Komunikaty

Komisja Europejska ogłasza przełomowy cel dla biometanu: „REPowerEU, czyli ograniczenie zależności od rosyjskiego gazu”

8 marca 2022 r.

 

Komisja Europejska ogłosiła 8 marca 2002 r. cel produkcji 35 miliardów metrów sześciennych biometanu w UE do 2030 r. w ramach planu REPowerEU. Podmioty w łańcuchu wartości biometanu z zadowoleniem przyjmują ten cel, który jest historycznym krokiem naprzód i wskazuje na przywództwo UE w tym obszarze. Zrównoważone, tańsze i produkowane lokalnie paliwo ma zastąpić 20% importu gazu ziemnego z Rosji. Biometan pomaga również zmniejszyć narażenie na zmienność cen żywności, ponieważ pofermentacyjne produkty uboczne powstające w procesie wytwarzania biometanu mogą być alternatywą dla obecnie drogich nawozów syntetycznych.

 

Jesteśmy grupą około 30 przedsiębiorstw i organizacji, koordynowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Biogazu oraz organizację Common Futures. W grudniu ubiegłego roku opublikowaliśmy Deklarację biometanową. Wezwaliśmy w niej do zwiększenia produkcji biometanu do 350 TWh do 2030 r., co w przybliżeniu odpowiada 35 mld m3. Dążąc do celu 35 mld m3, Komisja chce podwoić produkcję biometanu w UE już w 2022 r. Wymaga to pilnych i natychmiastowych działań. Cel produkcji biometanu należy także włączyć do unijnej dyrektywy w sprawie energii odnawialnej oraz do innych przepisów. Chcielibyśmy kontynuować współpracę z Komisją Europejską i państwami członkowskimi, aby zrealizować nowy cel.

 

Mobilizacja biomasy jako zróżnicowanego surowca i inwestowanie w nowe zdolności produkcyjne

Cel ten można osiągnąć w dużej mierze dzięki wykorzystaniu odpadów i pozostałości jako surowca (zob. załącznik). Pewną rolę można również przewidzieć dla zrównoważonych upraw prowadzonych sekwencyjnie lub równolegle, bez ograniczania produkcji żywności i pasz na tym samym areale.

Dziś UE produkuje 3 mld m3 biometanu. Zwiększenie tej skali do 35 mld m3 wymaga mobilizacji zrównoważonego surowca, jakim jest biomasa, w tym głównie odpadów i pozostałości, oraz budowy około 5000 nowych instalacji do wytwarzania biometanu. Z technicznego punktu widzenia jest to wykonalne w ciągu następnych ośmiu lat. Jest to również przedsięwzięcie opłacalne. Potrzebne będą nakłady kapitałowe rzędu 80 mld EUR, które należy traktować jako inwestycje w krajowe gospodarki. Pozwoli nam to wytwarzać biometan po kosztach znacznie niższych w porównaniu z ceną gazu ziemnego z ostatnich kilku miesięcy, nawet bez uwzględniania opłat za emisję CO2. Oprócz budowy nowych zintegrowanych instalacji wytwarzania biogazu-biometanu możliwe byłoby również efektywne kosztowo dodawanie modułów metanizujących do istniejących biogazowni. Wzywamy także do szybkiej komercjalizacji technologii gazyfikacji, która pozwala na produkcję biometanu z odpadów drzewnych.


ENPL
What it takes to produce 35 bcm biomethane by 2030Czego potrzeba, by do 2030 r. produkcja biometanu osiągnęła 35 mld m3
From 3 bcm biomethane and 17 bcm biogas production today to 35 bcm biomethaneOd 3 mld m3 biometanu i 17 mld m3 biogazu dzisiaj do 35 mld m3 biometanu
a.) Scale up production of (new) biomethane plantsa) Zwiększenie produkcji w (nowych) instalacjach biometanowych
b.) Upgrade (part of) existing local biogas plants to biomethaneb) Modernizacja (części) istniejących lokalnych biogazowni poprzez dodanie modułów biometanowych
35 bcm biomethane by 203035 mld m3 biometanu do 2030 r.
1 Mobilising sustainable biomass1 Mobilizacja zrównoważonej biomasy
2 Increase biomethane production capacity2 Zwiększenie mocy produkcyjnych biometanu
(a) Capital investment of €83 billion in new production capacity(a) Inwestycje kapitałowe o wartości 83 mld EUR w nowe moce produkcyjne
(b) Option to upgrade biogas plants and invest in gasification(b) Opcja modernizacji wytwórni biogazu i inwestowanie w gazyfikację
4000 smaller anaerobic digestion based biomethane units 4 mln m3/year and €12 million CAPEX per installation, producing at €80/MWh

