Persbericht

Iveco en FPT Industrial stellen het High Efficiency SCR-systeem voor met het oog op een efficiënt en schoon transport

Tijdens een technologisch forum in Turijn demonstreerden Iveco en FPT Industrial hun technologie, een unieke oplossing die aan de Euro VI-normen voldoet en die vorig jaar werd aangekondigd. Ze maakten ook hun plannen bekend om tegemoet te komen aan de toekomstige vraag van klanten naar een lager brandstofverbruik en lagere bedrijfskosten.

Iveco en FPT Industrial hebben een sterke traditie van technologische innovaties die gericht zijn op lage bedrijfskosten, waarbij brandstofverbruik steeds een belangrijk aandachtspunt was. Bij de invoering van de Euro IV/V-emissienormen in 2005, kozen Iveco en FPT Industrial voor SCR. Deze keuze maakte het mogelijk de motoren af te stellen voor een optimale verbrandingsefficiëntie — en dus brandstofefficiëntie — ten koste van hoge stikstofoxidenemissies van de motor, die worden verminderd met de SCR-uitlaatnabehandeling.

Wat Euro VI betreft, zijn de strategie van Iveco en FPT Industrial en de vraag van eindklanten naar motoren met een hoge brandstofefficiëntie onveranderd gebleven. In het licht van de algemene opvatting dat er ingrepen nodig zijn in zowel de verbrandingskamer als het uitlaatsysteem is Iveco in staat de technologische vooruitgang te benutten die FPT Industrial heeft geboekt in zijn onophoudelijke ontwikkelingen om de SCR-technologie alsmaar efficiënter te maken. FPT Industrial heeft een volledig gepatenteerd High Efficiency SCR-systeem ontwikkeld dat een ongeëvenaarde efficiëntie biedt.

De nabehandelingstechnologie van FPT Industrial — die uitsluitend gebruik maakt van SCR voor de Euro VI-voertuigen — is exclusief en uniek door het feit dat ze aan de strengste grenswaarden voor stikstofoxiden voldoet met alleen het katalytische reductiesysteem, zonder uitlaatgasrecirculatie.

De emissies: scenario

Door de chemische reacties tijdens de verbranding bestaan de emissies van dieselmotoren uit diverse verontreinigende stoffen, waarvan stikstofoxiden (NOx) en vaste deeltjes (Particulate Matter, PM) de schadelijkste zijn.

De nieuwe Euro VI-uitlaatemissievoorschriften, die naar planning zullen gelden voor alle nieuwe zware bedrijfsvoertuigen en bussen die worden ingeschreven vanaf 1 januari 2014, laten aanzienlijk minder uitlaatpijpemissies van deze schadelijke verontreinigende stoffen toe:

Vermindering van de stikstofoxidenemissies met 80 % in vergelijking met Euro V (ETC-testcyclus, equivalente emissies).

Vermindering van de deeltjesmassa met 66 % in vergelijking met Euro V (ETC-testcyclus, equivalente emissies). Verder is de introductie van een grenswaarde voor het aantal deeltjes gepland, wat zal leiden tot een algehele vermindering van het aantal vaste deeltjes met 95 %.

Introductie van een grenswaarde voor ammoniakemissie.

 

Daarnaast worden in Euro VI ook een aantal extra operationele aspecten geïntroduceerd:

Nieuwe wereldwijde testcycli bij veranderende bedrijfsomstandigheden en in statische toestand. De cyclus bij veranderende omstandigheden zal uit twee delen bestaan: een deel met koude motor en een tweede deel na een stationaire rusttijd.

Meerekening van carteremissies als geen gesloten systeem wordt gebruikt.

Verhoogde emissieduurzaamheidsvoorschriften tot 700.000 km of 7 jaar voor de grootste voertuigen.

Verdere verbetering van de prestaties van boorddiagnosesystemen.

Maatregelen voor de implementatie van het gebruik van draagbare meetsystemen (PEMS) om de werkelijke emissies tijdens het gebruik te controleren en de emissies buiten de cyclus te controleren en te beperken.

Maatregelen om reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen direct beschikbaar te maken om ervoor te zorgen dat onafhankelijke marktdeelnemers toegang hebben tot deze informatie.

 

De introductie van de Euro VI-regelgeving vormt een mijlpaal in de ontwikkeling van wereldwijde emissienormen omdat voor het eerst een wereldwijd geharmoniseerde testcyclus wordt gebruikt voor motorcertificering.

High Efficiency SCR-systeem

De Euro VI-emissiegrenswaarden kunnen alleen worden bereikt door gebruik te maken van SCR (selectieve katalytische reductie), met of zonder EGR (uitlaatgasrecirculatie).

Het gebruik van een EGR-systeem vermindert de stikstofoxidenemissies in de verbrandingskamer via uitlaatgasrecirculatie, wat een hogere productie van vaste deeltjes en een lagere verbrandingsefficiëntie tot gevolg heeft. Gezien de hoge deeltjesemissie van de motor is bovendien een geforceerde regeneratie van het DPF (dieselroetfilter) vereist.

In plaats daarvan heeft FPT Industrial ervoor gekozen de motorefficiëntie te verhogen en de hoeveelheid vaste deeltjes die vrijkomt bij verbranding te verminderen door de afwezigheid van gerecirculeerde uitlaatgassen. De resterende hoeveelheid vaste deeltjes wordt verminderd in het passieve roetfilter, de stikstofoxiden in het uitlaatsysteem worden beperkt en het brandstofverbruik, de prestaties en de betrouwbaarheid verbeteren.

