Komunikaty

Wyniki za i kwartał 2011 roku
FIAT INDUSTRIAL ZAMKNAŁ PIERWSZY KWARTAŁ Z PRZYCHODAMI ZE SPRZEDAżY WYNOSZACYMI 5,3 MLD EURO, KTÓRE WZROSŁY O 19,3% W STOSUNKU DO I KWARTAŁU 2010 ROKU. ZYSK ZE SPRZEDAżY WZRÓSŁ PONAD DWUKROTNIE DO KWOTY 277 MLN EURO, PRZY CZYM WSZYSTKIE SEGMENTY SPRZEDAżY MIAŁY UDZIAŁ W TYM WZROSCIE.ZYSK NETTO ZAMKNAŁ SIE W KWOCIE 114 MLN EURO. ZADŁUżENIE NETTO Z TYTUŁU DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ WYNIOSŁO 2,1 MLD EURO, NATOMIAST PŁYNNOSC – 3,5 MLD EURO.
  • Przychody ze sprzedaży odnotowano na poziomie 5,3 mld euro i wzrosły one o 19,3% w stosunku do I kwartału 2010 roku (4,5 mld euro), przy czym we wszystkich segmentach odnotowano dwucyfrowy wzrost.
  • Zysk na sprzedaży wzrósł ponad dwukrotnie do kwoty 277 mln euro (122 mln euro w I kwartale 2010 roku), dzieki wysokiemu wolumenowi sprzedaży we wszystkich segmentach, a w szczególnosci bardzo dobrym wynikom wypracowanym przez CNH. Marża zysku na sprzedaży znacznie wzrósł o 5,2% (2,7% w I kwartale 2010 roku).
  • Zysk netto wyniósł 114 mln euro w porównaniu do straty netto wynoszacej 34 mln euro odnotowanej w poprzednim roku.
  • Zadłużenie netto z tytułu działalnosci gospodarczej nieco wzrosło do kwoty 2,1 mld euro (1,9 mld euro na koniec 2010 roku), głównie z powodu sezonowego wzrostu zapasów. Płynnosc odnotowano na poziomie 3,5 mld euro, co oznacza, że nieco spadła z poziomu 3,7 mld euro na koniec 2010 roku.
  • Grupa potwierdza cele założone na rok obrotowy 2011 dotyczace zysku na sprzedaży na poziomie 1,2-1,4 mld euro oraz zadłużenia netto z tytułu działalnosci gospodarczej na poziomie 1,8-2,0 mld euro.
Z dniem 1 stycznia 2011 roku wydzielenie spółki Fiat Industrial S.p.A. ze spółki Fiat S.p.A. nabrało mocy prawnej. Dane liczbowe za 2010 rok przestawione w tej notatce prasowej dotycza działalnosci przekazanej spółce Fiat Industrial i pochodza ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Fiata za I kwartał 2010 roku oraz za rok obrachunkowy, który skonczył sie w dniu 31 grudnia 2010 roku.

Przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 19,3%, do poziomu 5,3 mld euro przy czym we wszystkich segmentach odnotowano znaczne przyrosty wolumenów rok do roku.

- Pion Pojazdów Rolniczych i Budowlanych (CNH) odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 3,0 mld euro, co stanowiło wzrost o 17,2% rok do roku (wzrost o +16,0% w USD). Sprzedaż pojazdów rolniczych wzrosła o 18%, ze szczególnie korzystnymi warunkami sprzedaży panujacymi na rynkach w Ameryce Północnej, Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz Wspólnocie Niepodległych Panstw (Europa, Afryka, Bliski Wschód i WNP) oraz krajach Azji i Pacyfiku. Sprzedaż pojazdów budowlanych wzrosła (+20%) dzieki dobrej koniunkturze w Ameryce Łacinskiej i Azji oraz poprawie wyników sprzedażowych w Ameryce Północnej przypisywanej głównie wymianie starzejacych sie flot.
- Odnotowano 25.3% wzrost przychodów ze sprzedaży pojazdów cieżarowych i użytkowych (Iveco) do poziomu 2,1 mld euro, co nastapiło w rezultacie odradzania sie popytu na wiekszosci głównych rynków, za wyjatkiem Włoch. Liczba dostaw ogółem wzrosła o 27,8% do poziomu 34.392 pojazdów, przy czym w segmencie lekkim nastapił wzrost o 28,4%, w segmencie srednim odnotowano wzrost o 39,9%, a w segmencie cieżkim wzrost o 33,6%. W rozbiciu na regiony, dostawy pojazdów wzrosły o 22,0% w Europie Zachodniej, o 66,5% w Europie Wschodniej i o 40,0% w Ameryce Łacinskiej.
- Działalnosc w zakresie układów napedowych (FPT Industrial) wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 0,7 mld euro, co stanowiło wzrost o ponad 50% dzieki silnemu wzrostowi wolumenu sprzedaży, przy czym popyt był wyższy z segmentów działalnosci Grupy i od klientów zewnetrznych.