4000 mniejszych beztlenowych reaktorów wytwarzających biometan

4 mln m3/rok i 12 mln EUR nakładów kapitałowych na jedną instalację; wydajność 80 €/MWh

1000 large-scale anaerobic digestion based biomethane plants 16 mln m3/year and €35 million CAPEX per installation, producing at €55/MWh

1000 dużych beztlenowych instalacji wytwarzających biometan

16 mln m3/rok i 35 mln EUR nakładów kapitałowych na jedną instalację; wydajność 55 €/MWh

Upgrading existing biogas plants to biomethane plants can unlock up to 17 bcm biomethane in 2030, potentially delivering a large part of the 35 bcm target.Modernizacja istniejących biogazowni poprzez dodanie modułów biometanowych może zapewnić nawet 17 mld m3 biometanu do 2030 r., stanowiąc znaczny wkład w realizację celu 35 mld m3.
Investing in maturing gasification technologies will allow part of the 35 bcm to be produced from woody residues.Inwestowanie w coraz dojrzalsze technologie gazyfikacji pozwoli na wytwarzanie części z zakładanych 35 mld m3 z odpadów drzewnych.
€48 bn48 mld EUR
€35 bn35 mld EUR

Dalszych informacji udzielają:

Harmen Dekker, Europejskie Stowarzyszenie Biogazu: dekker@europeanbiogas.eu; tel. +31 654331782

Daan Peters, Common Futures: daan.peters@commonfutures.com; tel. +31 634489780

 

Podział 35 mld m3 według dostępnych surowców biomasowych

W poniższej tabeli przedstawiono, w jaki sposób UE może produkować 35 mld m3 biometanu ze zrównoważonych surowców biomasowych pochodzących z UE. Poniższy miks surowców jest oparty w dużej mierze na wynikach wcześniejszych prac Gas for Climate oraz danych źródłowych i badaniach, a także na dodatkowym rozpoznaniu potencjału ścieków przemysłowych. Założenia przyjęte w odniesieniu do dostępności surowców są bardzo ostrożne.

SurowiecBiometan ZałożeniaŹródło
Obornik16 mld m3Obornik stały: 50% całego potencjału obornika stałego z gospodarstw posiadających ponad 100 sztuk żywego inwentarza (LU). Obornik płynny: 100% całego obornika płynnego z gospodarstw posiadających ponad 100 LU. Tylko obornik ze stajni.Gas for Climate, na podst. Elbersen i in., 2016 r.: „Outlook of spatial biomass value chains in EU-28". Patrz tutaj.
Pozostałości rolnicze10 mld m3Większość słomy pozostaje na polach. Uważa się, że 50% zebranej w sposób zrównoważony słomy można przetworzyć na biometan. Reszta może być przeznaczana głównie na podściółkę dla zwierząt.

Gas for Climate

(Iqbal i in. 2016 r.): „Maximising the yield of biomass from residues of agricultural crops and biomass from forestry"

(Spottle i in. 2013 r.): „Low ILUC potential of wastes and residues for biofuels: Straw, forestry residues, UCO, corn cobs"

(Elbersen i in., 2016 r.): „Outlook of spatial biomass value chains in EU-28"

Odpady żywnościowe2 mld m37% obecnych odpadów żywnościowych w UE

Gas for Climate

Eurostat

(CE, Delft, 2017 r.): „Optimal use of biogas from waste stream"

(Elbersen i in., 2016 r.): „Outlook of spatial biomass value chains in EU-28"

Ścieki przemysłowe3 mld m3Całkowity potencjał w 2050 r.: 14 mld m3. Założono, że do 2030 r. można osiągnąć 20% tego potencjału. EUNB (2021 r.): Rola produkcji biogazu ze ścieków przemysłowych w osiąganiu neutralności klimatycznej do 2050 r. Patrz tutaj.

Kiszonka z upraw sekwencyjnych

/równoległych

4 mld m3Rozwiązanie wdrożone obecnie we Włoszech, testowane we Francji. Potencjał w UE: 41 mld m3 (Gas for Climate) lub wyższy (Uni Ghent i EBA). Założono, że do 2030 r. można osiągnąć 10% potencjału szacowanego przez Gas for Climate. 
RAZEM 35 mld m3