Komunikaty

Wyniki za cały rok 2012 i czwarty kwartał

Fiat Industrial zamknął rok 2012 przychodem wyższym o 6,2% i zyskiem ze sprzedaży przekraczającym 2 miliardy euro, co oznacza wzrost o 23,3% w stosunku do roku 2011.

 • Przychód wyniósł 25,8 miliarda euro, co oznacza wzrost o 6,2% w stosunku do roku 2011, ponieważ stały dynamiczny wzrost sprzedaży maszyn rolniczych z nawiązką zrekompensował skutki mniej sprzyjających warunków handlowych w innych segmentach.
 • Zysk handlowy wyniósł 2079 milionów euro i był wyższy o 393 miliony niż zysk za rok 2011, przy czym marża handlowa wzrosła o 1,2 p.p. i wyniosła 8,1% dzięki dobrym wynikom uzyskiwanym przez CNH.
 • Zysk netto wzrósł o 31% i wyniósł 921 miliony euro (701 milionów euro w 2011 r.).
 • Zadłużenie przemysłowe netto wzrosło o 0,4 miliarda euro i wynosi obecnie 1,6 miliarda euro (1,2 miliarda euro na koniec roku 2011), ponieważ dodatni bilans przepływu środków pieniężnych z działań operacyjnych został pochłonięty przez znaczące nakłady kapitałowe, związane głównie ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych CNH oraz programami zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi emisji z silnika, oraz wypłatę dywidendy, co daje łącznie 0,4 miliarda euro (w tym 0,2 miliarda euro dla udziałowców mniejszościowych CNH Global N.V.). Dostępna płynność wyniosła w sumie 6,2 miliarda euro (7,3 miliarda euro na koniec roku 2011).
 • Wysokość rekomendowanej przez zarząd dywidendy za rok 2012 wyniesie 275 milionów euro.
 • Oczekuje się, że w roku 2013 Fiat Industrial uzyska jeszcze lepsze wyniki i zanotuje wzrost przychodu na poziomie 5%, wysokość marży wyniesie między 8,3% i 8,5%, a wartość zadłużenia netto zawrze się w przedziale 1,1 - 1,4 miliarda euro.

Grupa wykazała w sprawozdaniu za rok 2012 wzrost przychodu o 6,2% (wyniósł on 25,8 miliarda euro), przy czym wzrost przychodu brutto ma związek ze stałą poprawą wyników działalności w sektorze maszyn rolniczych.

 • W przypadku maszyn rolniczych i budowlanych (CNH) zaksięgowano przychód w wysokości 16,1 miliarda euro, co oznacza wzrost o 15,5% w stosunku do poprzedniego roku (+6,7% w dolarach amerykańskich), ponieważ duży popyt globalny na maszyny rolnicze z nawiązką zrekompensował negatywne skutki trudniejszych warunków na rynku w segmencie maszyn budowlanych. Sprzedaż netto dla działalności maszyn rolniczych wzrosła o 20% w stosunku do roku 2011 (+10% w dolarach amerykańskich) dzięki wzrostowi wolumenu, wyższym cenom netto oraz atrakcyjnemu asortymentowi produktów. Wyniki udziału w światowym rynku maszyn rolniczych były takie same dla rynku traktorów i kombajnów. Dla sektora maszyn budowlanych sprzedaż netto wzrosła o 6% (-3% w dolarach amerykańskich), ponieważ niewielka poprawa sytuacji w branży w Ameryce Północnej i Europie Wschodniej nie zniwelowała utrzymującego się spadku sprzedaży w innych regionach. Udział CNH w światowym rynku maszyn budowlanych utrzymywał się na stałym poziomie z niewielkim wzrostem w Ameryce Łacińskiej.
 • W przypadku ciężarówek i pojazdów użytkowych (Iveco) odnotowano przychód w wysokości 8,9 miliarda euro, a więc niższy o 6,7% w porównaniu z rokiem 2011, co stanowi odzwierciedlenie dalszego pogorszenia się sytuacji ekonomicznej na kilku najważniejszych rynkach europejskich oraz spadku popytu w Ameryce Łacińskiej. Łączna liczba dostarczonych pojazdów (w tym autobusów i pojazdów do zadań specjalnych) zmniejszyła się o 10,7% rok do roku i wyniosła 137 028 pojazdów, przy czym w segmencie pojazdów lekkich odnotowano spadek o 11,8%, w segmencie pojazdów średnich - o 21,6%, natomiast w segmencie pojazdów ciężkich - o 6,0%. Dla poszczególnych regionów liczba sprzedanych pojazdów spadła o 21,1% w Europie Zachodniej i 21.8% w Ameryce Łacińskiej, ale wzrosła o 21,9% w Europie Wschodniej i o 36,4% na pozostałych rynkach.
 • W sektorze zespołów napędowych (FPT Industrial) w roku 2012 zanotowano przychód w wysokości 2,9 miliarda euro, co oznacza spadek o 8,9% w porównaniu z rokiem 2011, który należy wiązać ze spadkiem popytu rynkowego na silniki wysokoprężne.