Het High Efficiency SCR-systeem van FPT Industrial kan de stikstofoxidenniveaus met meer dan 95 % terugdringen.

Het systeem bestaat meer bepaald uit de volgende elementen:

- Dieseloxidatiekatalysator (DOC)

- Passief dieselroetfilter (DPF)

- AdBlue-doseermodule

- AdBlue-menginrichting

- Selectieve katalytische reductie (SCR)

- Clean Up-katalysator (CUC)

 

Het hele systeem is uitgerust met een netwerk van geïntegreerde sensoren om de emissie van stikstofoxiden (NOx) en overtollige ammoniak (NH3) te controleren.

De ―SCR-Only‖-technologie zorgt voor de intrede van een nieuwe geïntegreerde aanpak, het resultaat van uitgebreid onderzoek van FPT Industrial dat tot talrijke belangrijke patenten heeft geleid voor:

Een "gesloten" controlesysteem om een nauwkeurige dosering van AdBlue mogelijk te maken en zo de emissieniveaus van stikstofoxiden die in de SCR-katalysator binnenkomen, te beperken.

Een adaptief AdBlue-doseersysteem dankzij controletechnologie met behulp van stikstofoxiden- en ammoniaksensoren om nauwkeurige informatie te geven over de samenstelling van de uitlaatgassen.

Thermisch geïsoleerd mengsysteem met hoge turbulentie voor een homogene hydrolyse van ureum en een correcte verspreiding in de uitlaatgasstroom.

Beter thermisch beheer om de activering van de SCR te versnellen in het koude deel van de emissiecyclus

 

Alle onderdelen van het uitlaatgasnabehandelingssysteem zitten in een compacte, volledig gesloten structuur die geen hinder veroorzaakt bij de montage van de carrosserie of chassisuitrusting en een minimale impact heeft op het gewicht.

Euro VI-motoren

Dankzij voortdurende technische verbeteringen aan een reeds zeer geavanceerd gamma motoren wordt Euro VI ook gekenmerkt door de introductie van nieuw ontwikkelde motoren, waardoor Iveco-voertuigen hun toonaangevende kenmerken behouden.

Sleutelfactoren in het optimaliseren van de verbrandingsefficiëntie zijn een hoge gemiddelde effectieve cilinderdruk en een hoge verstuiverdruk. Om dit te realiseren werden belangrijke wijzigingen aangebracht aan het ontwerp van het motorcarter en de cilinderkop die de stijfheid van de structuur, de stroomcapaciteit van de koelvloeistof en het slagvolume verhogen.

De motoren werden voorzien van een common-rail-brandstofinspuitsysteem van de nieuwste generatie met meerdere inspuitmomenten en een piekverstuiverdruk tot 2200 bar.

Er werd een nieuwe elektronische regeleenheid geïntroduceerd voor het beheer van de motorparameters en een nauwkeurige controle van het nabehandelingssysteem. De nieuwe regeleenheid is zo compact mogelijk ontworpen en integreert alle SCR- en DPF-functies. Bij de Cursor-motoruitvoeringen met een turbocompressor met variabele geometrie werd een elektronische eenheid geïntroduceerd om de belastingsrespons bij lage motortoerentallen te optimaliseren en de doeltreffendheid van de motorrem te verhogen. Daarnaast maken alle motoren nu gebruik van een scharnierende motorremklep om passieve regeneratie van het roetfilter te ondersteunen en de motorremprestaties met 30 % te verbeteren in vergelijking met de huidige Euro V-motoren.

Voor een maximale milieuvriendelijkheid werden de motoren uitgerust met motorontluchtingssystemen met gesloten circuit, zelfs op Euro IV/V-niveau, en is deze uitrusting behouden voor Euro VI. Om oliedampen in de blow-by-gassen van de motor te voorkomen, werden zeer krachtige oliescheidingssystemen geïntroduceerd die de verbranding van olie en daarmee gepaard gaande vervuiling van het roetfilter tot een absoluut minimum beperken.

Dankzij het geoptimaliseerde verbrandingsregime zijn de deeltjesemissies van de motor al laag. Dit maakt geforceerde regeneratie van het roetfilter overbodig, wat belangrijk is met het oog op brandstofverbruik en periodiek onderhoud. Aangezien de motor alleen schone gefilterde lucht aanzuigt in plaats van gerecirculeerde uitlaatgassen, blijft bovendien de motorslijtage erg beperkt en blijven de olieverversingsintervallen lang, waardoor onderhoudsintervallen tot 150.000 km mogelijk zijn. Ook dit heeft voordelen op het vlak van bedrijfskosten en stilstandtijd voor gepland onderhoud.

De voordelen kunnen als volgt worden samengevat:

Grotere betrouwbaarheid

Hoger potentieel vermogen zonder verplicht geavanceerd luchtbehandelingssysteem

Lage bedrijfskosten dankzij geringe motorslijtage en lange onderhoudsintervallen (tot 150.000 km, afhankelijk van bedrijfsomstandigheden)

Zowel de motor als het High Efficiency-nabehandelingssysteem hebben een compact en eenvoudig ontwerp, wat voor een lager gewicht en minder benodigde installatieruimte zorgt.