Tlacove Spravy

Fiat Industrial lídrom svojho sektora indexu udržateľnosti Dow Jones

Fiat Industrial už po druhý krát v rade uznaný lídrom svojho sektora v rámci európskeho aj svetového indexu udržateľnosti Dow Jones 

Už po druhý krát za sebou bol Fiat Industrial uvedený ako líder sektora na zozname Dow Jonesovho indexu trvalej udržateľnosti (DJSI) vo svete (DJSI World) aj v Európe (DJSI Europe). Na základe najnovších hodnotení Skupina získala skóre 85/100 - na porovnanie, priemer všetkých spoločností v oblasti priemyselného inžinierstva hodnotených skupinou SAM, špecialistom na trvalo udržateľné investície, predstavoval 51/100.

Svetový aj európsky DJSI, najprestížnejšie akciové indexy zamerané na trvalú udržateľnosť, sa skladajú zo spoločností, ktoré boli vyhodnotené ako najlepšie vo svojej triede z hľadiska ich výkonov a správania sa vo sfére ekonomickej, sociálnej i sfére ochrany životného prostredia. V prípade svetového DJSI bolo do hodnotiaceho procesu prizvaných 95 spoločností z oblasti priemyselného inžinierstva, pričom prijatých bolo do indexu nakoniec iba 12. Do hodnotenia pre európsky DJSI bolo prizvaných 29 spoločností a 8 z nich bolo prijatých.

Predseda Fiat Industrial Sergio Marchionne vysvetľuje: „Neúnavné zdôrazňovanie problematiky trvalo udržateľného rozvoja bolo prijaté ako kľúčový podnikateľský prístup Fiat Industrial, ktorého hnacou silou je princíp zodpovedného riadenia rizík a príležitostí na poli ekonomického, environmentálneho a sociálneho rozvoja. Na opakované umiestnenie našej Skupiny medzi lídrov v Dow Jonesových indexoch udržateľnosti sme skutočne hrdí a tento fakt je ďalším hmatateľným výsledkom našich neustále rastúcich snáh smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju.“

Umiestnenie v DJSI odráža výnimočné výsledky, ktoré Skupina dosiahla v mnohých oblastiach. Skupina Fiat Industrial dosiahla najvyššie skóre v zásadných oblastiach analýzy na poli ochrany životného prostredia (environmentálna politika, reporting, riziká pre vodné zdroje) a na poli sociálnom (rozvoj a riadenie ľudských zdrojov, filantropia, ľudské práva, reporting), ako aj v oblasti rizikového a krízového riadenia a riadenia dodávateľského reťazca.

Napríklad v environmentálnej oblasti mala značka CNH v roku 2011 na trhu najväčšiu ponuku produktov vyhovujúcich smernici Tier 4A/Stage IIIB. Iveco bolo jedným z prvých európskych výrobcov ponúkajúcich ťažké úžitkové vozidlo s pohonom na skvapalnený zemný plyn. Týmto vozidlom je Stralis LNG Natural Power, ktorý má výrazne redukovanú hladinu emisií. Skupina FPT Industrial predstavila svoju exkluzívnu technológiu High Efficiency SCR - inovatívnu odpoveď na regulačnú normu Euro VI a na potrebu zákazníkov znižovať spotrebu paliva a prevádzkové náklady.

Fakt, že skupina Fiat Industrial preukázala schopnosť vyvíjať inovatívne riešenia, ocenila aj Európska investičná banka, ktorá nedávno poskytla Skupine 350 miliónov eur na financovanie projektov zameraných na zvyšovanie energetickej hospodárnosti produktov a na znižovanie emisií CO2.

Skupina Fiat Industrial súčasne pokračovala aj v aktivitách smerujúcich k zvýšeniu efektivity a trvalej udržateľnosti výrobných procesov. V roku 2011 zvýšili výrobné závody Skupiny využitie obnoviteľných zdrojov energie o 42 % v porovnaní s rokom predošlým.

V sociálnej oblasti skupina Fiat Industrial aj naďalej investovala do projektov zameraných na bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Na konci roku 2011 používalo 57 výrobných závodov Skupiny (čo predstavuje viac ako 70 % zamestnancov v závodoch Skupiny po celom svete) na pracovisku systém riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci certifikovaný podľa normy OHSAS 18001.  

Skupina naďalej pracovala aj na tom, aby si aj jej dodávatelia boli vedomí dôležitosti zodpovedného riadenia, a to prostredníctvom postupného zavádzania klauzúl o trvalo udržateľnom rozvoji do nových zmlúv.

V priebehu roka spoločnosť upevňovala aj svoje záväzky voči miestnym komunitám a do rôznych projektov a iniciatív zameraných na ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj prispela celkom 4,8 miliónov eur.

Fiat Industrial je členom niekoľkých ďalších popredných indexov trvalej udržateľnosti, vrátane indexov MSCI World ESG, MSCI World ex USA ESG, MSCI EAFE ESG, MSCI Europe ESG, STOXX Global ESG Environmental Leaders, STOXX Global ESG Social Leaders, STOXX Global ESG Leaders, ECPI Developed Ethical + Equity, ECPI Ethical EMU Equity, FTSE ECPI Italia SRI Benchmark a FTSE ECPI Italia SRI Leaders a Carbon Disclosure Leadership Index v CDP Italy 100 Report.

K ďalším oceneniam patrilo zaradenie do indexu ASPI Eurozone, ku ktorému došlo začiatkom septembra. Tento index sa skladá zo 120 spoločností eurozóny, ktoré sa vyberajú na základe prieskumu vykonaného skupinou Vigom, európskym lídrom v hodnotení spoločností na základe ich postupov a výkonov v oblasti sociálnej, environmentálnej a v oblasti riadenia a kontroly. Toto je ďalšie uznanie, ktoré spoločnosť Fiat Industrial dosiahla na poli udržateľného rozvoja. Zároveň sa jedná o ocenenie trvalých záväzkov, ktoré Skupina prijíma voči svojim akcionárom a voči spoločnosti všeobecne.

Ďalšie informácie nájdete na:
www.fiatindustrial.com/en-US/sustainability/Pages/homepage.aspx


Kritériá výberu


Kvalifikácia výberu do DJSI vychádza z mnohých výberových kritérií v každej z troch hlavných oblastí (ekonomickej, environmentálnej a sociálnej), z ktorých vychádza koncept trvalej udržateľnosti. Pri analýze ekonomickej oblasti sa nahliada na správu a riadenie spoločnosti, rizikové a krízové riadenie, obchodný poriadok, protimonopolnú politiku, riadenie vzťahov so zákazníkmi, inovačné procesy, riadenie dodávateľského reťazca a na stratégiu objavovania a získavania trhov. Oblasť environmentálnej analýzy pokrýva environmentálny reporting, politiku a riadenie, eko-efektivitu prevádzky, dohľad nad produktmi, stratégie vedúce k znižovaniu emisií a klimatických zmien a rizika pre vodné zdroje. V oblasti sociálnej sa posudzujú faktory ako napr. sociálny reporting, rozvoj a riadenie ľudských zdrojov, ľudské práva, „korporátne občianstvo“ (zodpovednosť korporácie voči občianskej spoločnosti) a filantropia a pracovná bezpečnosť a zdravie. 

Ďalšie informácie nájdete na:
www.sustainability-indexes.com