W czwartym kwartale przychód Grupy wyniósł łącznie 7 miliardów euro, co oznacza wzrost o 2,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2011, przy czym wzrost przychodu brutto w sektorze CNH pozwolił zrekompenso-wać spadek sprzedaży odnotowany przez Iveco oraz FPT Industrial.

Zysk ze sprzedaży za cały rok 2012 wyniósł 2079 milionów euro, co oznacza wzrost o 393 miliony (+23,3%) w stosunku do roku 2011 (odnotowano wówczas zysk w wysokości 1686 milionów euro). Marża handlowa Grupy wzrosła do poziomu 8,1% (6,9% w roku 2011) i zarówno CNH, jak i FPT Industrial odnotowały wyraźne zyski; Iveco utrzymało porównywalną wysokość marży mimo negatywnego wpływu dostaw wolumenu.

 • CNH odnotowało bardzo dobre wyniki - zysk wzrósł o 36% i wyniósł 1566 milionów euro za rok (1154 miliony za rok 2011) przy marży na poziomie 9,8% (8,3% w roku 2011). Wzrost wolumenu sprzedaży i wyższe ceny w obu segmentach zrekompensowały wzrost kosztów SG&A oraz wydatków na badania i rozwój, związanych głównie ze znaczącymi inwestycjami w nowe produkty oraz programami zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi emisji z silników zgodnie z normą Tier 4.
 • Iveco zamknęło rok zyskiem w wysokości 469 milionów euro (490 milionów euro w roku 2011). Spadek odnotowany w zeszłym roku, który wiązać należy przede wszystkim ze zmniejszeniem wolumenu sprzedaży, został w znacznej mierze zrekompensowany przez korzyści osiągnięte dzięki obniżeniu kosztów. W zeszłym roku marża handlowa nieco wzrosła i wynosiła 5,3% (5,1% w roku 2011).
 • FPT Industrial odnotował zysk ze sprzedaży w wysokości 142 milionów euro (107 milionów euro w roku 2011). Mimo mniejszego wolumenu znacząco wzrosła marża handlowa (+1,5 p.p. do wysokości 4,8%), co było skutkiem efektywności uzyskanej w ciągu roku oraz braku jednorazowych kosztów poniesionych w roku 2011 w związku z rozpoczęciem produkcji.

Uzyskany przez Grupę zysk ze sprzedaży w czwartym kwartale wyniósł łącznie 438 milionów euro (marża handlowa: 6,2%), co oznacza wzrost o 10,9% w stosunku do 395 milionów euro za ten sam okres w roku 2011 (marża handlowa: 5,8%) będący głównie efektem większych wolumenów dla CNH, a także wzrostu efektywności zarówno w przypadku Iveco i FPT Industrial.

Zysk operacyjny za rok 2012 wyniósł 1862 milionów euro, co oznacza wzrost o 233 miliony euro w stosunku do roku 2011 (1629 milionów euro). Wzrost zysku handlowego o 393 miliony euro został częściowo zrównoważony przez wyższe wydatki nadzwyczajne (217 milionów euro w porównaniu z 57 milionami euro w roku 2011), które przede wszystkim obejmowały 167 milionów euro związanych z kosztem restrukturyzacji dla Iveco oraz 38 milionów euro strat poniesionych przez CNH w związku z zakończeniem strategicznego sojuszu z Kobelco.

