Tlacove Spravy

Iveco sa zúčastní inovatívneho projektu CITYLOG
Stretnutie zainteresovaných strán v turínskom Výskumnom centre Fiata (CRF) sa skončilo dohodou o spolupráci v projekte CITYLOG, ktorého zámerom je zlepšiť logistiku nákladnej dopravy v mestách, zredukovať preťažovanie ciest a zvýšiť energetickú účinnosť v tejto sfére.

Mítingu sa zúčastnil aj Daniele Borioli, člen mestského zastupiteľstva zodpovedný za dopravu v regióne Piemonte, ktorý zdôraznil význam tohto projektu pre Turín i piemontskú oblasť, ale aj pre všetky ostatné partnerské mestá vrátane Berlína a Lyonu.

Na projekte CITYLOG sa podieľa Európska únia v rámci svojich siedmich výskumných programov zacielených na trvalú udržateľnosť a zvýšenie efektívnosti distribúcie tovarov v mestách prostredníctvom prispôsobivého a integrovaného riadenia týchto činností a s použitím inovatívnych nákladných vozidiel. V súčasných logistických systémoch sú definované tri oblasti činnosti, ktoré treba zlepšiť:
  • Očakáva sa, že logisticky orientované telematické služby rozhodujúcou mierou prispejú k zlepšeniu – optimalizovaním trás a podporného systému vodiča. Prehľad o pohybe vozidiel a komunikačné schopnosti moderných technológií by mali zredukovať počet nedoručených dodávok konečnému zákazníkovi.
  • Nové technológie vo vozidlách budú kľúčovým faktorom pri zvyšovaní operatívnej pružnosti ťažkých aj ľahkých nákladných vozidiel. Na to je však potrebné, aby sa vozidlá zapájali do plnení rozličných typov úloh, čo by umožnilo zredukovať ich počet. Inými slovami – mala by sa dosiahnuť vzájomná súčinnosť medzi vozidlami, obzvlášť pri prekladaní nákladu.
  • Inovatívne nadstavby by mali byť veľmi dômyselne skonštruované, aby sa – podobne ako vozidlá – mohli využívať pri rozmanitých pracovných činnostiach. Zmenená konfigurácia vnútorného usporiadania umožní variabilné využitie či už vo funkcii jednoduchého kontajnera alebo mobilného terminálu (koncept BentoBox). V druhom prípade je cieľom zdokonalenie distribučného procesu medzi operátorom a konečným zákazníkom, aby sa zredukovali nezrealizované dodávky tovarov.

Inovačný prístup projektu CITYLOG sa prejaví znížením počtu a optimálnym využívaním distribučných vozidiel v mestských aglomeráciách a súčasne zlepší kvalitu služieb. Podľa názoru logistických operátorov sú priekopnícke riešenia a technológie CITYLOG mimoriadne zaujímavé kvôli zvýšenej energetickej efektívnosti a kvalite služieb.

V rámci projektu bude Iveco ECODAILY posledným článkom v distribučnom reťazci.


Video s k tejto téme nájdete na www.thenewsmarket.com/iveco. Iveco

Iveco vyvíja, konštruuje, vyrába a predáva ľahké, stredne ťažké a ťažké nákladné a úžitkové vozidlá, off-roadové nákladné automobily, mestské, medzimestské autobusy, diaľkové autokary ako aj špeciálne vozidlá určené pre požiarne aplikácie, špeciálne terénne využitie a pre obranné účely.

Iveco zamestnáva viac než 27 000 ľudí v 27. výrobných závodoch v 16. krajinách sveta, využíva excelentné technológie a riešenia vyvinuté vo svojich 6. vývojových centrách. Popri Európe pôsobí tiež v Číne, Rusku, Austrálii a Latinskej Amerike. Viac než 6 000 servisných dielní vo viac než 100 krajinách garantuje technickú podporu, kdekoľvek na svete, kde sú vozidlá Iveco v prevádzke.