Komunikaty

Fiat Industrial sklasyfikowany drugi rok z rzędu jako Lider Sektora w indeksach Dow Jones Sustainability World i Europe

Fiat Industrial jest drugi rok z rzędu klasyfikowany jako Lider Sektora w indeksach Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World i Europe. Zgodnie z najnowszą oceną Grupa uzyskała wynik 85/100 w porównaniu ze średnią wynoszącą 51/100 dla wszystkich firm z sektora organizacji produkcji, ocenionych przez SAM (Sustainable Asset Management), specjalistów z dziedziny odpowiedzialnych społecznie inwestycji.

Indeksy DJSI World i DJSI Europe, najbardziej prestiżowe indeksy giełdowe w zakresie zrównoważonego rozwoju, uwzględniają firmy uznane za najlepsze w swojej klasie pod względem osiąganych wyników w kategoriach działalności gospodarczej, jak również ochrony środowiska i relacji społecznych. W przypadku indeksu DJSI World do wzięcia udziału w procesie oceny zaproszono 95 firm z sektora organizacji produkcji, z czego do indeksu włączono jedynie 12. Natomiast jeśli chodzi o indeks DJSI Europe, oceniono 29 firm, z których w indeksie ostatecznie znalazło się 8.

Dyrektor generalny firmy Fiat Industrial Sergio Marchionne skomentował to wydarzenie w następujący sposób: „Nieustający nacisk na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem stanowi integralną część strategii biznesowej Fiat Industrial, napędzanej zasadą odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem i możliwościami związanymi z rozwojem gospodarczym, społecznym oraz dotyczącym ochrony środowiska. Zaliczanie naszej Grupy do grona liderów w rankingach Dow Jones Sustainability Index stanowi dla nas źródło prawdziwej dumy i kolejny namacalny sukces wieńczący nasze nieustające wysiłki w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.”

Pozycja Grupy w indeksie DJSI odzwierciedla znaczące wyniki osiągnięte w wielu obszarach. Fiat Industrial otrzymał najwyższe oceny w głównych obszarach analizy pod kątem poszanowania środowiska naturalnego (polityka dotycząca ochrony środowiska, raportowanie, ryzyko związane z zasobami wodnymi) i w wymiarze społecznym (rozwój i zarządzanie kapitałem ludzkim, działalność filantropijna, prawa człowieka, raportowanie), jak również w sferze zarządzania ryzykiem, zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz zarządzania łańcuchem dostaw.

Na przykład w obszarze dotyczącym poszanowania środowiska naturalnego w 2011 roku CNH dysponowało największą na rynku ofertą produktów zgodnych z normą Tier 4A/Stage IIIB. Firma Iveco była jednym z pierwszych europejskich producentów, którzy oferowali ciężki pojazd użytkowy Stralis LNG Natural Power napędzany ciekłym gazem ziemnym, co znacznie ogranicza poziom emisji zanieczyszczeń. Firma FPT Industrial przedstawiła swoją ekskluzywną technologię High Efficiency SCR, stanowiącą innowacyjną odpowiedź na wprowadzenie standardów emisji spalin Euro VI oraz potrzeby konsumentów w kwestii zmniejszenia zużycia paliwa i kosztów użytkowania.

Sprawdzone możliwości firmy Fiat Industrial w dziedzinie rozwoju innowacyjnych rozwiązań zostały również docenione przez Europejski Bank Inwestycyjny, który ostatnio przekazał Grupie 350 mln euro na sfinansowanie projektów mających na celu poprawienie wydajności energetycznej produktów i ograniczenie emisji CO2.

Fiat Industrial S.p.A.
Via Nizza 250, 10126 Torino
Tel. +39 011 006 2464, Fax +39 011 006 2094
mediarelations@fiatindustrial.com
www.fiatindustrial.com

Jednocześnie, Fiat Industrial kontynuował prowadzenie działań mających na celu podniesienie wydajności i ekologiczności procesów produkcyjnych, a w 2011 roku w fabrykach Grupy zwiększono wykorzystanie energii odnawialnej o 42% w porównaniu do zeszłego roku.  

Na arenie społecznej Fiat Industrial kontynuował inwestycje w projekty ukierunkowane na dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, a na koniec 2011 roku w 57 zakładach (zatrudniających ponad 70% pracowników Grupy na całym świecie) działał system Occupational Health and Safety Management System zgodny z normą OHSAS 18001.

Dodatkowo, Grupa kontynuowała proces zwiększania świadomości dostawców w kwestii odpowiedzialnego zarządzania prowadzoną przez nich działalnością poprzez stopniowe wprowadzanie w nowych umowach klauzul dotyczących zrównoważonego rozwoju.

W ciągu roku Firma umocniła również swoje zaangażowanie względem lokalnych społeczności przekazując 4,8 mln euro na sfinansowanie inicjatyw promujących rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.

Firma Fiat Industrial jest również klasyfikowana w kilku innych wiodących indeksach zrównoważonego wzrostu, takich jak: MSCI World ESG, MSCI World ex USA ESG, MSCI EAFE ESG, MSCI Europe ESG, STOXX Global ESG Environmental Leaders, STOXX Global ESG Social Leaders, STOXX Global ESG Leaders, ECPI Developed Ethical+ Equity, ECPI Ethical EMU Equity, FTSE ECPI Italia SRI Benchmark i FTSE ECPI Italia SRI Leaders oraz Carbon Disclosure Leadership Index w raporcie CDP Italy 100 Report.

Inne dowody uznania obejmują uwzględnienie firmy, na początku września, w indeksie ASPI Eurozone, składającym się ze 120 firm ze strefy euro wyselekcjonowanych na podstawie badania przeprowadzonego przez Vigeo, europejskiego lidera w ocenianiu firm pod względem osiąganych wyników i stosowanych praktyk społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego. Jest to kolejne potwierdzenie sukcesu, jaki udało się osiągnąć firmie Fiat Industrial w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz jej nieustającego zaangażowania w sprawy swoich interesariuszy i społeczeństwa w ogóle.

Dodatkowe informacje dostępne pod adresem:
www.fiatindustrial.com/en-US/sustainability/Pages/homepage.aspx

Kryteria wyboru
 

Kwalifikacja do indeksu DJSI następuje na podstawie wielu kryteriów wyboru w każdej z trzech kategorii (ekonomicznej, środowiskowej i społecznej), na których oparta została koncepcja zrównoważonego rozwoju. Analiza kategorii ekonomicznej dotyczy oceny ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, kodeksu postępowania, prowadzonej polityki antymonopolowej, zarządzania relacjami z klientami, zarządzania innowacją, zarządzania łańcuchem dostaw i strategii na rynkach wschodzących. W kategorii ochrony środowiska analiza dotyczy raportowania w zakresie oddziaływania ekologicznego, polityki i zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska, operacyjnej efektywności ekologicznej, zarządzania marką, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i strategii ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz ryzyka związanego z zasobami wodnymi. Czynniki brane pod uwagę przy analizowaniu kategorii społecznej to procesy raportowania społecznego, rozwój i zarządzanie kapitałem ludzkim, przestrzeganie praw człowieka, odpowiedzialność wobec społeczności lokalnych i działalność filantropijna oraz dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Dodatkowe informacje dostępne pod adresem:
www.sustainability-indexes.com