Koszty finansowe netto wyniosły łącznie 458 milionów euro (w porównaniu z 546 milionami euro w roku 2011). Poprawa wyników była głównie efektem obniżenia kosztów finansowania i niższych strat walutowych.

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 1485 milionów euro (w roku 2011 - 1169 milionów euro). Wzrost jest głównie odzwierciedleniem wyższego zysku operacyjnego (o 233 miliony euro) oraz obniżenia kosztów finansowych (o 88 milionów euro).

Łączna wysokość podatku dochodowego wyniosła 564 miliony euro (w roku 2011 - 468 milionów euro); był on związany głównie z podlegającym opodatkowaniu przychodem przedsiębiorstw działających poza terenem Włoch. Rzeczywista stawka podatkowa w wysokości 38% była zgodna z oczekiwaniami.

Grupa zamknęła rok 2012 zyskiem netto w wysokości 921 milionów euro (w roku 2011 - 701 milionów).

31 grudnia 2012 wysokość zadłużenia przemysłowego netto wynosiła łącznie 1642 miliony euro, co oznacza wzrost o 403 miliony euro rok do roku, a przepływy pieniężne z działań operacyjnych zostały pochłonięte i przekroczone przez znaczący poziom nakładów kapitałowych, związanych głównie ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych CNH oraz programami zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi emisji z silnika. Ponadto wypłacono dywidendę w wysokości ponad 0,4 miliarda euro (w tym 0,2 miliarda euro wypłacone udziałowcom mniejszościowym CNH Global N.V.).

Dostępna płynność (obejmująca 1,6 miliarda euro niewykorzystanych środków z przyznanych linii kredytowych) wyniosła w sumie 6,2 miliarda euro (7,3 miliarda euro na koniec roku 2011).

Dywidendy
 

Na podstawie szacowanego zysku w roku 2012 oraz zysków zatrzymanych dostępnych do rozdzielenia przez Fiat Industrial S.p.A. oraz na podstawie oficjalnego zatwierdzenia sprawozdań finansowych Grupy za rok 2012 21 lutego 2013 podczas walego zgromadzenia Zarząd Fiat Industrial S.p.A. ma zamiar zaproponować akcjonariuszom dywidendę w łącznej wysokości 275 milionów euro, co oznacza wypłatę 0,225 euro na akcję zwykłą.

Samochody ciężarowe i pojazdy użytkowe
 

Iveco zaksięgowało całoroczny przychód w wysokości 8,9 miliarda euro, co oznacza spadek o 6,7% rok do roku. Zmniejszenie wolumenu, które należy wiązać z dalszym pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej na kilku największych rynkach europejskich oraz spadkiem popytu w Ameryce Łacińskiej, zostało częściowo zrekompensowane dzięki atrakcyjnemu asortymentowi.

W ciągu roku sprzedano łącznie 137 028 pojazdów (w tym autobusów i pojazdów do zadań specjalnych), co oznacza spadek o 10,7% w porównaniu z rokiem 2011. Wolumeny były niższe we wszystkich segmentach, przy czym w segmencie pojazdów lekkich odnotowano spadek o 11,8%, pojazdów średnich - o 21,6%, natomiast w segmencie pojazdów ciężkich - o 6,0%. W Europie Zachodniej sprzedano łącznie 69 414 pojazdów Iveco (-21,1%), a na wszystkich ważnych rynkach odnotowano spadek: Niemcy -16,1%, Francja -17,7%, Hiszpania -24,3%, Włochy -37,1% i Wielka Brytania -15,3%. W Ameryce Łacińskiej sprzedaż zmniejszyła się o 21,8%. W Europie Wschodniej wyniki sprzedaży nie wpisały się w trend obserwowany w krajach Europy Zachodniej i odnotowano tam wzrost o 21,9% w porównaniu z poprzednim rokiem. Na pozostałych rynkach na świecie wzrost sprzedaży pojazdów Iveco wyniósł 36,4% rok do roku.

