného testovania a počítačových modelovacích aktivít. Výsledkom je dokonalé vyladenie všetkých komponentov systému (DOC, DPF, SCR a CUC), ktoré poskytujú maximálnu účinnosť premeny znečisťujúcich látok počas životnosti vozidla. Konštrukcia kompaktnej jednotky s riadenou turbulenciou a optimalizovaným tepelným tokom zaručuje dokonalé premiešanie AdBlue s výfukovými plynmi a hydrolýzu močoviny pred vstupom do SCR katalyzátora.  Vďaka optimálnemu rozmiestneniu snímačov výfukových plynov je dosiahnuté rýchle a presné monitorovanie prebiehajúcich chemických reakcií na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zníženia emisií znečisťujúcich látok.

  
Iveco
Iveco, spoločnosť skupiny Fiat Industrial, navrhuje, vyrába a predáva široký rad ľahkých, stredných a ťažkých úžitkových vozidiel, terénnych vozidiel, mestských a medzimestských autobusov a autokarov, ako i špeciálne vozidla pre aplikácie ako sú požiarna ochrana, terénne misie, obrana a civilná ochrana.

Iveco zamestnáva takmer 25.000 ľudí a prevádzkuje 24 výrobných jednotiek v 11 krajinách sveta pomocou vynikajúcich technológií vyvinutých v 6 výskumných centrách. Okrem Európy spoločnosť pôsobí v Číne, Rusku, Austrálii a Latinskej Amerike. Okolo 5.000 predajných a servisných predajní vo viac než 160 krajinách zaručuje technickú podporu pracovným vozidlám Iveco kdekoľvek na svete.


FPT Industrial
Spoločnosť FPT Industrial skupiny Fiat Industrial sa špecializuje na konštrukciu, výrobu a predaj pohonných systémov pre cestné a terénne nákladné a úžitkové vozidlá, rovnako ako na motory pre námorné aplikácie, na motory pre pohon generátorov elektrickej energie a stacionárne motory. Toto odvetvie zamestnáva zhruba 7800 ľudí na celom svete v 10 výrobných závodoch a 6 strediskách výskumu a vývoja. Existencia distribučnej siete s viac než 100 predajnými a 1000 servisnými miestami zaisťuje, že FPT Industrial má zastúpenie v približne 100 krajinách. So širokým portfóliom výrobkov (5 typových radov motorov v rozmedzí výkonov od 50 k do 870 k a prevodoviek s maximálnym krútiacim momentom 300 až 400 Nm) a veľkým dôrazom na výskum a vývoj, je FPT Industrial jedným z popredných svetových výrobcov hnacích jednotiek pre priemyselné aplikácie.
 
Turín 20. mája 2011