Wyniki Grupy

Przychody ze sprzedaży Grupy za I kwartał 2011 roku wyniosły 5,3 mld euro i wzrosły o 19,3% w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. Odnotowano również znaczacy wzrost w stosunku do I kwartału 2010 roku, gdy Grupa odnotowała pierwsze odznaki wychodzenia z kryzysu: Pion Pojazdów Rolniczych i Budowlanych odnotował wyższy wolumen sprzedaży, a w segmencie pojazdów rolniczych odnotowano poprawe struktury produktowej; dostawy pojazdów Iveco wzrosły na wszystkich najważniejszych rynkach, za wyjatkiem Włoch; również FPT Industrial odnotowała dodatni wynik na sprzedaży.

Zysk na sprzedaży wyniósł 277 mln euro (marża na sprzedaży: 5,2%), co stanowiło znaczny wzrost w stosunku do kwoty 122 mln euro odnotowanej w I kwartale 2010 roku (marża na sprzedaży: 2,7%), głównie dzieki wzrostowi wolumenu sprzedaży we wszystkich segmentach. I kwartał 2011 został zamkniety z kwota zysku operacyjnego na poziomie 277 mln euro, w porównaniu z kwota 121 milionów euro w I kwartale 1 2010 roku, i stanowił znaczny wzrost zysku na sprzedaży. Koszty finansowe netto wyniosły 111 mln euro w I kwartale 2011 roku w stosunku do 108 mln euro w tym samym okresie 2010 roku.

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 192 mln euro, co stanowiło wzrost w stosunku do 18 mln euro w I kwartale 2010 roku. Wzrost ten jest wynikiem wyższego zysku operacyjnego (+156 mln euro) oraz wzrostu zysku z inwestycji (+21 mln euro), po odjeciu 3 mln euro wzrostu kosztów finansowych netto.

Wartosc podatków dochodowych wyniosła 78 mln euro w stosunku do 52 mln euro w I kwartale 2010 roku (w tym jednorazowa opłata podatkowa w wysokosci 14 mln euro).Efektywna stopa podatkowa wyniosła około 40%, co jest zgodne z prognoza podatków na cały rok.

Zysk netto wyniósł 114 mln euro w I kwartale 2011 roku (strata netto 34 mln euro w I kwartale 2010 roku).

Zadłużenie netto z tytułu działalnosci gospodarczej wyniosło 2,1 mld euro, co stanowiło wzrost o 0,2 mld euro z powodu sezonowego wzrostu wartosci kapitału obrotowego oraz niewielkim wzrostem nakładów inwestycyjnych. Wartosc płynnych aktywów wyniosła 3,5 mld euro (3,7 mld euro na koniec 2010 roku), a oprócz tego Grupa ma dostep do postawionych w stan gotowosci kredytów o wartosci 1,5 mld euro.

W I kwartale 2011 spółka wyemitowała dwie transze obligacji: w pierwszej transzy wyemitowała obligacje o wartosci 1 mld euro o terminie zapadalnosci marzec 2015 roku, a w drugiej transzy 1,2 mld euro z terminem zapadalnosci marzec 2018 roku. W I kwartale 2011 roku, kwota netto niespłaconego zadłużenia finansowego wobec Fiata w wysokosci 2,8 mld euro według stanu 31 grudnia 2010 roku została w pełni spłacona.

Pojazdy cieżarowe i użytkowe

W pierwszym kwartale 2011 roku Iveco zaksiegowała przychody ze sprzedaży w wysokosci 2,1 mld euro, które wzrosły o 25,3% rok do roku. Wzrost można głównie przypisac odradzajacemu sie popytowi na wszystkich najwiekszych rynkach europejskich, za wyjatkiem Włoch.

Na całym swiecie Iveco dostarczyła 34.392 pojazdów w tym autobusy i pojazdy specjalne, co stanowiło wzrost o 27,8% w stosunku do tego samego okresu w 2010 roku. Wzrosty odnotowano we wszystkich segmentach rynku tj. w segmencie pojazdów lekkich odnotowano wzrost o 28,4%, w segmencie pojazdów srednich – o 39,9%, a w segmencie pojazdów cieżkich – o 33,6%. W Europie Zachodniej Iveco dostarczyła 21.036 pojazdów (+22,0%), przy czym na najważniejszych rynkach stopy wzrostu kształtowały sie nastepujaco: Niemcy (+17,8%), Hiszpania (+55,3%), Francja (+39,1%) oraz Wielka Brytania (+93,0%). Na rynku włoskim odnotowano natomiast spadek o 8,6% w stosunku do analogicznego okresu w 2010 roku. Znaczace wzrosty odnotowano również w Europie Wschodniej (+66,5%) i w Ameryce Łacinskiej (+40,0%).