W roku 2012 zachodnioeuropejski rynek samochodów ciężarowych (DMC ≥ 3,5 tony) skurczył się o 7,4% do 574 700 jednostek, a warunki wymiany handlowej pogarszały się w kolejnych miesiącach. Na większości rynków odnotowano spadek popytu, choć jego wielkość była różna. Największy spadek odnotowano w krajach Europy Południowej, a różnica między rynkiem południowo- i północnoeuropejskim pogłębiła się. We Włoszech liczba zarejestrowanych samochodów spadła o 29%, a w Hiszpanii o 21,2%. Bardziej umiarkowany spadek odnotowano we Francji (-6,3%) i Niemczech (-6,0%). W segmencie pojazdów lekkich odnotowano łączny spadek o 6,3%, będący skutkiem zmniejszenia sprzedaży w Europie Południowej (o 29,2%). Liczba zarejestrowanych samochodów spadła łącznie o 7,3% w segmencie pojazdów średnich oraz 9,5% w segmencie pojazdów ciężkich.

W Ameryce Łacińskiej popyt na samochody ciężarowe (DMC ≥ 3,5 tony) zmniejszył się o 14,3% (sprzedano 207 200 pojazdów), przy czym w samej Brazylii rynek skurczył się o 18,3%, co ma związek z dużą liczbą pojazdów zakupionych pod koniec roku 2011, gdy wprowadzono nowe przepisy dotyczące emisji.

Szacunkowy udział firmy Iveco w rynku zachodnioeuropejskim (DMC ≥ 3,5 tony) wynosił 11,3%, co oznacza spadek o 0,8 punktu procentowego w stosunku do roku 2011. Choć udział firmy Iveco we włoskim rynku wzrósł o 2,1 punktu procentowego (do 33,1%), nie wystarczyło to do skompensowania zmniejszenia udziału na innych ważnych rynkach. W segmencie pojazdów lekkich udział w rynku zmniejszył się o 1,3 punktu procentowego do 11,7% (-0,7 p.p. - po uwzględnieniu porównywalnych rynków) przede wszystkim wskutek kryzysu w sektorze budowlanym, który ma dla Iveco szczególnie duże znaczenie, oraz utrzymującej się tendencji preferowania modeli na bazie samochodów osobowych. Mimo zwiększenia udziału we włoskim rynku (+0,5 p.p. do 28,6%) negatywny wpływ na wielkość udziału w europejskim segmencie pojazdów lekkich miały wyniki sprzedaży na innych ważnych rynkach. W segmencie samochodów średnich łączny udział Iveco zmniejszył się o 0,8 punktu procentowego do 22,8% (-0,1 p.p. po uwzględnieniu porównywalnych rynków), mimo że na kilku rynkach odnotowano wzrost - największy we Włoszech (+6,3 p.p. do 67,3%). Udział w europejskim segmencie pojazdów klasy ciężkiej zwiększył się o 0,2 punktu procentowego do 7,5% (+0,8 p.p. po uwzględnieniu porównywalnych rynków) dzięki dobrym wynikom sprzedaży na wielu rynkach, zwłaszcza we Włoszech (+4,2 p.p. do 35,5%), Wielkiej Brytanii (+0,9 p.p. do 4,0%) i Niemczech (+0,2 p.p. do 5,1%).

W Ameryce Łacińskiej udział Iveco wyniósł 11,6% (+0,1 p.p. w porównaniu z rokiem 2011), a firma umocniła się na pozycji lidera w segmencie pojazdów lekkich w Brazylii dzięki wzrostowi o 5,3 punktu procentowego (do 25,6%).

Zapasy pojazdów nowych w Europie u dealerów zmniejszyły się o 12% w stosunku do roku 2011 do poziomu zapewniającego pokrycie około 3 miesięcy spodziewanej działalności.

W roku 2012 firma Iveco zaksięgowała zysk ze sprzedaży w wysokości 469 milionów euro (marża handlowa: 5,3%); w poprzednim roku wyniósł on 490 milionów euro (marża handlowa: 5,1%). Wpływ spadku wolumenu sprzedaży został w znacznej mierze zrekompensowany dzięki korzyściom osiągniętym w wyniku obniżenia kosztów.

W czwartym kwartale przychód zmniejszył się o 3,3% w porównaniu z zeszłym rokiem i wyniósł 2,7 miliarda euro. Zysk ze sprzedaży wyniósł 168 milionów euro (marża handlowa: 6,2%); w analogicznym okresie 2011 r. wyniósł 161 milionów euro (marża handlowa: 5,8%).

