​Zbrinjavanje vozila na kraju radnog vijeka

​Europska unija je izdala Direktivu 2000/53/CE radi smanjivanja utjecaja na okoliš otpadnih vozila želeći spriječiti proizvodnju otpada te zaštititi, očuvati i poboljšati kvalitetu okoliša. U tom smislu, Direktiva utvrđuje posebne kriterije koje proizvođač mora zadovoljiti uz postavljene rokove.

Da bi se spriječilo nastajanje otpada koji je štetan po okoliš proizvođači surađuju s proizvođačima materijala i opreme radi klasifikacije materijala korištenih u proizvodnji novih vozila. Propisi predviđaju da do 2015. godine 95% prosječne težine vozila za prijevoz roba i putnika (najviše 9 sjedala) s najvećom dopuštenom masom od 3,5 t mora biti ponovno iskoristivo. Daleko ranije od predviđenih rokova, Iveco se može pohvaliti da svojim strankama nudi proizvode kod kojih je postotak ponovno iskoristivog materijala već vrlo blizu postavljenih granica.

Povrh toga, propisi o zbrinjavanju vozila – koji su postali zakon u Hrvatskoj - donošenjem Uredbe broj 20 od 24. lipnja 2003. uključujući Europsku direktivu 2000/53/EC – određuju da svi proizvođači i uvoznici novih vozila moraju sami preuzeti vozila koja su oni sami stavili na tržište, na kraju njihovog životnog vijeka, jamčeći daljnju obradu u skladu sa zaštitom okoliša. Propisi nalažu da vozila moraju sadržavati osnovne sklopove kao što su motor, mjenjač, karoseriju, elektroničke upravljačke jedinice i katalizator te da u sebi ne smiju imati nikakav dodatni otpad.
Da bi osigurao da će svaka stranka dobiti odličnu uslugu u pogledu zbrinjavanja vozila, sukladno važećim propisima, Iveco je razvio sustav koji omogućuje strankama predaju vozila na zbrinjavanje ovlaštenoj mreži centara za zbrinjavanje, bez dodatnih troškova [1].

Stranka se može obratiti mreži Ivecovih partnera gdje će dobiti podatke o najbližem centru za zbrinjavanje. Iveco je pažljivo probrao centre za zbrinjavanje da bi mogao jamčiti uslugu koja je u skladu s izuzetnim standardima kvalitete za preuzimanje, obradu i recikliranje vozila na kraju njihovog životnog vijeka.
Ovo poglavlje sadrži popis takvih centara za zbrinjavanje, po regijama.
[1] ne uključuje iznose vezane za odjavu vozila niti troškove prijevoza.