W Europie Zachodniej liczba zarejestrowanych pojazdów cieżarowych i pojazdów użytkowych o masie ż3,5 tony wzrosła o 25,8% w stosunku do I kwartału 2010 roku, przy czym prawie na wszystkich rynkach zaobserwowano duże stopy wzrostu, jednak nadal poniżej sredniej wielkosci z lat 2007-2008. Najwiekszy wzrost odnotowano w segmencie pojazdów cieżkich (+52,9%), gdyż wielu operatorów flot zdecydowało sie przeprowadzic inwestycje odtworzeniowe, które zostało odłożone na pózniej z powodu kryzysu gospodarczego. W segmentach lekkim i srednim również odnotowano wzrost wynoszacy odpowiednio 16,1% oraz 14,0%. Liczba zarejestrowanych pojazdów znacznie sie zwiekszyła we Francji (+36,1%), w Niemczech (+31,1%), w Wielkiej Brytanii (+31,5%) oraz w Hiszpanii (+22,4%). Włochy stanowiły wyjatek wsród najważniejszych rynków, gdyż rynek włoski skurczył sie o 4,1% głównie z powodu słabszego popytu w segmencie pojazdów lekkich. Udział w rynku Iveco w Europie Zachodniej wyniósł 12,2% w I kwartale 2011 roku, co stanowiło 2 procentowy spadek w stosunku do I kwartału 2010 roku. Udział w segmencie pojazdów lekkich spadł o 1,6 procent, z powodu wiekszego popytu modeli wykonanych na podwoziach samochodów osobowych (furgonetki) niemal na wszystkich podstawowych rynkach. W segmencie pojazdów srednich odnotowano skromny wzrost udziału w rynku o 0,3 procenta (do poziomu 24,9%), ze szczególnie dobrymi wynikami odnotowanymi we Francji i Hiszpanii (wzrosty odpowiednio o +2,4 oraz +12,8 procent). Z kolei w segmencie pojazdów cieżkich udział w ryku spadł o 2,3 procent, z mniej korzystna struktura sprzedaży przypisywana nadal panujacym słabym warunkom handlowym we Włoszech. Pod koniec kwartału zauważono jednak oznaki poprawy sytuacji rynkowej w takich krajach jak Niemcy, Hiszpania, Austria i Szwajcaria, gdzie Iveco odnotowała srednio 1 procent wzrostu w stosunku do marca 2010 roku.

Zapasy pojazdów nowych i używanych w Europie były utrzymywane na niskich poziomach zarówno przez Iveco jak i przez dealerów.

Iveco zamkneła I kwartał 2011 roku z zyskiem na sprzedaży wynoszacym 71 milionów euro w stosunku do 3 mln euro wypracowanych w tym samym czasie w 2010 roku. Wzrost zysku ze sprzedaży został osiagniety głównie dzieki wiekszemu wolumenowi sprzedaży i wyższym cenom. Jednym z najważniejszych wydarzen w analizowanym kwartale było wygranie przetargu, wspólnie z francuska spółka Soframe (członek Grupy Lohr, z siedziba w Alzacji), na dostawe dla francuskiej armii wielozadaniowych cieżarówek wojskowych. Podpisana umowa przewiduje pierwsza dostawe 200 pojazdów, o wartosci około 160 mln euro, z możliwoscia dalszych dostaw maksymalnie 2.400 cieżarówek, o wartosci ogółem wynoszacej około 800 mln euro.

Na poczatku marca br. na pokazie Samoter w Weronie (Włochy), Iveco zaprezentowała nowa wywrotke Astra RD40 na sztywnej ramie, która powiekszyła rodzine wywrotek o pojazd z całkowicie przeprojektowana kabina i nowatorskimi rozwiazaniami technologicznymi. Spółka Iveco Irisbus zaprezentowała miedzynarodowej prasie pojazd Magelys Pro, najnowszy w rodzinie specjalistycznych autokarów wycieczkowych.

W Brazylii z kolei Iveco wprowadziła na rynek nowa wersje Trakkera w konfiguracji 8x4, wyposażonego w silnik Cursor 13, o mocy 420 KM, wyprodukowany przez FPT Industrial, oraz w automatyczna skrzynie biegów do stosowania w branżach wydobywczej i budowlanej, które rozwijaja sie w Ameryce Łacinskiej na znaczna skale.

Na koniec po podpisaniu umowy w dniu 18 grudnia 2009 roku – o wartosci ponad 2 mld euro – na dostawe pływajacego transportera opancerzonego (VBTP-MR), opracowywanego wspólnie z wojskiem brazylijskim, Iveco ogłosiła stworzenie specjalnej komórki pojazdów obronnych w Brazylii. Nowa komórka organizacyjna, Iveco Veículos de Defesa, na poczatku zainwestuje 23 mln euro, aby zbudowac zakład produkcyjny w kompleksie przemysłowym Iveco w Sete Lagoas (Minas Gerais), gdzie zostanie przeznaczony obszar o wielkosci 18.000 metrów kwadratowych na produkcje nowego pływajacego transportera opancerzonego.