Nowości w ofercie produktów w zeszłym roku obejmowały dwie dodatkowe wersje nowego Daily: jedna wyposażona była w silnik F1A o mocy 146 KM i pojemności 2,3 litra (Euro 5) wyprodukowany przez FPT Industrial i wykorzystujący unikatową technologię MultiJet II, druga zaś w jednostkę F1C (EEV) o mocy 146 KM i pojemności 3,0 litrów, również wyprodukowaną przez FPT Industrial. W ten sposób rozszerzono ofertę lekkich pojazdów użytkowych przystosowanych do bardziej wymagających zadań. W połączeniu z nową 6-biegową skrzynią biegów i systemem start-stop silnik o mocy 146 KM i pojemności 2,3-litra pozwala ograniczyć zużycie paliwa i zmniejszyć emisje CO2 w nowym Daily nawet o 10% (cykl mieszany).

Na początku lipca nowy Stralis Hi-Way został zaprezentowany dealerom i przedstawicielom prasy międzynarodowej. Oficjalna prezentacja odbyła się nieco później, podczas wrześniowej wystawy pojazdów użytkowych IAA w Hanowerze. Najnowsza generacja ciężkich pojazdów drogowych Iveco, napędzanych silnikami wysokoprężnymi Euro V i VI Cursor wyprodukowanymi przez FPT Industrial, oferuje klientom liczne korzyści, takie jak obniżenie zużycia paliwa oraz kosztów utrzymania, a także poprawę jakości i większą niezawodność. W silnikach Euro VI zastosowano opatentowaną przez FPT Industrial technologię Efficiency SCR (selektywnej redukcji katalitycznej), która umożliwia spełnienie wymagań normy Euro VI bez zwiększania zużycia paliwa. Na wystawie IAA Stralis Hi-Way otrzymał tytuł „Międzynarodowej ciężarówki roku 2013”, przyznany na podstawie opinii grupy dziennikarzy z 25 specjalistycznych czasopism (z całej Europy) poświęconych pojazdom użytkowym. Hi-Way został nagrodzony za „największy wkład w zwiększenie efektywności transportu drogowego z kilku różnych perspektyw, takich jak: zużycie paliwa, bezpieczeństwo, własności jezdne, komfort jazdy oraz niewielki wpływ na środowisko naturalne”. Kolejną nowością w zeszłorocznej ofercie ciężkich pojazdów drogowych był Stralis „Emotional”.

W Hanowerze odbyła się również światowa premiera nowego Trakkera, który uzupełnił ofertę pojazdów przeznaczonych do użytku w kamieniołomach i na placach budowy. Trakker wyposażony został w całkowicie nową kabinę zbudowaną na podstawie modelu Stralis, poprawiającą komfort jazdy oraz wygodę kierowcy. Dostępny jest z silnikiem Euro V Cursor 8 oraz 13 silnikami wyprodukowanymi przez FPT Industrial. Ponadto marka Astra zaprezentowała nową wersję HD9 z całkowicie nową kabiną i poprawionymi osiągami.

W Hanowerze firma Iveco zaprezentowała koncepcyjne podwozie „Iveco Dual Energy”, przeznaczone do pojazdów z hybrydowym napędem elektryczno-wysokoprężnym. To prototypowe rozwiązanie umożliwia przełączanie na najbardziej odpowiednie źródło energii - w zależności od wymogów misji realizowanej przez pojazd. Pojazd ten stanowi dowód zaangażowania firmy Iveco w proces wdrażania innowacyjnych i przyszłościowych rozwiązań w zakresie mobilności.

Na targach Intermat 2012 w Paryżu firma Iveco zaprezentowała limitowaną edycję Trakkera (tylko 502 wyprodukowanych pojazdów) w wersji Dakar. W pojeździe przeznaczonym do transportu ciężkich ładunków zastosowano kilka kluczowych rozwiązań wykorzystanych w Trakkerze, który wygrał Rajd Dakar rozgrywany w Ameryce Łacińskiej 2012. Dostępne jednostki napędowe to 8- i 13-litrowe silniki Cursor o mocy od 310 do 500 KM.

Na targach Bedrijfsauto 2012 w Amsterdamie firma Iveco zaprezentowała nowy pojazd Stralis LNG Natural Power wyposażony w silnik Cursor 8 o mocy 330 KM zaprojektowany z myślą o trasach średniej długości i dostawach realizowanych w nocy - ze względu na niski poziom hałasu. Technologia LNG umożliwia również zmniejszenie emisji, zwiększenie zasięgu do 750 km, a także zapewnia inne korzyści, takie jak mniejszy ciężar własny, który oznacza większe obciążenie użytkowe i mniejsze zużycie paliwa w porównaniu z pojazdem napędzanym silnikiem wysokoprężnym.

W segmencie pojazdów transportu zbiorowego firma Iveco otrzymała w kwietniu zamówienie na 102 autobusy z napędem hybrydowym wykorzystującym silnik Diesla dla miasta Dijon. Ponadto we wrześniu firma podpisała umowę na dostawę ponad 150 niskopodłogowych autobusów dla Deutsche Bahn Fuhrpark Service GmbH, czołowego operatora autobusowego w Niemczech. Pierwsze autobusy zostaną dostarczone w roku 2013. Będą wykorzystywane zarówno na trasach miejskich, jak i regionalnych.

W Brazylii firma Iveco wprowadziła na rynek nową generację pojazdów z oferty Stralis Ecoline. Pojazd dostępny jest z szeregiem jednostek napędowych wyprodukowanych przez FPT Industrial, takich 330- i 360-konne wersje silnika Cursor 9 oraz 400-, 440- i 480-konne wersje silnika Cursor 13. Podczas targów Eurosatory w Paryżu, największej wystawie pojazdów wojskowych w Europie, firma Iveco zaprezentowała prototyp Guarani, kołowego transportera opancerzonego 6x6 przeznaczonego dla brazylijskiej armii. Podpisano umowę na dostawę 2044 takich pojazdów, opracowanych we współpracy z brazylijskim wojskowym instytutem naukowo-technologicznym.

Firma Iveco była obecna na targach Auto China 2012 w Pekinie poprzez różne spółki joint venture. Naveco zaprezentowało model Yuejin Ouka 2012 w wersji K, reprezentujący klasę średnią-wyższą lekkich pojazdów użytkowych. SIH (SAIC Iveco Hongyan Commercial Vehicles Co.Ltd.) przedstawił nowy model 6x4 Genlyon M100, ciężki pojazd drogowy dla transportu długodystansowego.

W listopadzie firma Iveco otrzymała dwie prestiżowe międzynarodowe nagrody. W Chinach nowy Naveco Chaoyue zdobył tytuł „Ciężarówki roku w Chinach 2013”, z kolei w Brazylii Iveco Tector Attack otrzymał nagrodę „AutoData Award” w kategorii samochodów ciężarowych.

Najważniejsze wydarzenia IV kwartału 2012 r.

26 listopada po zakończeniu negocjacji między firmą Fiat Industrial oraz specjalną komisją utworzoną przez zarząd CNH Global N.V. Fiat Industrial i CNH Global („CNH”) ogłosiły zawarcie ostatecznego porozumienia o połączeniu. Zgodnie z warunkami tego porozumienia Fiat Industrial oraz CNH połączą się, tworząc nowo powstałe holenderskie przedsiębiorstwo („NewCo”), przy czym akcjonariusze Fiat Industrial otrzymają jedną akcję NewCo dla każdej posiadanej akcji Fiat Industrial, z kolei akcjonariusze CNH otrzymają 3,828 akcji NewCo za każą posiadaną akcję CNH. W porozumieniu ustalono również, że 28 grudnia 2012 CNH wypłaciło udziałowcom mniejszościowym dywidendę gotówkową w wysokości 10 USD z każdej akcji CNH. Na podstawie wartości rynkowych z 16 listopada 2012, dnia handlowego przed ogłoszeniem ostatecznej oferty Fiat Industrial, dywidenda gotówkowa wraz z 3,828 akcjami zwykłymi NewCo zaoferowanymi za każdą CNH stanowi premię w wysokości 25,6% w stosunku do zakładanej wartość wstępnej oferty złożonej przez Fiat Industrial. Ponadto akcjonariusze mniejszościowi CNH skorzystają z dywidendy wypłacanej przed zakończeniem fuzji. Umowa fuzji zawiera zwyczajowe zapewnienia i oświadczenia, a sama fuzja jest objęta zwyczajowymi warunkami, które muszą zostać spełnione przed jej finalizacją, takimi jak warunek zabezpieczający wykonanie praw wycofania się przez akcjonariuszy Fiat Industrial oraz praw sprzeciwu przez wierzycieli Fiat Industrial na łączną kwotę 325 milionów euro Fuzja wymaga również zatwierdzenia akcjonariuszy zarówno firmy Fiat Industrial, jak i CNH. Jako posiadacz 88% akcji CNH Fiat Industrial określił, że wykona prawo głosu ze swoich akcji CNH na rzecz fuzji. NewCo wdroży lojalnościową strukturę głosowania. Akcjonariusze każdej spółki obecni lub reprezentowani przez pełnomocnika na odpowiednim zgromadzeniu akcjonariuszy zwołanym do rozpatrzenia transakcji fuzji oraz zachowujący swoje akcje do zakończenia procedury fuzji mogą wyrazić wolę otrzymania akcji zwykłych zarejestrowanych w specjalnym segmencie rejestru akcji NewCo i uzyskać prawo do dwóch głosów na akcję. Po zakończeniu fuzji nowi akcjonariusze mogą uzyskać prawo do dwóch głosów z jednej akcji w ramach mechanizmu lojalnościowego, zachowując akcje w swoim posiadaniu nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata. Celem tej struktury jest premiowanie długookresowych stabilnych akcjonariuszy i zbudowanie wartości dla akcjonariuszy w długim okresie, a zarazem zwiększenie elastyczności z myślą o realizacji strategicznych możliwości.

12 listopada Fiat Industrial S.p.A. ogłosił ustanowienie Rady Wykonawczej Grupy (GEC), najwyższego wykonawczego organu decyzyjnego poza Zarządem w celu poprawienia integracji operacyjnej firmy Fiat Industrial S.p.A. oraz CNH Global N.V.

18 października CNH Capital LLC, spółka zależna w całości należąca do CNH Global N.V., zakończyła ofertę prywatną obligacji na kwotę 750 milionów USD o oprocentowaniu 3,875% z terminem zapadalności w 2015 r. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z wartością nominalną, a odsetki będą wypłacane co pół roku.

W październiku Iveco oraz Grupa Larimar, czołowy południowoafrykański operator transportu publicznego i producent nadwozi autobusów, podpisały porozumienie dotyczące założenia spółki joint venture wytwarzającej samochody ciężarowe i autobusy w Republice Południowej Afryki. Porozumienie to element strategii Iveco polegającej na produkowaniu pojazdów w różnych częściach świata i dostosowywaniu produktów do lokalnych potrzeb. Nowe przedsiębiorstwo, będące w 60% własnością Iveco, będzie zajmować się montażem lekkich, średnich i ciężkich pojazdów użytkowych, a także autobusów niskopodłogowych z silnikiem umieszczonym z przodu, w zakładzie zlokalizowanym na przedmieściach Pretorii. Zgodnie z harmonogramem w połowie 2013 r. rozpocznie się produkcja pojazdów Eurocargo.

26 grudnia w wyniku strategicznego przeglądu działalności związanej z maszynami budowlanymi, CNH ogłosiła, że rozpoczyna realizację kolejnej fazy swoich relacji biznesowych z Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. Niewyłączna umowa licencyjna oraz umowa na dostawę, które obowiązują od 1 stycznia 2013 r., pozwolą CNH na realizację globalnej strategii polegającej na wykorzystaniu najnowszych technologii w branży oraz zasobów dostępnych w ramach grupy Fiat Industrial. Utworzenie nowych powiązań biznesowych wiąże się z likwidacją wszystkich spółek joint venture między stronami.

Dzisiaj zarząd Fiat Industrial S.p.A. zatwierdził pewne poprawki do zarządzeń w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi różnorodność płci.

2013 – perspektywy
 

Na podstawie dotychczasowych wyników grupy i spodziewanych korzystnych warunków handlowych we wszystkich sektorach, szczególnie w sektorze CNH, Fiat Industrial określił następujące oczekiwania dotyczące roku 2013:

 • Wzrost przychodu o 5%;
 • Marża handlowa między 8,3% i 8,5%;
 • Zadłużenie przemysłowe netto między 1,1 miliarda i 1,4 miliarda euro.